Email Disclaimers

English Version

This email and any attachments are intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and may be confidential and/or privileged.
If you are not one of the named recipients or have received this email in error,
(i)   you should not read, disclose, or copy it,
(ii)   please notify sender of your receipt by reply email and delete this email and all attachments,
(iii)   Dassault Systemes does not accept or assume any liability or responsibility for any use of or reliance on this email.

Please be informed that your personal data are processed according to our data privacy policy as described on our website. Should you have any questions related to personal data protection, please contact 3DS Data Protection Officer at 3DS.compliance-privacy(at)3ds.com

For other languages, go to https://www.3ds.com/terms/email-disclaimer 

French Version

Le présent courriel et ses pièces jointes ne sont destinés qu’aux personnes visées ci-dessus en tant que destinataires et peuvent contenir des informations confidentielles.
Si vous n'êtes pas destinataire de ce message ou si vous le recevez par erreur,
(i)    vous ne devez pas en communiquer ou copier le contenu,
(ii)    nous vous remercions de contacter l'expéditeur par retour mail et de supprimer le message et ses pièces jointes de votre système,
(iii)    Dassault Systèmes ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de l’utilisation des informations contenues dans ce message

Nous vous informons que vos données personnelles sont traitées conformément à notre politique de confidentialité, telle qu’elle est décrite sur notre site Web. Si vous avez des questions concernant la protection de vos données personnelles, veuillez contacter le responsable de la protection des données de Dassault systèmes à l’adresse 3DS.compliance-privacy(at)3ds.com.

Pour les autres langues, visitez la page https://www.3ds.com/terms/email-disclaimer. 

German Version

Diese E-Mail und jegliche Anhänge sind ausschließlich für den beabsichtigten Empfänger bestimmt und können vertrauliche oder rechtlich geschützte Informationen enthalten.
Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind oder Sie diese E-Mail irrtümlicherweise erhalten haben, dann
(i)    ist es nicht erlaubt, diese Nachricht zu lesen, zu kopieren oder Dritten zugänglich zu machen,
(ii)    informieren Sie bitte umgehend den Absender per Mail darüber und löschen Sie anschließend die Nachricht,
(iii)    übernimmt Dassault Systemes keine Haftung bzw. Verantwortung für den Inhalt der Nachricht.

Ihre Daten werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie verarbeitet, siehe weitere Informationen auf unserer Website. Bei Fragen zum Schutz personenbezogener Daten wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Datenschutzbeauftragten von Dassault systèmes unter 3DS.compliance-privacy(at)3ds.com. 

Für andere Sprachen siehe https://www.3ds.com/terms/email-disclaimer. 

Spanish Version

Este correo electrónico y cualquier archivo adjunto están dirigidos exclusivamente para el uso de la persona o entidad destinataria y pueden ser confidenciales o contener información privilegiada.
Si usted no es uno de los destinatarios previstos o si ha recibido esta transmisión por error:
(i)    le rogamos no leerla, divulgarla, o copiarla,
(ii)    por favor, notifíquelo al remitente por esta misma vía y elimine este correo electrónico y todos los archivos adjuntos,
(iii)    Dassault Systemes no acepta ninguna responsabilidad por cualquier uso o referencia de este correo electrónico.

Le informamos que sus datos personales son procesados de acuerdo con lo establecido en nuestra política de privacidad de datos, tal y como se describe en nuestro sitio web. Si tiene alguna duda sobre el tratamiento que reciben los datos personales, puede contacta con el responsable de Protección de datos de Dassault systèmes remitiendo su consulta a 3DS.compliance-privacy(at)3ds.com 

Para otros idiomas, diríjase al sitio https://www.3ds.com/terms/email-disclaimer 

Italian Version

Questa email e qualsiasi allegato sono indirizzati in via esclusiva alla persona o ente a cui sono destinati e possono essere riservati o contenere informazioni tutelate.  
Se lei non è tra i destinatari indicati o se ha ricevuto questa email per errore:
(i)    non dovrebbe leggerla, divulgarla, o copiarla,
(ii)    è pregato di avvisare il mittente con una email di risposta e di eliminare questo messaggio e tutti gli allegati,
(iii)    Dassault Systemes declina ogni responsabilità per qualsiasi utilizzo derivante da questa email.

Si prega di notare che i dati personali vengono trattati secondo la nostra politica sulla protezione dei dati come descritto sul nostro sito web. In caso di domande sulla protezione dei dati personali, è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati Dassault systèmes all’indirizzo 3DS.compliance-privacy(at)3ds.com 

Per le altre lingue, consultare https://www.3ds.com/terms/email-disclaimer 

Polish Version

Ten email oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie do użytku osoby lub podmiotu, do którego są adresowane i mogą zawierać informacje poufne i/lub uprzywilejowane.
Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, lub jeżeli została ona przesłana do Pani/Pana przypadkowo,
(i)  proszę go nie czytać, ujawniać ani kopiować,
(ii) proszę powiadomić nadawcę odpowiadając na email oraz usunąć email i wszelkie załączniki,
(iii)  Dassault Systemes nie przyjmuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie lub wiążące traktowanie niniejszej wiadomości email.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z naszą polityką dotyczącą prywatności danych, jak opisano w naszej witrynie internetowej. W razie jakichkolwiek pytań związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych Dassault systèmes za pośrednictwem witryny 3DS.compliance-privacy(at)3ds.com 

W przypadku innych języków należy przejść do strony https://www.3ds.com/terms/email-disclaimer 

Hebrew Version

דואר אלקטרוני זה ונספחיו מיועדים אך ורק לשימוש הנמען ששמו מופיע לעיל ועשוי לכלול מידע סודי ו/או חסוי.
באם אינך הנמען או באם קיבלת דואר אלקטרוני זה בטעות,

  1. (i)   אינך רשאי לקרוא, לגלות או להעתיק אותו,
  2. (ii)   אנא הודיע לשולח על קבלתו במייל חוזר ומחק אותו ואת כל נספחיו,
  3. (iii)  דאסו סיסטמס מסירה מעצמה כל חבות או אחריות לכל שימוש או הסתמכות על דואר אלקטרוני
  4. זה.
  5. שים לב שהנתונים האישיים שלך עוברים עיבוד בהתאם למדיניות פרטיות הנתונים שלנו, כפי שמתואר באתר האינטרנט שלנו. אם יש לך שאלות בנוגע להגנה על נתונים אישיים, צור קשר עם נציג ההגנה על הנתונים של 3DS בכתובת 3DS.compliance-privacy(at)3ds.com 
  6. לשפות אחרות, עבור אל https://www.3ds.com/terms/email-disclaimer 

Chinese Version

此邮件及相关附件仅用于被授权的相关个人或(及)实体。
如您并非授权收件人,请注意下列事项:
(i)    请勿阅读,泄露或复制相关内容。
(ii)   敬请以邮件形式回复发件人,并删除邮件及相关附件。
(iii)  达索析统将不承担因此而产生的任何责任及义务。

请注意,您的个人数据均根据我们发布于网站上的数据隐私政策处理。倘若您有任何与个人数据保护相关的问题,请致函 3DS.compliance-privacy(at)3ds.com 与 3DS 信息保护官联系。

若需要其它语文的说明,请到 https://www.3ds.com/terms/email-disclaimer 

Japanese Version

本電子メール及び一切の添付物は、本電子メールの名宛人による使用のみを想定したものであり、また、守秘義務や法律上の秘匿特権の対象とされる可能性があ ります。貴殿が本電子メールの名宛人でない場合、又は本電子メールを誤送信・誤配信等により受領された場合、以下の点にご留意ください。
(i) 本電子メールの閲覧、開示、複製は禁止されています。
(ii)本電子メールが誤送信又は誤配信されたことにつき、その旨本電子メールの発信人に通知頂くとともに、本電子メール及び一切の添付物を消去頂けますようお願いします。
(iii)ダッソー・システムズは、貴殿が本電子メールを使用し、又は本電子メールの内容を信頼した場合でも、一切責任を負いません。

僅此供參考,你的個人資料均根據我們發布於網站上的資料隱私權政策處理。倘若你有任何與個人資料保護有關的問題,請致函 3DS.compliance-privacy(at)3ds.com 與 3DS 資料保護負責人聯絡。

若需要查看其它語文的說明,請到 https://www.3ds.com/terms/email-disclaimer 

Korean Version

본 서신과 첨부 된 파일은 사용이 허락된 개인 또는 법인만 사용할수 있습니다.
만일 귀하가 발송인이 의도한 수신인이 아니거나 오류로 인한 이메일을 받으신 경우는
(i) 읽거나, 공개 또는 복사 하지 마십시요
(ii) 그리고 즉시 발송인에게  오발송 되었음을 알리고  이메일과 모든 첨부 파일을 삭제 하시기 바랍니다.
(iii) 다쏘 시스템은 이메일 상의 내용에 대해 어떤 법적인 책임과 의무도 지지 않음을 확인합니다.

귀하의 개인 정보는 웹사이트에 설명된 바와 같이 당사의 개인정보보호정책에 따라 처리됨을 알려드립니다. 개인정보보호와 관련된 질문은 3DS 정보보호관 3DS.compliance-privacy(at)3ds.com으로 문의하시기 바랍니다

기타 언어는 https://www.3ds.com/terms/email-disclaimer을 방문하십시오

Taiwanese Version

此機密郵件及其附件為使用者(傳送者)寄送給指名接收者
若您非為指名接收者或錯誤的接收到此郵件:
(i)    您應該禁止閱讀, 揭露或複製此郵件及所有附加檔案
(ii)    請利用此郵件回覆通知傳送者及刪除此封郵件及所有附加檔案
(iii)    若有任何轉寄或利用此郵件之行為,達梭系統不負任何連帶責任

お客様の個人情報は、当社のウェブサイトに記載されている当社のデータ・プライバシー情報保護方針に従って処理されることをお知らせいたします。個人情報保護に関してご不明な点がございましたら、3DS データ保護担当者 (3DS.compliance-privacy(at)3ds.com) までご連絡ください。

その他の言語については、https://www.3ds.com/terms/email-disclaimer をご覧ください。

Page revision 2018/10 - last updated: October 10, 2018