Systemarkitektur

Definiera systemarkitekturen för komplexa produkter och system

Systemteknik för komplexa produkter är av naturen en multidisciplinär och iterativ samarbetsprocess. Dessa produkter, med deras tillhörande system och delsystem, kännetecknas av den höga nivå av interaktion som sker mellan stora antal olika inbäddade system och den fysiska maskinvara med vilken de samverkar. Idag är det praxis att använda många olika modeller för att definiera systemarkitekturen och simulera beteendet hos dessa komplexa system och produkter. Utmaningen med det här förhållningssättet är att dessa modeller sällan samverkar med varandra och att de inte existerar i en aggregerad miljö som tillåter en översikt över och simulering av den kompletta produkten.

Rollen Systems Architect från Dassault Systèmes ger avancerade funktioner som förenklar funktionell uppdelning av komplexa produkter och system, vilket gör att du kan säkerställa att krav har mötts tillfredsställande under produktutvecklingens livscykel. Lösningen tillhandahåller en helt integrerad definition av systemarkitekturen samt en modellerings- och simuleringsmiljö som bygger på en öppen och omfattande plattform. Det här förhållningssättet ger en unik modell- och plattformsbaserad systemtekniksupport.

Modellbaserad systemteknik möjliggörs genom en omfattande datamodell som i sin tur möjliggör definition och hantering av relationen mellan krav, den funktionella systemarkitekturen, den logiska 2D- och 3D-representationen av denna arkitektur, samt den fysiska representationen och instanserna av arkitekturen i en given produkt eller plattform – inklusive maskinvara och inbäddad programvara. Plattformsbaserad systemtekniksupport möjliggörs genom en avancerad och omfattande datamodell och en samarbetspräglad supportmiljö för systemteknik för affärsprocesser. Den tillhandahåller fullständiga funktioner för hantering av krav, produkter, program, projekt och konfigurationens livscykel.

VIKTIGA FÖRDELAR

  • Du kan snabbt definiera och dela upp systemarkitekturen hos komplexa produkter och system – från tidiga konceptuella studier till definitionen av den slutliga arkitekturen
  • Förbättrad systemutvecklingseffektivitet genom omfattande återanvändning av systemteknikresurser och -mallar
  • Fatta bättre beslut med förmågan att utföra snabba undersökningar av faktorer som kostnader, systemparametrar samt återanvändning av kunskaper
  • Effektiva samarbetspräglade utvecklingsprocesser för systemteknik som utnyttjar uppdaterad definieringsinformation, data och modeller för system
  • Påvisa efterlevnad av säkerhetsstandarder och bästa praxis genom omfattande kravspårbarhet och konsekvensanalys
  • Öppenhet och utökad spårbarhet för olika systemartefakter med integreringar för över 60 gemensamma systemteknikverktyg
Whitepaper: "Model Based Systems Engineering"