CATIA Composer 同步 和 CATIA Composer 企业同步

CATIA Composer 同步 和 CATIA Composer企业同步 可在 CATIA Composer 和任何数量的企业系统之间实现基于 XML 的复杂结合。

CATIA Composer 同步 和 CATIA Composer企业同步可在 CATIA Composer 和任何数量的企业系统之间实现基于 XML 的复杂结合。

使用 CATIA Composer 同步,元数据、几何体、BOM 或制造信息的变更可以在 CATIA Composer 交付成果的桌面上进行更新,这样可确保信息准确一致。

CATIA Composer 企业同步提供 CATIA Composer 同步的所有功能,并且能够通过命令行接口控制流程,这样可以快速实施复杂集成。