Område

Hantera materialspecifikationer

Bibehålla en enda källa till information

Med ENOVIA-lösningen för att hantera materialspecifikationer kan användare med rollen Product Engineer skapa och upprätthålla en komplett, korrekt och uppdaterad materialspecifikation. Idag kräver de flesta produkter bidrag från flera olika avdelningar, bland annat mekanikkonstruktion, elkonstruktion och programvaruutveckling. Det ger mer komplexa produkter och det gör att uppgiften att skapa en korrekt materialspecifikation och hantera den när ändringar införs under produktutvecklingen också blir allt mer komplex. Företagets intressenter är beroende av en korrekt materialspecifikation när de ska göra inköp, tillverka, sälja och tillhandahålla support för produkter. ENOVIA tillhandahåller en konsoliderad, helt ansluten global eller platsspecifik vy över materialspecifikationen, samt en gemensam och automatiserad process för utveckling och ändringar så att du kan bibehålla korrektheten. Resultatet är förbättrat samarbete, färre omarbeten, högre...

Hantera materialspecifikationer
Område området
Konfiguration- och ändringshantering

Konfiguration- och ändringshantering

Säkerställ flexibilitet i verksamheten

Idag är det avgörande att ha flexibiliteten att snabbt kunna få ut produktvariationer på marknaden för företag som strävar efter att möta de snabba ändringarna i kundernas efterfrågan på anpassade produkter. Konfigurationshanteringen i ENOVIA hjälper tillverkare av mycket kundanpassade produkter att hantera globala produktkonstruktioner och materialspecifikationer som omfattar alla varianter. Produktkonstruktörer skapar produktkonfigurationer för analyser och för att validera möjliga produktalternativ.

Utvecklingsorganisationer måste också ta tag i den ökande produkt- och processkomplexiteten. Ändringshanteringen i ENOVIA underlättar för en enhetlig och företagsomfattande ändringsprocess för alla inblandade avdelningar så att godkännande och validering av ändringar kan bekräftas innan de implementeras. En gemensam ändringsprocess ökar produktiviteten, förbättrar samarbetet och säkerställer korrekta meddelanden, vilket minskar antalet fel.

Område området

Konstruktionsledning

Samarbeta effektivt

Konstruktionshanteringen i ENOVIA hanterar och skyddar konstruktionsdata genom geografiskt spridda team och genom den utökade värdekedjan. ENOVIA, som körs på 3DEXPERIENCE-plattformen, hanterar konstruktioner som skapats med CATIA® 3DEXPERIENCE®, CATIA V5, SOLIDWORKS och CAD-verktyg från tredje part. ENOVIA möjliggör ett verkligt företagsomfattande samarbete genom att ge alla inblandade tidig insyn i produktdata och relaterad konstruktionsinformation innan de slutgiltiga besluten fattas. För tillverkare ger ENOVIA stöd för både formella granskningar och ad-hoc-granskningar av konstruktioner som alla inblandade har åtkomst till. Det främjar nya idéer, hjälper dig att identifiera problem och spåra åtgärder så att du kan säkerställa efterlevnad.

Med realtidsåtkomst till den senaste produktinformationen kan konstruktörer, ingenjörer och förpackningskonstruktörer förbättra samarbetet, lägga mindre tid på sökningar och undanröja konstruktionsfel kopplade...

Konstruktionsledning
Område området
Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

Skydda de immateriella rättigheterna

Ett företags förmåga att genomgående utnyttja och skydda immateriella rättigheter är avgörande för dess framgångar på både kort och lång sikt. Med klassificering av immateriella rättigheter i ENOVIA kan företagen korta ned tiden för produktutveckling och ledtiderna genom återanvändning av komponenter och produktdokumentation, öka tillförlitligheten, höja kvaliteten och sänka kostnaderna genom att återanvända tidigare validerat produktinnehåll och förbättra samarbetet genom att användare inom hela företaget kan hitta och lägga till sitt eget produktinnehåll.

Skydd av immateriella rättigheter i ENOVIA skyddar de immateriella rättigheterna utan att tumma på företagets förmåga till effektivt samarbete, både internt och externt. Från en enda plattform för hela företaget kan organisationer hantera all relevant produktinformation och dela den informationen på ett säkert sätt utefter organisation, nationalitet eller fysisk placering. Gemensamma...

Område området

Produktplanering och programhantering

Leverera projekt i tid och under budgeterad kostnad

Många företag driver fortfarande projekt med hjälp av separata program för resurser, projekt och framställning. Det leder till manuell, tidsödande och felbenägen insamling och konsolidering av programdata som sedan ligger till grund för kritiska affärsbeslut. Med produktplanering och programhantering i ENOVIA kopplas definitionen och utvecklingen av produktportföljen till spårning av de inblandade projekten. Portföljbeslutens effekter kan snabbt utvärderas gentemot projektplanen. Det gör att användare med rollen Project Manager kan vidta åtgärder för att lösa problem med fullständig kunskap om hur produktportföljen påverkas. Styrningen standardiseras med hjälp av de bästa affärsprocesserna genom hela företaget.

Med projektledning baserad på leveransobjekt kopplas produktutvecklingsdata till projektgenomförande. Med ”osynlig styrning” uppdateras projekten med realtidsstatus för leveransobjekt, vilket ger möjlighet att upptäcka potentiella problem...

Produktplanering och programhantering
Område området
Kvalitet och efterlevnad

Kvalitet och efterlevnad

Höj kvaliteten och säkerställ efterlevnaden

Idag har många tillverkare system för kvalitetshantering som bara omfattar kvalitet på avdelningsnivå, och inte på företagsnivå. Det ger en bristfällig insyn i eventuella problem och att rekommenderade metoder för att optimera kvalitet och kvalitetsprocesser inte används enhetligt genom hela organisationen. Med kvalitetshantering i ENOVIA får du ett effektivt system för kvalitetshantering inom hela företaget så att du kan se till att vanliga kvalitetsprocesser följs, att globala och lokala bestämmelser uppfylls och att alla typer av kvalitetshändelser hanteras, som korrigerande och förebyggande åtgärder, bristande produktefterlevnad och granskningar.

Inom många branscher, till exempel hälsovård och biovetenskap, är det avgörande för verksamheten att regelefterlevnaden säkerställs. Med efterlevnadshantering i ENOVIA får du hjälp att säkerställa korrekta produktgodkännanden och -certifikat till stöd för en hållbar verksamhet och produktsäkerhet...

Område området

Strategiska kundrelationer

Överträffa kundernas förväntningar

Med strategiska kundrelationer i ENOVIA får användare med rollerna Product Manager och Requirements Manager hjälp att registrera och hantera kundkraven genom hela produktutvecklingen med nöjda kunder och säkerställda marknadsframgångar som mål. Genom att översätta ”kundens röst” till datadrivna krav som ligger till grund för nya produkter förbättras utvecklingsarbetet i och med att produktegenskaper och -funktioner kopplas direkt till kundens behov. Fullständig spårbarhet av krav förenklar processerna och leder till bättre beslutsfattande vid avvägningar mellan ledtider och funktion.

ENOVIA körs på 3DEXPERIENCE-plattformen och gör att användare med rollen Merchandiser Manager kan simulera butiksmiljöer i en omfattande och verklighetstrogen 3D-miljö. Det gör att de kan validera och distribuera köpupplevelser och förbättra det ekonomiska resultatet, rörelseresultatet, kundrelationerna och affärspartnerskapen. Märkestillverkare kan undersöka...

Strategiska kundrelationer
Område området
Relationer med strategiska leverantörer

Relationer med strategiska leverantörer

Koppla samman leveranskedjan

Användare med rollen Collection Planner och Collection Manager inom konsumentvaror, mode och detaljhandel måste hantera den komplicerade uppgiften att planera säsongsbetonat sortiment, säkerställa effektiv produktutveckling, planera produktinköp och hantera globala leverantörer. Med ENOVIA, som körs på 3DEXPERIENCE-plattformen, får du verktyg för att skapa och implementera standardprocesser som förbättrar samarbetet med leveranskedjan och hanteringen av leverantörer, minimerar upphandlingsriskerna och förbättrar planeringen.

Med ENOVIA får du den planering, insyn och kontroll som behövs för att hantera inköp i en global och konkurrenskraftig miljö. Med ENOVIA får användare med rollen Collection Planner en enda miljö för att hantera säsongsbetonat sortiment och produktutveckling. Dessutom drar användarna med rollen Collection Vendor Manager nytta av en smidig koppling mellan säljare och leverantörer å ena sidan och huvudkontoren för varumärke och...

Område området