Realistiska simuleringar för fartygsbygge

Tillverkare och leverantörer använder realistiska simuleringslösningar från SIMULIA till att utvärdera konstruktionsalternativ, samarbeta kring projekt och utnyttja datorresurser för effektivare konstruktionsanalyser.

Översikt

Såväl yt- som undervattensfartyg opererar rutinmässigt i planetens strängaste miljöer. Saltvatten, stora variationer i luft- och vattentemperatur (från arktisk kyla till tropisk hetta), klimatförhållanden, upprörda hav och flytande föremål som till exempel isflak – samtliga dessa omständigheter ställer krav som innebär att felaktiga konstruktioner och fel kan få ödesdigra konsekvenser. Dessa krav är i allt väsentligt desamma oavsett om konstruktionen är en liten fiske- eller nöjesbåt, en luxuös passagerarfärja, en snabb racerkatamaran eller ett enormt tankfartyg – detta betyder att det inte finns några genvägar, oavsett konstruktionens syfte. För att göra saken mer komplicerad måste fartyg som används i försvars- och säkerhetssyfte vara rustade för till exempel UNDEX-hot (undervattensexplosioner). Fartygen i sig är mycket komplexa och innehåller mängder av flerfunktionella undersystem som måste fungera avbrottsfritt tillsammans i stränga förhållanden. Säkerhets-, överlevnads-, pålitlighets- och hållbarhetshänsyn måste hela tiden balanseras mot vikt, effektivitet, miljöpåverkan och kostnad. Effektiva realistiska simuleringar är helt avgörande om konstruktions-, utvecklings- och utvärderingsprocesser för sjöfartssystem ska ge goda resultat. Enhetliga FEA-verktyg kan skynda på utvecklingscyklar, göra hanteringen av viktbudgetar säkrare och effektivare, pröva nya konstruktioner samtidigt som tidsåtgången och kostnaderna för destruktiv testning minimeras. SIMULIA:s flerdisciplinära ramverk har Abaqus Unified FEA som motor för realistisk simulering och möjliggör det flerdisciplinära, avdelningsöverbryggande samarbete som krävs för att korta ned konstruktionscykler, optimera konstruktioner i realtid och ge ökat värde för företag och en säkrare och effektivare produkt för slutanvändaren.