ONE Lab

Optimera laboratorier och dra nytta av kunskap för att förkorta ledtiderna

ONE-utvecklingslabbet

Stötta utvecklingen av produkter och processer med flexibla arbetsflöden som ändå efterlever regelverken och dokumentation av resultaten

 

Läkemedelsutveckling är ett viktigt steg när identifierade behandlingslösningar ska göras till säljbara läkemedel, men det finns många utmaningar. De kringliggande aktiviteterna är många och genererar en mängd data i olika format. Aktiviteterna kräver flexibilitet och att kunskap överförs mellan olika discipliner, samt att regelverk och riktlinjer efterlevs. Om processer, metoder och recept inte standardiseras kan laboratorer lida skada bortom redundans och bortslösade resurser. Det uppstår efterlevnadsrisker på grund av inkonsekventa processer, och de innebär alltid problem för utvecklingsteamen.

Med ONE-utvecklingslabbet effektiviseras arbetsflöden och dokumentation i verksamheten och de vetenskapliga processerna, och dataflöden och automatisering baseras på en enda plattform. Data kopplas samman med de kontexter där de genereras. Det garanterar konsekventa tolkningar och samarbete och tillhandahåller kunskap för att modellera och förutse framtida utfall. Standardiserade och automatiserade processer gör det lättare att se till att regelverk efterlevs och undvika risker i verksamheten, och tekniköverföringen minskar riskerna i beslutsfattandet.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Förbättra datakvaliteten och minska efterlevnadsriskerna genom standardisering och automatisering
  • Förbättra samarbete, tekniköverföring och beslutsfattande genom att göra det enklare att utbyta mer konsekventa data och information
  • Utveckla och karaktärisera behandlingslösningar effektivare och till lägre kostnad med integrerade arbetsflöden och automatiserade datadrivna processer