Effektiv konfiguration

Integrerad konfigurationshantering och kontroll över ändringar

Hanteringen av äldre och föråldrad utrustning, ny komplicerad utrustning och mängden data från alla givare leder till stora svårigheter som du kan få kontroll över genom att hantera tillgångskonfigurationerna digitalt. Oavsett om det handlar om drift av anläggningar, nätverk eller spridda tillgångar är en exakt sammanställning av tillgångarnas statusförändringar över tid det bästa sättet att sänka de totala ägarkostnaderna under deras livscykel, och få värdefull flexibilitet för driften samtidigt som det blir möjligt att reagera snabbt och korrekt i nödsituationer.

Branschlösningen Efficient Plant Operations ger flexibel konfigurationshantering, från hantering av tekniska dokument till fullständig digital kloning av fysiska tillgångar. All information bryts ner i hanterbara och uppdaterbara objekt som länkas till övergripande referensstrukturer kopplade till både bestämmelser och driftvärden. Det ger obruten spårbarhet för kopplingen mellan krav och utförande inom hela företaget.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Optimera servicearbetet genom omfattande, exakt och ständigt uppdaterad information om tillgångarna
  • Utvärdera konfigurationen i förhållande till prestanda genom att jämföra standardvärden med datahistoriken
  • Öka säkerheten tack vare tillförlitlig information som gör det möjligt att hålla nödlägesberedskap
  • Enkel tillgångsnavigering i 3D-miljö genom standardiserad CAD-dataimport enligt ISO 15926 från alla verktyg
  • Enkelt avtalsenligt utbyte med underleverantörer tack vare hantering av överlämnande
  • Undvik informationssilor, luckor och överlappningar och bibehåll all information vid hantering av ändringar