Produktportföljshantering

Inom konsumtionsvaruindustrin fortsätter Moores lag att driva det kraftigt växande antalet nya tekniker och produkter. Hanteringen av produktportföljen för att kunna svara mot den exponentiellt ökande kundefterfrågan har blivit mer komplex. Tillverkare av konsumtionsvaror måste anpassa sig till den här nya komplexitetsnivån genom att ta vara på de bästa idéerna från marknaden och tillverka produkter som möter marknadsbehoven. Spårbarhet för idéer och kundkrav genom hela produktlivscykeln, från idé till avveckling, är av strategisk vikt när det gäller att bibehålla kundtillfredsställelsen samt öka marknadsandelar och lönsamhet.

Dassault Systèmes lösning Produktportföljshantering gör det möjligt för tillverkarna av förpackade konsumtionsvaror att fastställa produkthanteringsprocedurer genom hela den nya produktutvecklings- och introduktionsprocessen. Vi tillhandahåller kraftfulla kravhanteringsfunktioner som främjar samarbetet mellan produktchefer och tekniker medan man samlar in och behandlar kundkraven, kombinerade med interna liksom externa överensstämmelsekrav.

Baserad på listan över kundkrav, kan ingenjörerna fastställa en lista över de egenskaper som motsvarar kundens syn på produktkapaciteten innan man har tillgång till den verkliga tekniska lösningen. Genom hela produktlivscykeln spåras produktens specifikationer för funktion, konstruktion och tester för varje ny produktegenskap. Allteftersom produkterna går igenom utvecklingsprocessen, kan viktiga ändringar i produktspecifikationen utföras snabbt och vidarebefordras till alla intressenter. Spårbarhet från början till slut genom hela produktlivscykeln gör det möjligt att säkerställa att levererade produkter möter eller överträffar kundernas krav och förväntningar.

Vår lösning förser produktchefer och marknadsförare med möjligheten att definiera produktserier och modeller av tillgängliga och framtida produkter. När produktseriehierarkierna har definierats kan man associera marknadsföringstexter, namn och bilder med varje produktserie och modell. Som ett resultat kan dessa marknadsföringsdata automatiskt användas för att fylla webbplatser och produktkataloger, vilket underlättar produktreklamen hos potentiella och fasta kunder. 

Den här lösningen hjälper till att planera era produktportföljer alltefter kundernas behov, marknadsskiften och teknisk innovation. Den ger er den flexibilitet ni behöver för att skapa nya nyckelindikatorer för prestanda och användarkonfigurerbara översikter för ett enkelt underhåll och reaktivitet inför förändrade verksamhetsmodeller. Genom att ge ledningen insyn i realtid i produktportföljsutvecklingen, kan avgörande beslut tas innan resurser tilldelas eller åtaganden om kostnader görs.

Lösningen Produktportföljshantering omfattar:

  • Kravhantering
  • Produktserieplanering
  • Introduktion av nya produkter
  • Produktlanseringskalender
  • Kataloghantering för konfigurerade produkter
  • Inkomstplanering/prognos

Med hjälp av Dassault Systèmes ENOVIA, har vi kunnat ändra vårt sätt att arbeta på olika områden och den viktigaste fördelen är att gå över från en funktionell metod till en process.

Mauro Viacava, CIO Barilla Holding SPA, 2007