Nästa generations processer med maximal flexibilitet i distributionen

 

 

 

Roller

 • I molnet
 • Lokalt på företaget
 • Alla
 • Anpassning, tillämpningsutveckling och driftsättning
 • CAD-kopplingar och -konverterare
 • Digital tillverkning
 • Ergonomi
 • Hantera materialspecifikationer
 • High Tech-konstruktion
 • Informationspanel
 • Klassificering och skydd av immaterialrättigheter
 • Konfiguration- och ändringshantering
 • Konstruktion av fästelement
 • Konstruktion/formgivning
 • Konstruktionsledning
 • Kvalitet och efterlevnad
 • Maskin- och utrustningskonstruktion
 • Modellbaserade definitioner
 • Multifysik
 • PLM Analytics
 • Plåtkonstruktion
 • Produktplanering och programhantering
 • Produktupplevelser
 • Produktutveckling
 • Relationer med strategiska leverantörer
 • SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE-lösningar
 • Samarbete genom hela företaget
 • Simuleringsanalys
 • Sourcing & Standardization Intelligence
 • Strategiska kundrelationer
 • Systembiologi och integrativ behandling
 • Systemteknik
 • Tillämpningskonstruktion
 • Utbyte mellan system
 • Utveckling av plastdelar och plastformar
ENOVIA innehåller många standardtillämpningar som tillgodoser de flesta affärsbehov inom produktutveckling. Många företag har dock ofta sina egna affärsprocesser som behövs för att de ska kunna bibehålla konkurrensfördelar. För dessa företag innehåller 3DEXPERIENCE-plattformen tillämpningar för anpassning och applikationsutveckling som gör att det går att modifiera och utöka funktioner samt göra det möjligt att uppgradera dem från en version till nästa. Dessutom ger 3DEXPERIENCE-plattformen driftsättningsmöjligheter för allt från små centraliserade företag till multinationella företag med kontor runt om i världen.
Med 3DEXPERIENCE-plattformen kan företag hantera mekaniska data, elektriska PCB-data och system-on-a-chip-konstruktionsdata så att ändringar kan kontrolleras formellt samtidigt som samarbetet underlättas. Dessa data kan antingen hanteras i ursprungsformat med en koppling till CAD-programverktyget, eller konverteras till samma format som används med 3DEXPERIENCE
DELMIA® digital tillverkning främjar innovation och effektivitet inom tillverkning genom planering, simulering och modellering av globala produktionsprocesser. Med DELMIA kan tillverkare virtuellt gå igenom hela fabriksproduktionen från konstruktion till att fastställa hur den globala efterfrågan ska mötas. Dessa simuleringsaktiviteter gör att tillverkare bättre kan ta itu med och förändra processer så att de snabbt kan bemöta konkurrensen eller dra nytta av nya marknadsmöjligheter. DELMIA:s digitala tillverkningsfunktioner utvidgar visualiseringen från produkt till tillverkning och ger möjlighet att simulera tillverkningsprocesserna innan den fysiska anläggningen eller produktionslinjen ens existerar. Genom att på anläggningsnivå ta hänsyn till exempelvis tillverkningsmetoder och materialflöde i ett tidigt skede av produktutvecklingen kan produktkonceptet analyseras för att fastställa bästa sätt att tillverka produkten på.
Med ergonomilösningarna kan användare utvärdera utrustningskonstruktionen. Genom att minska operatörens trötthet och förbättra bekvämligheten kan produktiviteten maximeras, samtidigt som man säkerställer överensstämmelse och kontrollerar sammanställningarna på flera plattformar. Med hjälp av verklighetstrogna dockor kan ergonomispecialister utvärdera ergonomi och mänskliga faktorer på alla nivåer av virtuell konstruktion, tillverkning och underhåll. Ergonomispecialisterna hjälper till att samla in kollektiv kunskap från olika intressenter inom produktutvecklingen för att kontrollera och utvärdera hur personalen verkligen använder arbetsplatsens utformning och produkter. 3DEXPERIENCE-plattformen ger ergonomispecialister en banbrytande användarupplevelse inom ergonomi.
Med ENOVIA-lösningen för att hantera materialspecifikationer kan användare med rollen Product Engineer skapa och upprätthålla en komplett, korrekt och uppdaterad materialspecifikation. Idag kräver de flesta produkter bidrag från flera olika avdelningar, bland annat mekanikkonstruktion, elkonstruktion och programvaruutveckling. Det ger mer komplexa produkter och det gör att uppgiften att skapa en korrekt materialspecifikation och hantera den när ändringar införs under produktutvecklingen också blir allt mer komplex. Företagets intressenter är beroende av en korrekt materialspecifikation när de ska göra inköp, tillverka, sälja och tillhandahålla support för produkter. ENOVIA tillhandahåller en konsoliderad, helt ansluten global eller platsspecifik vy över materialspecifikationen, samt en gemensam och automatiserad process för utveckling och ändringar så att du kan bibehålla korrektheten. Resultatet är förbättrat samarbete, färre omarbeten, högre produktkvalitet och lägre utvecklingskostnader.
CATIA Engineering för High Tech är en komplett och omfattande lösning för konstruktion av high tech-produkter i form av allt från plastkomponenter till kretskort och plåtkomponenter.
Sociala medier, nyheter, forum och andra onlinekällor innehåller mängder av realtidsinformation om din bransch och dina varumärken och produkter. Genom att samla den här informationen och analysera den i en gemensam panelvy kan företag utforska nya konstruktioner och ny teknik, lära sig vad kunderna tycker om produktfunktioner och lättare förstå varumärkets ställning i förhållande till konkurrenterna. På dagens föränderliga marknad är det av avgörande betydelse att företagen agerar snabbt, till och med automatiskt, som svar på ändrade förhållanden, så att de tar vara på alla möjligheter. Med NETVIBES Informationspanel kan användare automatisera varningar och affärsåtgärder från panelen genom att skapa en anpassad formel med den/de utlösare och åtgärd(er) de vill aktivera. Uppnå snabbare beslutsfattande, baserat på realtidsdata.
Ett företags förmåga att genomgående utnyttja och skydda immateriella rättigheter är avgörande för dess framgångar på både kort och lång sikt. Med klassificering av immateriella rättigheter i ENOVIA kan företagen korta ned tiden för produktutveckling och ledtiderna genom återanvändning av komponenter och produktdokumentation, öka tillförlitligheten, höja kvaliteten och sänka kostnaderna genom att återanvända tidigare validerat produktinnehåll och förbättra samarbetet genom att användare inom hela företaget kan hitta och lägga till sitt eget produktinnehåll. Skydd av immateriella rättigheter i ENOVIA skyddar de immateriella rättigheterna utan att tumma på företagets förmåga till effektivt samarbete, både internt och externt. Från en enda plattform för hela företaget kan organisationer hantera all relevant produktinformation och dela den informationen på ett säkert sätt utefter organisation, nationalitet eller fysisk placering. Gemensamma säkerhetsregler och ramverk för undantagsklassificering säkerställer behörig åtkomst och förhindrar otillåtet utlämnande av immateriella rättigheter.
Idag är det avgörande att ha flexibiliteten att snabbt kunna få ut produktvariationer på marknaden för företag som strävar efter att möta de snabba ändringarna i kundernas efterfrågan på anpassade produkter. Konfigurationshanteringen i ENOVIA hjälper tillverkare av mycket kundanpassade produkter att hantera globala produktkonstruktioner och materialspecifikationer som omfattar alla varianter. Produktkonstruktörer skapar produktkonfigurationer för analyser och för att validera möjliga produktalternativ. Utvecklingsorganisationer måste också ta tag i den ökande produkt- och processkomplexiteten. Ändringshanteringen i ENOVIA underlättar för en enhetlig och företagsomfattande ändringsprocess för alla inblandade avdelningar så att godkännande och validering av ändringar kan bekräftas innan de implementeras. En gemensam ändringsprocess ökar produktiviteten, förbättrar samarbetet och säkerställer korrekta meddelanden, vilket minskar antalet fel.
Produktutveckling av fästelement förenklar konstruktionen och hanteringen av komplexa sammanställningar med många fästelement. Detta gör att användaren enkelt kan konstruera såväl enkla som sofistikerade skalbara fästelement och samtidigt utföra konsekvensanalyser genom att navigera genom fästelement och fästa komponenter.
I alla branscher, från produkt- till transportbranschen, spelar produktens stil och design en viktig roll för dess marknadsframgångar. Utveckla form- och materialkreativiteten, uppnå en hög nivå av ytsofistikering och -kvalitet och få hjälp att fatta rätt beslut med fysiska och virtuella prototyper. Det är nyckelegenskaperna i CATIA Konstruktion/formgivning som gynnar innovation inom konstruktion. CATIA Konstruktion/formgivning innehåller alla lösningar som behövs för kreativ konstruktion, förstklassig ytbehandling och produktupplevelser, med funktioner för bland annat 3D-skissning, underliggande ytor, klass A-modellering, 3D-utskrift, bakåtkompilering, visualisering och upplevelser.
Konstruktionshanteringen i ENOVIA hanterar och skyddar konstruktionsdata genom geografiskt spridda team och genom den utökade värdekedjan. ENOVIA, som körs på 3DEXPERIENCE-plattformen, hanterar konstruktioner som skapats med CATIA® 3DEXPERIENCE®, CATIA V5, SOLIDWORKS och CAD-verktyg från tredje part. ENOVIA möjliggör ett verkligt företagsomfattande samarbete genom att ge alla inblandade tidig insyn i produktdata och relaterad konstruktionsinformation innan de slutgiltiga besluten fattas. För tillverkare ger ENOVIA stöd för både formella granskningar och ad-hoc-granskningar av konstruktioner som alla inblandade har åtkomst till. Det främjar nya idéer, hjälper dig att identifiera problem och spåra åtgärder så att du kan säkerställa efterlevnad. Med realtidsåtkomst till den senaste produktinformationen kan konstruktörer, ingenjörer och förpackningskonstruktörer förbättra samarbetet, lägga mindre tid på sökningar och undanröja konstruktionsfel kopplade till arbete med utdaterad information.
Idag har många tillverkare system för kvalitetshantering som bara omfattar kvalitet på avdelningsnivå, och inte på företagsnivå. Det ger en bristfällig insyn i eventuella problem och att rekommenderade metoder för att optimera kvalitet och kvalitetsprocesser inte används enhetligt genom hela organisationen. Med kvalitetshantering i ENOVIA får du ett effektivt system för kvalitetshantering inom hela företaget så att du kan se till att vanliga kvalitetsprocesser följs, att globala och lokala bestämmelser uppfylls och att alla typer av kvalitetshändelser hanteras, som korrigerande och förebyggande åtgärder, bristande produktefterlevnad och granskningar. Inom många branscher, till exempel hälsovård och biovetenskap, är det avgörande för verksamheten att regelefterlevnaden säkerställs. Med efterlevnadshantering i ENOVIA får du hjälp att säkerställa korrekta produktgodkännanden och -certifikat till stöd för en hållbar verksamhet och produktsäkerhet och -effektivitet. Globalt verksamma företag måste säkerställa att material efterlever regionala miljöföreskrifter. Med efterlevnadshantering i ENOVIA kan efterlevnadsansvariga implementera en väldefinierad process för att begära, granska och godkänna materialens efterlevnad. Produktefterlevnaden kan utvärderas och dokumenteras i enlighet med materialföreskrifter.
CATIA Industrial Equipment Engineering-serien erbjuder en komplett lösning för konstruktion, formgivning och observation av definitioner av produkter inom industriell utrustning
Genom att använda modellbaserade definitioner får företag en samlad referens för den totala produktdefinitionen – allt i 3D. Det innebär att det finns en samlad källa till all produktinformation, inklusive en helt korrekt geometrisk definition med anteckningar.
Multifysik ger kraftfull teknik för simulering av strukturer och vätskor, inklusive komplexa sammanställningar som är direkt kopplade till produktdata. Teknik för modellering, simulering och visualisering är helt integrerad i 3DEXPERIENCE-plattformen, inklusive registrering, publicering och återanvändning av processer. Värdet för kundens investeringar i simuleringsteknik maximeras genom att simuleringsresultat och immateriell egendom blir en verklig företagstillgång som driver på innovationen för alla plattformsanvändare.
Dassault Systèmes har tagit fram de bästa analysfunktionerna och gjort dem tillämpliga på PLM, och utnyttjar mångfalden och den fulla potentialen i produktkonstruktion och tillverkningsprocesser. PLM Analytics hittar, mäter och analyserar PLM-data för fördjupad förståelse och förbättring av produktutvecklingsprocesserna inom alla PLM-områden.
Plåtkonstruktion är en processanpassad lösning som gör att användaren kan konstruera plåtkomponenter snabbt, effektivt och med hög kvalitet, vilket ger snabbare sammanställning. Konstruera rätt från början inom ramen för den virtuella produkten och få tidig inblick i tillverkningsbegränsningar
Många företag driver fortfarande projekt med hjälp av separata program för resurser, projekt och framställning. Det leder till manuell, tidsödande och felbenägen insamling och konsolidering av programdata som sedan ligger till grund för kritiska affärsbeslut. Med produktplanering och programhantering i ENOVIA kopplas definitionen och utvecklingen av produktportföljen till spårning av de inblandade projekten. Portföljbeslutens effekter kan snabbt utvärderas gentemot projektplanen. Det gör att användare med rollen Project Manager kan vidta åtgärder för att lösa problem med fullständig kunskap om hur produktportföljen påverkas. Styrningen standardiseras med hjälp av de bästa affärsprocesserna genom hela företaget. Med projektledning baserad på leveransobjekt kopplas produktutvecklingsdata till projektgenomförande. Med ”osynlig styrning” uppdateras projekten med realtidsstatus för leveransobjekt, vilket ger möjlighet att upptäcka potentiella problem och risker innan de uppstår. Cykeltider för projektplanering och -utveckling kan optimeras inom ramarna för omfattning, kapacitet och resurser.
På dagens tuffa marknad är det oerhört viktigt för företag att skaffa sig konkurrensfördelar genom design. Det handlar om att erbjuda en intressant produkt i rätt tid på marknaden. Det innebär i sin tur att formgivnings- och designstudior behöver se över och förnya sina designprocesser. Konstruktörer står dagligen inför utmaningen att skapa och förmedla sitt designkoncept på ett övertygande sätt. De måste också dela och samarbeta globalt och med andra avdelningar, och förbättra produktens upplevda kvalitet. Med CATIA Design Experience-portföljen blir beslutsfattandet smidigare tack vare de digitala och/eller fysiska prototyperna.
I takt med att produkter och upplevelser blir allt komplexare ställs även högre krav på prestanda- och kvalitetsmål. CATIA:s svar på utmaningen är att möjliggöra snabb utveckling av högkvalitativa mekaniska produkter. Mekanikkonstruktörer som förses med CATIA-verktygen för 3D-modellering kan få insikt i nyckelfaktorer gällande kvalitet och prestanda i ett tidigt skede av produktens utvecklingsfas. Digitala prototyper, i kombination med digital analys och simulering, gör det möjligt för produktutvecklingsteam att virtuellt skapa och analysera en mekanisk produkt i dess driftsmiljö. CATIA Engineering tillhandahåller en plattform där produktutvecklare kan skapa alla slags 3D-sammanställningar för ett brett spektrum av tillverkningsprocesser.
Användare med rollen Collection Planner och Collection Manager inom konsumentvaror, mode och detaljhandel måste hantera den komplicerade uppgiften att planera säsongsbetonat sortiment, säkerställa effektiv produktutveckling, planera produktinköp och hantera globala leverantörer. Med ENOVIA, som körs på 3DEXPERIENCE-plattformen, får du verktyg för att skapa och implementera standardprocesser som förbättrar samarbetet med leveranskedjan och hanteringen av leverantörer, minimerar upphandlingsriskerna och förbättrar planeringen. Med ENOVIA får du den planering, insyn och kontroll som behövs för att hantera inköp i en global och konkurrenskraftig miljö. Med ENOVIA får användare med rollen Collection Planner en enda miljö för att hantera säsongsbetonat sortiment och produktutveckling. Dessutom drar användarna med rollen Collection Vendor Manager nytta av en smidig koppling mellan säljare och leverantörer å ena sidan och huvudkontoren för varumärke och återförsäljare å den andra. Det möjliggör ett utökat samarbete och bättre processkontroll och riskhantering inom upphandling och förproduktion.
SOLIDWORKS på 3DEXPERIENCE-plattformen erbjuder en ny konstruktionsupplevelse, avsedd att ge användarna möjlighet att skapa innovativa produkter i en uppkopplad och samarbetsinriktad miljö. SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE-lösningarna hjälper dig att enkelt utveckla, granska och välja mekaniska och stiliserade koncept innan du påbörjar detaljkonstruktion och tillverkning.
Om du ska kunna ge kunderna suveräna upplevelser krävs samarbete mellan företagets anställda, kunder och leverantörer. ENOVIA tillhandahåller en säker realtidsmiljö i vilken alla användare kan hitta, dela, granska och rapportera in produktinformation. Beroende på företagets verksamhetsbehov kan samarbetet hanteras på ett friare sätt eller kontrolleras hårdare med ändringsprocesser för alla avdelningar.
Alla plattformsanvändare kan dra nytta av värdet med simulering genom att använda funktionerna i domänen för simuleringsanalys. Med kraftfull resultatanalys kan användarna använda simuleringsresultat som underlag för välgrundade beslut. Delning av simuleringsresultat och återanvändning av simuleringsmetoder är möjligt genom åtkomst via panelen till ett företags bibliotek av publicerade metoder och bästa praxis. Med simuleringsanalys blir simuleringskunskapen och dess mervärde tillgängligt för alla plattformsanvändare.
En fullständig uppsättning program avsedda att klassificera företagsresurser, identifiera huvudkomponenter för återanvändning och se till att produktutvecklingen väljer den bästa komponenten, samt övervaka efterlevnaden av företagets policy över tid. Dessutom använder inköpsavdelningen de här programmen för att optimera beställningar genom att gruppera beställningar eller välja rätt pris för tekniskt genomförbara alternativa lösningar.
Med strategiska kundrelationer i ENOVIA får användare med rollerna Product Manager och Requirements Manager hjälp att registrera och hantera kundkraven genom hela produktutvecklingen med nöjda kunder och säkerställda marknadsframgångar som mål. Genom att översätta ”kundens röst” till datadrivna krav som ligger till grund för nya produkter förbättras utvecklingsarbetet i och med att produktegenskaper och -funktioner kopplas direkt till kundens behov. Fullständig spårbarhet av krav förenklar processerna och leder till bättre beslutsfattande vid avvägningar mellan ledtider och funktion. ENOVIA körs på 3DEXPERIENCE-plattformen och gör att användare med rollen Merchandiser Manager kan simulera butiksmiljöer i en omfattande och verklighetstrogen 3D-miljö. Det gör att de kan validera och distribuera köpupplevelser och förbättra det ekonomiska resultatet, rörelseresultatet, kundrelationerna och affärspartnerskapen. Märkestillverkare kan undersöka vilka köpupplevelser hos olika återförsäljarpartner som ger bäst försäljning och bäst kundupplevelse i olika butiker.
Läkemedelsindustrin genomgår stora förändringar för att kunna möta de innovationsutmaningar den står inför. FoU-produktiviteten är under ständig press, eftersom tillsynsorgan och finansiärer efterfrågar fler och fler bevis på att de nya läkemedlen svarar mot ett faktiskt medicinskt behov på marknaden. Ett tecken på detta är att datorbaserade prognoser och simuleringsresultat blir en allt viktigare del av inlämningsfilerna för regleringsgranskning. Detta tryck i kombination med en ny extern ekonomisk miljö och den växande marknadsandelen för generikatillverkare utgör en tung belastning när det gäller läkemedelsföretagens kort- och långsiktiga prestanda. Dassault Systèmes har i samarbete med branschledare inom BioIntelligence Consortium utvecklat ett omfattande paket BioPLM-lösningar för att hantera utmaningar och förbättra effektiviteten i läkemedelsutvecklingen och utvecklingsprocessen. Genom globala vetenskapliga samarbeten, sammanställningar av vetenskapliga data och semantisk sökning samt virtuell modellering och prediktiva simuleringar får läkemedelsforskare och deras globala nätverk möjlighet att snabbt och mer effektivt ta fram nya läkemedel samt förbättra resultaten för nya och bättre riktade behandlingslösningar.
Det har aldrig varit mer utmanande att utveckla smarta produkter. Utvecklare behöver en integrerad metod för systemtekniken för hela utvecklingsprocessen. Kravhantering, systemarkitekturdefinition, detaljerad modellering och simulering av komplexa system, samt utveckling av inbäddad programvara är samtliga processer som måste behärskas i ljuset av den färdiga produkten. Dassault Systèmes systemtekniklösning tillhandahåller en unik, öppen och omfattande utvecklingsplattform. Det är en plattform med fullt integrerade funktioner för tvärdisciplinära modellerings-, simulerings-, verifierings- och affärsprocesser som behövs för att utveckla komplexa ”cyberfysiska” produkter. Det gör det möjligt för organisationer att snabbt och enkelt utvärdera begäran om ändringar eller utveckla nya produkter eller systemvarianter, samtidigt som de använder en enhetlig metod för prestandabaserad systemteknik som minskar de totala kostnaderna för system- och produktutveckling.
Tillämpningskonstruktion innehåller roller för användare efter branschtillämpning och ger konstruktörer och ingenjörer möjlighet att använda simulering i sina dagliga produktkonstruktionsaktiviteter. Simuleringstekniken omfattar strukturer, vätskor, plastformsprutning, akustik och konstruktionstillämpningar. Rätt teknik levereras i ett tillämpningssammanhang med guidad åtkomst för tillfälliga användare, och möjliggör simuleringsteknik som driver konstruktion och innovation inom produktteamen.
För effektivt utförd produktutveckling måste data delas mellan 3DEXPERIENCE-plattformen och andra affärsprogramsystem. 3DEXPERIENCE-plattformen har ett dubbelriktat standardbaserat gränssnitt, så att materialförteckningar och produktstrukturdata kan utväxlas med branschledande ERP-system som SAP och Oracle Manufacturing. Dessutom kan ett systemutväxlings-API och -ramverk användas för många andra saker.
Höga förväntningar från kunder, stark global konkurrens och tuffa ekonomiska villkor ökar trycket på tillverkningsindustrin och särskilt verktygstillverkning. För att få verkliga konkurrensfördelar måste verktygstillverkare mer än någonsin leverera snabbt, kontrollera kostnader och uppnå kompromisslös kvalitet.
 • Digital tillverkning

  3D Design for Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa virtuella modeller av tillverkningsutrustning
  Upptäck rollen
 • Strategiska kundrelationer

  3D Merchandiser

  I molnet Lokalt på företaget
  Realistisk simulering och optimering av marknadsföringsstrategin i 3D
  Upptäck rollen
 • Strategiska kundrelationer

  3D Merchandising Representative

  I molnet Lokalt på företaget
  Granska och samarbeta med optimerad marknadsföringsstrategi i 3D
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  3DEXPERIENCE Apriso

  Lokalt på företaget
  En djupgående portal till Apriso Execution från 3DEXPERIENCE-plattformen
  Upptäck rollen
 • Modellbaserade definitioner

  3DMaster Conceptual Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande konceptuell roll som underlättar skapande, delning och validering av preliminära konstruktioner i en integrerad, samarbetsinriktad plattform.
  Upptäck rollen
 • Modellbaserade definitioner

  3DMaster Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En enda 3D-produktdefinition för tillverkning ger överensstämmelse mellan 3D-konstruktion och toleranser och infogningar i 2D.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Accommodation Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Layout och konstruktion av inre utrymmen med tak, paneler, dörrar och fönster.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Additive Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Förbered och validera friformsframställningsprocessen
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Additive Manufacturing Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Förbered, programmera och validera friformsframställningsprocessen för pulverbaserade 3D-skrivare
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Aero Surface Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som ger avancerade modelleringsfunktioner inom ytloftning och konstruktion av flygplanskabinens inre.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Aesthetical Shape Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  En uppsättning specifika program, funktioner och analysverktyg för ytmodellering, för formexperter som vill uppnå en hög ytkvalitetsnivå och samtidigt uppfylla estetiska och tekniska krav.
  Upptäck rollen
 • Anpassning, tillämpningsutveckling och driftsättning

  Applications Developer

  Lokalt på företaget
  Erbjuder verktyg för programvaruutveckling, API, dokumentation och exempel som stöd i utvecklingen av nya 3DEXPERIENCE®-appar
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Architectural Detail Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för konstruktion och samarbete kring byggnadsinfrastrukturprojekt.
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Assembly Modeling Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa komplexa finita elementsammanställningar som kräver automatiserade modelleringstekniker och samarbete mellan flera tekniska team
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Assembly Simulation Expert

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera optimerade monteringsbanor automatiskt
  Upptäck rollen
 • Samarbete genom hela företaget

  AutoVue 2D Viewer

  Lokalt på företaget
  Visa, markera och samarbeta med konstruktionsdata via 3DEXPERIENCE®-plattformen
  Upptäck rollen
 • Samarbete genom hela företaget

  AutoVue 3D Viewer

  Lokalt på företaget
  Visa, markera och samarbeta med konstruktionsdata via 3DEXPERIENCE-plattformen
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Best practices Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som skapar och definierar företagsregler och tar hänsyn till företagsstandarder och bästa praxis.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Body In White Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som ger högproduktiva funktioner och en snabbare process vid konstruktion av fordonskarosser.
  Upptäck rollen
 • PLM Analytics

  Business Analytics Manager

  Lokalt på företaget
  Ge alla företagsanvändare möjlighet att skapa nya analysvyer på begäran
  Upptäck rollen
 • PLM Analytics

  Business Analytics User

  Lokalt på företaget
  Fatta bättre affärsbeslut med interaktiv realtidsanalys av processer och program
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Cabletray 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  3D-miljö för utveckling av elkabelstegar för fysisk konstruktion av kabelstegar utifrån den fullständiga digitala modellen.
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Car Design Ergonomist

  I molnet Lokalt på företaget
  Passagerarfokuserad konstruktion av bilinteriörer
  Upptäck rollen
 • Konfiguration- och ändringshantering

  Change Management

  I molnet Lokalt på företaget
  En strategisk och heltäckande samarbetsbaserad ändringsprocess som tydligt kommunicerar ändringsbeslut och uppgifter till alla områden som påverkas
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Civil Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som ger alla parter i ett infrastrukturprojekt möjlighet att hantera och genomföra alla faser i ett projekt från konstruktion till tillverkning på en enda plattform.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Class A Expert

  I molnet Lokalt på företaget
  En uppsättning specifika ytmodelleringsprogram som utökar rollen Class-A Modeler med en ytterligare uppsättning avancerade verktyg för Transportation Designer.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Class A Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att skapa, redigera och analysera estetiskt tilltalande och ergonomiska former med högsta ytkvalitet av klass A.
  Upptäck rollen
 • Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

  Classification Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Öka återanvändningen och sänk kostnaderna med säker innehållsklassificering
  Upptäck rollen
 • Systembiologi och integrativ behandling

  Clinical Outcome Modeler

  Lokalt på företaget
  Utforma mer informativa kliniska prövningar genom farmakokinetiska och farmakodynamiska simuleringar
  Upptäck rollen
 • Hantera materialspecifikationer

  Collection Developer

  I molnet Lokalt på företaget
  En effektiv verksamhet och förbättrade cykeltider uppnås genom skapande och hantering av produkter
  Upptäck rollen
 • Relationer med strategiska leverantörer

  Collection Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa en säsongsbunden plan för strategiskt utnyttjande av produkttillfällen och minimera resurskrävande utveckling i överkant för att säkerställa maximal vinstpotential
  Upptäck rollen
 • Relationer med strategiska leverantörer

  Collection Sourcing Manager

  Lokalt på företaget
  Förbättra de globala upphandlingsresultaten med bättre samarbete, processtyrning och riskhantering för interna och externa partner
  Upptäck rollen
 • Relationer med strategiska leverantörer

  Collection Vendor Manager

  Lokalt på företaget
  Förbättrar samarbetet mellan ett varumärke och dess leverantörer och återförsäljare
  Upptäck rollen
 • Utbyte mellan system

  Collocation Data Exchange

  Lokalt på företaget
  Collocation Data Exchange automatiserar datasynkronisering mellan 3DEXPERIENCE®-plattformar
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Braiding Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektivisera konstruktionen av kompositkomponenter genom simulering av flättillverkningsprocessen.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Designer & Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  Ett tillägg till mekanikrollerna som används för konstruktion och industrialisering av kompositkomponenter och kombinerar Composites Design och Composites Manufacturing Preparation, med tillägg av Converter for STEP MultiDiscipline.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning processorienterade program på en enhetlig och integrerad plattform som gör det möjligt att effektivt hantera kompositmaterial på komplexa ytor.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  En fullständig lösning för konstruktion och industrialisering av kompositkomponenter genom att kombinera rollerna Composites Designer och Manufacturer.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Laser Projection Operator

  I molnet Lokalt på företaget
  Med alternativet Composites Laser Projection Operator kan du skapa och redigera laserprojektionsfiler för verkstadsgolvet.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning processorienterade program som industrianpassar komplexa kompositkomponenter före produktion i enlighet med analysen.
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Composites Simulation Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Validera konstruktionshållfastheten för produkter av kompositmaterial genom att direkt återanvända de materialegenskaper som definierats av konstruktören
  Upptäck rollen
 • Hantera materialspecifikationer

  Configuration Management for BOM

  I molnet Lokalt på företaget
  Samarbeta på en konfigurerad materialspecifikation för att minska eller helt utesluta BOM-fel
  Upptäck rollen
 • Konfiguration- och ändringshantering

  Configuration Management

  I molnet Lokalt på företaget
  Hantera konfigurerbara strukturer för produktdata och optimera återanvändningen samtidigt som alla möjliga variationer tillgodoses
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for AutoCAD

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina AutoCAD-konstruktionsdata med datahantering och samarbete samtidigt som du arbetar i ditt eget användargränssnitt
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Cadence Allegro HDL

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina Cadence Allegro HDL-konstruktionsdata för mönsterkort med innovation genom samarbete
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Collection Adobe Illustrator

  Lokalt på företaget
  Skapa produktinnehåll för klädkollektioner i Adobe Illustrator och dela det med hela företaget via 3DEXPERIENCE®-plattformen
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Creo Parametric

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina Creo- och Pro/ENGINEER-konstruktionsdata med datahantering och samarbete samtidigt som du arbetar i ditt eget användargränssnitt
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for DesignSync CTS

  Lokalt på företaget
  Konfigurera Software and System-on-a-Chip Designer för identifiering och hantering av komplexa konstruktionsdatatyper
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for DesignSync DFII

  Lokalt på företaget
  Integrerar Software and System-on-a-Chip Designer i den grafiska Cadence Virtuoso-konstruktionsmiljön
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for DesignSync Milkyway

  Lokalt på företaget
  Integrerar Software and System-on-a-Chip Designer med den grafiska Synopsys Galaxy-konstruktionsmiljön
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for DesignSync Synopsys CD

  Lokalt på företaget
  Integrerar Software and System-on-a-Chip Designer med den grafiska Synopsys Custom Designer-miljön
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Inventor

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina Inventor-konstruktionsdata med datahantering och samarbete samtidigt som du arbetar i ditt eget användargränssnitt
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Mentor Graphics Design Manager

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina Mentor Graphics Design Manager-konstruktionsdata för mönsterkort med innovation genom samarbete
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Mentor Graphics Expedition Enterprise

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina Mentor Graphics Expedition Enterprise-konstruktionsdata för mönsterkort med innovation genom samarbete
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for NX

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina NX-konstruktionsdata med datahantering och samarbete samtidigt som du arbetar i ditt eget användargränssnitt
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Solid Edge

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina Solid Edge-konstruktionsdata med datahantering och samarbete samtidigt som du arbetar i ditt eget användargränssnitt
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Zuken CR-5000

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina Zuken CR-5000-konstruktionsdata för mönsterkort med innovation genom samarbete
  Upptäck rollen
 • Produktplanering och programhantering

  Contract Deliverable Manager

  Lokalt på företaget
  Kopplar produktutvecklingsdata till ett program, vilket möjliggör övervakning och utvärdering i realtid för att förbättra programmets funktion
  Upptäck rollen
 • Produktplanering och programhantering

  Contract-based Program Manager

  Lokalt på företaget
  Förbättra prestanda enligt avtalet när alla krav driver teamet
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for ACIS

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera ACIS-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for AutoCAD

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera AutoCAD-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for Creo Parametric and Pro/ENGINEER

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera Creo- och Pro/ENGINEER-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for IFC

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera IFC-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for Inventor

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera Inventor-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for MicroStation

  I molnet
  Ger användare möjlighet att återanvända eller migrera MicroStation-programdata i 3DEXPERIENCE®-plattformen
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for NX

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera NX-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for Parasolid

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera Parasolid-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for STEP Multidiscipline

  I molnet Lokalt på företaget
  Återanvänd, dela och migrera STEP-data mellan CAD-system och 3DEXPERIENCE®-plattformen
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for Solid Edge

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera Solid Edge-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for XMpLant

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera XMpLant-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Creative Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program inriktade på idéutveckling, konceptmodellering och visualisering, som hjälper dig att snabbt skapa och utforska idékoncept.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Cutting Tool Technologist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa kataloger över sammanställning av skärverktyg för NC-programmerare
  Upptäck rollen
 • Produktplanering och programhantering

  DHF based Project Manager

  Lokalt på företaget
  Hantera konstruktionsuppgifter och leveransobjekt med automatisk synkronisering med en spårbar fil för produktkonstruktionshistorik
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Defect Engineer

  Lokalt på företaget
  Hantera problem och felaktigheter i komplexa hierarkier för System-on-a-Chip-produkter
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Design Apps Developer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att definiera och hantera anpassade program utvecklade i 3DEXPERIENCE.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Design Apps User

  I molnet Lokalt på företaget
  Runtime-användarroll möjliggör återanvändning av anpassade program som utvecklats med användarrollen Design Apps Developer i 3DEXPERIENCE-plattformen.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Design Review & Preparation

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa exakta geometrier och gör korrekta mätningar utan att ändra de ursprungliga geometridefinitionerna.
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Design Review Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Lös problem tidigare genom att arbeta på den senaste virtuella produkten globalt
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Design Reviewer

  I molnet Lokalt på företaget
  Samarbeta globalt på en virtuell produkt och lös problem i realtid
  Upptäck rollen
 • Kvalitet och efterlevnad

  Device Master Record Manager

  Lokalt på företaget
  Förenkla DMR-hanteringen med en enda källa till information
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Drill & Fill Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa, simulera och validera komplexa NC-program för borrning och nitning
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Dynamic Systems Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera, simulera och validera snabbt komplexa konstruktionssystem med Modelica-språket, helt integrerat i en modellbaserad systemteknisk metod. En Modelica- och FMI-kompatibel lösning för effektiv modellering och simulering av dynamiska multifysiksystem.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Electrical 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruktion av kablage och kabeldragningssystem i samband med systemdefinitioner i ritningar och den fullständiga virtuella 3D-produkten.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Electrical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En integrerad elutvecklingsmiljö i 3D som möjliggör fysisk konstruktion av kablage inom den digitala modellens kontext.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Electrical Harness Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera en utbredd definition av 3D-kablagekonstruktionen för att skapa trådläggningsmall för tillverkning samt kablagedokumentation.
  Upptäck rollen
 • Utbyte mellan system

  Engineering Adapter for X-PDM

  Lokalt på företaget
  Engineering Adapter for X-PDM möjliggör dubbelriktat datautbyte mellan 3DEXPERIENCE®-plattformen och ett icke-DS PDM-system
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Engineering Workspace

  Lokalt på företaget
  Utför komplexa konstruktionsuppgifter i en avskild miljö samtidigt som du kontrollerar när ändringar sker
  Upptäck rollen
 • Anpassning, tillämpningsutveckling och driftsättning

  Enterprise Modeling Administrator

  Lokalt på företaget
  Direktuppdatera underliggande dataschema och affärsregler för en 3DEXPERIENCE®-implementering
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Ergonomics Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Människocentrerad produktkonstruktion och arbetsplatsutformning
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Ergonomist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa mycket specifika och verklighetstrogna testdockor
  Upptäck rollen
 • Anpassning, tillämpningsutveckling och driftsättning

  External System Federation Administrator

  Lokalt på företaget
  Få åtkomst till externa datakällor och visa dem som inbyggda ENOVIA®-data i 3DEXPERIENCE®-plattformen
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Fastener Process Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa och jämka ritningar för monteringsfästdon
  Upptäck rollen
 • Konstruktion av fästelement

  Fasteners Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som förenklar konstruktion och hantering av komplexa sammanställningar med fästdon i alla branscher.
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Finite Element Modeling Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa och hantera komplexa sammanställningsmodeller som kräver automatiserade modelleringstekniker och samarbete mellan flera tekniska team
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Fluid 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En integrerad miljö för utveckling av 3D-flödessystem för fysisk konstruktion av rör-, slang-, värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem i den digitala modellen.
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Fluid Dynamics Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  En simuleringsroll för konstruktörer som utför rutinmässiga flödesberäkningar för vägledning vid konstruktionsändringar
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Fluid Mechanics Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Validering av konstruktionskrav för komplexa produkter med tekniker för datorbaserad hydrodynamik (CFD) med hög precision
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Function Driven Generative Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att utforska och skapa organiska former enligt målbilden, med en lösning för traditionell tillverkning och friformsframställning.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Heavy Industry Assembly Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera tillverkningssammanställningsplaner för tung industri
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Heavy Industry Fluidic Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa tillverkningsplaner för tung industri, för rörsystem, ventilations- och klimatanläggningar och kabelbanor
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Heavy Industry Process Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa balanserade processplaner för tung industri
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Heavy Industry Structure Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa tillverkningsstrukturritningar för tung industri
  Upptäck rollen
 • Plåtkonstruktion

  Hydroformed SheetMetal Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som ger associativ, funktionsbaserad modellering för konstruktion av hydroformerade plåtmodeller i integrerad produktutveckling.
  Upptäck rollen
 • Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

  IP Controlled Access

  Lokalt på företaget
  Tillämpa och hantera begränsningar varje gång en användare försöker visa och nå företags immateriella rättigheter
  Upptäck rollen
 • Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

  IP Security Manager

  Lokalt på företaget
  Skydda immateriella rättigheter och exportkontroller med hjälp av klassificering
  Upptäck rollen
 • SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE-lösningar

  Industrial Designer

  I molnet
  Förenkla industriell design och utöka innovation som en affärsfördel. SOLIDWORKS Industrial Design är ett kompletterande konstruktionsverktyg till SOLIDWORKS och utökar de befintliga konstruktionsverktygen i SOLIDWORKS för användare som arbetar med industriell design.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Industrial Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera och simulera resurser och materialflöden
  Upptäck rollen
 • Samarbete genom hela företaget

  Industry Innovation

  I molnet Lokalt på företaget
  Kom åt 3DEXPERIENCE®-plattformens grundläggande appar för enkelt samarbete och suveräna upplevelser
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Interior Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att skapa komplexa plast-, smides- och gjutkomponenter för fordonsinteriörer.
  Upptäck rollen
 • PLM Analytics

  Issue Intelligence User

  Lokalt på företaget
  Övervaka och diagnostisera problemutveckling och förstå problemets orsak så att det kan mildras/avhjälpas
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Living Heart Human Model

  I molnet Lokalt på företaget
  Gynna innovation inom hjärt- och kärlsjukdomar med Living Heart på 3DEXPERIENCE-plattformen
  Upptäck rollen
 • Maskin- och utrustningskonstruktion

  Machine & Equipment Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull programserie för skapande och hantering av sofistikerade produkter relaterade till maskiner och utrustning.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Manufacturability Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Studier av monteringens genomförbarhet i 3D för produktkonstruktörer
  Upptäck rollen
 • Hantera materialspecifikationer

  Manufacturing BOM Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Upprätthåll global samstämmighet mellan eBOM och flera olika tillverkningsanläggningars materialspecifikationer
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Global definition av processplaneringen i ett enda program
  Upptäck rollen
 • Kvalitet och efterlevnad

  Materials Compliance Analysis

  Lokalt på företaget
  Låt arbetsledare och konstruktörer använda sig av Materials Compliance Analysis så att de kan fatta bättre beslut
  Upptäck rollen
 • Kvalitet och efterlevnad

  Materials Compliance Manager

  Lokalt på företaget
  Utvärdera och rapportera produkters efterlevnad av viktiga miljöbestämmelser
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Mechanical & Shape Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program avsedda för att skapa och hantera sofistikerade mekanikprojekt, inklusive avancerad ytkonstruktion.
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Mechanical Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd avancerade simuleringstekniker med finita element för förståelse och validering av komplicerade tekniska problem
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program för skapande och hantering av sofistikerade mekaniska projekt.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Mechanical Part Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En sofistikerad och produktiv tilläggsroll för mekanisk konstruktion, som kompletterar produkternas definitions- och skapandeprocess.
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Mechanical Tooling Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull processorienterad programserie för generering och hantering av produkter med fördefinierade komponenter.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Mechanism Simulation Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande och kraftfull uppsättning verktyg för skapande, hantering och simulering av produkter som innehåller komplexa mekanismer.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Mechatronic Systems Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Utnyttja kraften i Modelica och 3DEXPERIENCE och utveckla, simulera och validera komplexa mekatroniksystem.
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Mold & Tooling Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som automatiserar konstruktionsuppgifter och underlättar användarens beslutsfattande i alla skeden av komplex formkonstruktion.
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Mold Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En flexibel och mycket anpassningsbar uppsättning program för finjustering och validering av gjutforms- och verktygskonstruktion.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Multi-Discipline 3DMaster Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program för att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt, med en enda fullständig produktdefinition i 3D.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Multi-Discipline Mechanical & Shape Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt, med en enda fullständig produktdefinition i 3D.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Multi-Discipline Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt.
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Multiscale Systems Specialist

  Lokalt på företaget
  Multiscale Systems Specialist tillhandahåller nya funktioner som möjliggör snabb utveckling av komplexa flerskaliga multifysikanalyser
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Machine Code Validation Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Utför virtuell validering av NC-programkod
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Milling Machining Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera 2,5- och 3-axelfräsmaskiner
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Multi-Axis Milling & Turning Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera avancerade maskiner för fräsning i flera axlar
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Multi-Axis Milling Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera avancerade maskiner för fräsning i flera axlar
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Prismatic & Turning Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera 2,5-axelsfräsmaskiner och avancerade kombimaskiner
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Prismatic Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera 2,5-axelfräsmaskiner
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Noise & Vibration Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd linjär statisk och dynamisk simulering för prestandavalidering av komplexa produkter med ljuddämpande skåp och dynamiska belastningsscenarier
  Upptäck rollen
 • Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

  Packaging Assets Manager

  Lokalt på företaget
  Säkra företagets lager och klassificering av förpackningstillgångar för insyn, kontroll och återanvändning
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Packaging Copy and Artwork Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En samarbetsinriktad och företagstäckande metod för utformning av text och grafik
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Packaging Copy and Artwork Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  En strukturerad och företagstäckande metod för hantering av text och grafik
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Plant Layout Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera anläggningslayouter i 3D
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Plastic Injection Part Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Utvärdera tillverkningsbarhet, kvalitet och kostnader för plastkomponenter genom fyllnings- och packningssimuleringar
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Plastic Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som gör det möjligt att skapa tillverkningsklara formgjutna komponenter med hjälp av ultrasnabb funktionell modelleringsteknik.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Powertrain & Chassis Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som optimerar utvecklingen av sofistikerade mekaniska chassin.
  Upptäck rollen
 • Sourcing & Standardization Intelligence

  Preferred Part Consumer

  Lokalt på företaget
  Återanvänd 2D/3D-resurser från äldre data omedelbart, minska igångkörningstiden för nya projekt och förkorta produktens ledtider
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Printed Circuit Board Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera rigida eller flexibla mönsterkort med hänsyn till den övergripande mekaniska konstruktionen.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Process Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera, optimera och validera processplaner
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Process Plans Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Kom åt dina tillverkningsdata närsomhelst, varsomhelst och på ett säkert sätt
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Process Simulation Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Monteringsprocessimulering för produktionsanalys
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Process Simulation Reviewer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simuleringsbaserade markerings- och samarbetsfunktioner
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Product Architect

  I molnet Lokalt på företaget
  Hantera produkternas konceptuella och kommersiella aspekter och maximera återanvändningen av befintliga immateriella rättigheter och tillgångar
  Upptäck rollen
 • High Tech-konstruktion

  Product Enclosure Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som utgör en helhetslösning för högteknologisk konstruktion av produkthöljen.
  Upptäck rollen
 • Hantera materialspecifikationer

  Product Engineer with New Part Request

  Lokalt på företaget
  Bättre effektivitet och återanvändning av nya delar
  Upptäck rollen
 • Hantera materialspecifikationer

  Product Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Samarbeta genom hela företaget utifrån en enda definition av konstruktionskomponenter och materialspecifikation
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Product Industrial Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En fullständig och enhetlig arbetsflödeslösning för industriell design med allt från 2D- och 3D-skiss, konceptmodellering, detaljerad och teknisk ytmodellering till visualisering av konstruktioner:
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Product Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Fastställ den bästa kombinationen av produktfunktioner som uppfyller marknadens krav och de lägsta ingenjörskostnaderna
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Product Optimization Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En sofistikerad uppsättning program som optimerar produktdefinitionsprocessen med hänsyn till nyckeltal.
  Upptäck rollen
 • Hantera materialspecifikationer

  Product Specification Engineer

  Lokalt på företaget
  Ett strukturerat förhållningssätt till hantering av specifikationsdata ger intelligent information för återanvändning och effektanalyser av ändringar
  Upptäck rollen
 • Produktplanering och programhantering

  Project Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Automatiserad realtidsspårning av projektgenomförande utifrån leveransobjekt (osynlig styrning)
  Upptäck rollen
 • Produktplanering och programhantering

  Project Team Member

  I molnet Lokalt på företaget
  Automatiserad realtidsspårning av projektgenomförande utifrån leveransobjekt (osynlig styrning)
  Upptäck rollen
 • Produktplanering och programhantering

  Project and Product Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Innovera mer, höj produktiviteten och få ut produkten på marknaden snabbare
  Upptäck rollen
 • Konstruktionsledning

  Project-based Defect Engineer

  Lokalt på företaget
  Project-based Defect Engineer spårar problem och felaktigheter som är direkt kopplade till konstruktionsdata som hanteras med hjälp av Software and System-on-a-Chip Designer
  Upptäck rollen
 • Kvalitet och efterlevnad

  Quality Checks Metrics

  Lokalt på företaget
  Visualisera kvalitetsmått i produktdatastrukturen i dynamiska djupgående 3DDashboards
  Upptäck rollen
 • Kvalitet och efterlevnad

  Quality Document Manager

  Lokalt på företaget
  Företagsomfattande dokumentkontroll för globalt samarbete hela vägen från dokumentskapande via ändringar till distribution
  Upptäck rollen
 • Kvalitet och efterlevnad

  Quality Manager

  Lokalt på företaget
  Integrerat och slutet kvalitetssystem för allt från rapporter om efterlevnadsbrister till korrigerande och förebyggande åtgärder
  Upptäck rollen
 • Kvalitet och efterlevnad

  Regulatory Affairs Manager

  Lokalt på företaget
  Hantera produktens marknadsinförande, registrering av enhets-id och rapportering av säkerhetshändelser genom hela produktens livscykel
  Upptäck rollen
 • Samarbete genom hela företaget

  Report Generator

  Lokalt på företaget
  Utnyttja information och immateriella egendomar effektivare vid beslutsfattande
  Upptäck rollen
 • Strategiska kundrelationer

  Requirements Manager

  I molnet Lokalt på företaget
  Minska mängden produktfel med hjälp av samskapande med kunderna och en kravdriven utvecklingsprocess
  Upptäck rollen
 • Simuleringsanalys

  Results Data Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Omforma snabbt stora datamängder till verifierbara beslut
  Upptäck rollen