Krav, spårbarhet och testning

Förbättra mervärdet för kunden och ledtider med heltäckande synlighet och spårbarhet för krav.

 

Halvledarfel uppstår oftast i en ny konstruktion under kravplaneringsfasen. Dessutom misslyckas över 40 procent av projekten eller överges på grund av kravspårbarhet och hanteringsproblem. Lösningen på dessa problem är att använda centraliserade lösningar för kravspårbarhet som säkerställer enhetlighet i kravhanteringsprocessen.

Silicon Thinking-lösningen Krav, spårbarhet och testning gör det möjligt för organisationer att förbättra sin generella globala kravhanteringsprocess genom att lyssna till ”kundens röst” och omsätta den till användarkrav för nya halvledarprodukter. Automatiserad kravhantering, spårbarhet för testfall och automatisk konsekvensanalys av förändringar är två av de aktiverade funktionerna. En central databas innehåller alla kundkrav, tillsammans med de produktspecifikationer som uppfyller dessa krav.

Med den här lösningen skapar organisationer förutsättningar för konsekvens mellan designteam vid sammanställningar av kundkrav, bestämmelser i regelverk och marknadsrelaterade krav. Krav kan definieras och delas upp i hierarkier och sedan uppfyllas genom design, implementering och testning av slutprodukter för att säkerställa en fullständig efterlevnad. Företag minskar sina utvecklingskostnader och omarbeten genom att överbrygga klyftan mellan produktkrav och tekniska discipliner.

Den ansluter till mer än 60 kravpubliceringsprogram och -datakällor och automatiserar den tunga uppgiften att tillhandahålla alla data som krävs för att påvisa överensstämmelse med de mest krävande och utmanande standarderna, exempelvis DO178B, ISO26262, IEC61508, IEC62304, 21CFR820.30, CMMI och Spice.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Minska ledtider med bättre återanvändning av immateriella rättigheter
  • Förbättra den övergripande kravspårbarheten genom hela produktens livscykel
  • Snabb inkorporering i ingenjörsteamets arbete genom förenklad integrering av befintliga processer och verktyg
  • Minimera risker för produktfel under kravdefinieringsfasen
  • Support för certifierings- och kvalificeringsprocesser samt enkelt införande av systemsäkerhetsstandarder