Optimerar den totala ägandekostnaden

3DEXPERIENCE®-portföljen i molnet utökar funktioner som redan finns i V6-arkitekturen och gör användningen enhetlig för alla roller och branscher. Genom att erbjuda lösningen i form av SaaS (Software-as-a-Service) i molnet kan flexibiliteten ökas och driftsättningen accelereras. Alla tjänster liksom support från molnleverantören ingår i priset, med Dassault Systèmes som kontaktpunkt. Molnet är i drift dygnet runt årets alla dagar, och underhåll, licensiering och uppgraderingar ingår. Den totala ägandekostnaden sänks tack vare lägre krav på datorkapacitet och lagringsutrymme, liksom lokal- och personalkostnader. Produkten passar både små och stora företag, och kan snabbt anpassas efter storlek och funktioner.

Ett enda intuitivt, kompassliknande gränssnitt gör det enkelt att navigera, söka och samarbeta i 3DEXPERIENCE-plattformsmiljön. Därför är den lämplig för alla delar av företaget: konstruktion, tillverkning, simulering, försäljning, marknadsföring, ekonomi, inköp och ledning.

I det inledande köpet av molntjänsten ingår 25 GB lagringsutrymme.

 

Roller

 • Alla
 • Anpassning, tillämpningsutveckling och driftsättning
 • CAD-kopplingar och -konverterare
 • Digital tillverkning
 • Ergonomi
 • High Tech-konstruktion
 • Konstruktion av fästelement
 • Konstruktion/formgivning
 • Maskin- och utrustningskonstruktion
 • Modellbaserade definitioner
 • Multifysik
 • PLM Analytics
 • Plåtkonstruktion
 • Produktupplevelser
 • Produktutveckling
 • Samarbete genom hela företaget
 • Simulering för livet
 • Simuleringsanalys
 • Sourcing & Standardization Intelligence
 • Strategiska leverantörsrelationer
 • Systembiologi och integrativ behandling
 • Systemteknik
 • Tillämpningskonstruktion
 • Utbyte mellan system
 • Utveckling av plastdelar och plastformar
ENOVIA innehåller många standardtillämpningar som tillgodoser de flesta affärsbehov inom produktutveckling. Många företag har dock ofta sina egna affärsprocesser som behövs för att de ska kunna bibehålla konkurrensfördelar. För dessa företag innehåller 3DEXPERIENCE-plattformen tillämpningar för anpassning och applikationsutveckling som gör att det går att modifiera och utöka funktioner samt göra det möjligt att uppgradera dem från en version till nästa. Dessutom ger 3DEXPERIENCE-plattformen driftsättningsmöjligheter för allt från små centraliserade företag till multinationella företag med kontor runt om i världen.
Med 3DEXPERIENCE-plattformen kan företag hantera mekaniska data, elektriska PCB-data och system-on-a-chip-konstruktionsdata så att ändringar kan kontrolleras formellt samtidigt som samarbetet underlättas. Dessa data kan antingen hanteras i ursprungsformat med en koppling till CAD-programverktyget, eller konverteras till samma format som används med 3DEXPERIENCE
DELMIA® digital tillverkning främjar innovation och effektivitet inom tillverkning genom planering, simulering och modellering av globala produktionsprocesser. Med DELMIA kan tillverkare virtuellt gå igenom hela fabriksproduktionen från konstruktion till att fastställa hur den globala efterfrågan ska mötas. Dessa simuleringsaktiviteter gör att tillverkare bättre kan ta itu med och förändra processer så att de snabbt kan bemöta konkurrensen eller dra nytta av nya marknadsmöjligheter. DELMIA:s digitala tillverkningsfunktioner utvidgar visualiseringen från produkt till tillverkning och ger möjlighet att simulera tillverkningsprocesserna innan den fysiska anläggningen eller produktionslinjen ens existerar. Genom att på anläggningsnivå ta hänsyn till exempelvis tillverkningsmetoder och materialflöde i ett tidigt skede av produktutvecklingen kan produktkonceptet analyseras för att fastställa bästa sätt att tillverka produkten på.
Med ergonomilösningarna kan användare utvärdera utrustningskonstruktionen. Genom att minska operatörens trötthet och förbättra bekvämligheten kan produktiviteten maximeras, samtidigt som man säkerställer överensstämmelse och kontrollerar sammanställningarna på flera plattformar. Med hjälp av verklighetstrogna dockor kan ergonomispecialister utvärdera ergonomi och mänskliga faktorer på alla nivåer av virtuell konstruktion, tillverkning och underhåll. Ergonomispecialisterna hjälper till att samla in kollektiv kunskap från olika intressenter inom produktutvecklingen för att kontrollera och utvärdera hur personalen verkligen använder arbetsplatsens utformning och produkter. 3DEXPERIENCE-plattformen ger ergonomispecialister en banbrytande användarupplevelse inom ergonomi.
CATIA Engineering för High Tech är en komplett och omfattande lösning för konstruktion av high tech-produkter i form av allt från plastkomponenter till kretskort och plåtkomponenter.
Produktutveckling av fästelement förenklar konstruktionen och hanteringen av komplexa sammanställningar med många fästelement. Detta gör att användaren enkelt kan konstruera såväl enkla som sofistikerade skalbara fästelement och samtidigt utföra konsekvensanalyser genom att navigera genom fästelement och fästa komponenter.
I alla branscher, från produkt- till transportbranschen, spelar produktens stil och design en viktig roll för dess marknadsframgångar. Utveckla form- och materialkreativiteten, uppnå en hög nivå av ytsofistikering och -kvalitet och få hjälp att fatta rätt beslut med fysiska och virtuella prototyper. Det är nyckelegenskaperna i CATIA Konstruktion/formgivning som gynnar innovation inom konstruktion. CATIA Konstruktion/formgivning innehåller alla lösningar som behövs för kreativ konstruktion, förstklassig ytbehandling och produktupplevelser, med funktioner för bland annat 3D-skissning, underliggande ytor, klass A-modellering, 3D-utskrift, bakåtkompilering, visualisering och upplevelser.
CATIA Industrial Equipment Engineering-serien erbjuder en komplett lösning för konstruktion, formgivning och observation av definitioner av produkter inom industriell utrustning
Genom att använda modellbaserade definitioner får företag en samlad referens för den totala produktdefinitionen – allt i 3D. Det innebär att det finns en samlad källa till all produktinformation, inklusive en helt korrekt geometrisk definition med anteckningar.
Multifysik ger kraftfull teknik för simulering av strukturer och vätskor, inklusive komplexa sammanställningar som är direkt kopplade till produktdata. Teknik för modellering, simulering och visualisering är helt integrerad i 3DEXPERIENCE-plattformen, inklusive registrering, publicering och återanvändning av processer. Värdet för kundens investeringar i simuleringsteknik maximeras genom att simuleringsresultat och immateriell egendom blir en verklig företagstillgång som driver på innovationen för alla plattformsanvändare.
Dassault Systèmes har tagit fram de bästa analysfunktionerna och gjort dem tillämpliga på PLM, och utnyttjar mångfalden och den fulla potentialen i produktkonstruktion och tillverkningsprocesser. PLM Analytics hittar, mäter och analyserar PLM-data för fördjupad förståelse och förbättring av produktutvecklingsprocesserna inom alla PLM-områden.
Plåtkonstruktion är en processanpassad lösning som gör att användaren kan konstruera plåtkomponenter snabbt, effektivt och med hög kvalitet, vilket ger snabbare sammanställning. Konstruera rätt från början inom ramen för den virtuella produkten och få tidig inblick i tillverkningsbegränsningar
På dagens tuffa marknad är det oerhört viktigt för företag att skaffa sig konkurrensfördelar genom design. Det handlar om att erbjuda en intressant produkt i rätt tid på marknaden. Det innebär i sin tur att formgivnings- och designstudior behöver se över och förnya sina designprocesser. Konstruktörer står dagligen inför utmaningen att skapa och förmedla sitt designkoncept på ett övertygande sätt. De måste också dela och samarbeta globalt och med andra avdelningar, och förbättra produktens upplevda kvalitet. Med CATIA Design Experience-portföljen blir beslutsfattandet smidigare tack vare de digitala och/eller fysiska prototyperna.
I takt med att produkter och upplevelser blir allt komplexare ställs även högre krav på prestanda- och kvalitetsmål. CATIA:s svar på utmaningen är att möjliggöra snabb utveckling av högkvalitativa mekaniska produkter. Mekanikkonstruktörer som förses med CATIA-verktygen för 3D-modellering kan få insikt i nyckelfaktorer gällande kvalitet och prestanda i ett tidigt skede av produktens utvecklingsfas. Digitala prototyper, i kombination med digital analys och simulering, gör det möjligt för produktutvecklingsteam att virtuellt skapa och analysera en mekanisk produkt i dess driftsmiljö. CATIA Engineering tillhandahåller en plattform där produktutvecklare kan skapa alla slags 3D-sammanställningar för ett brett spektrum av tillverkningsprocesser.
Om du ska kunna ge kunderna suveräna upplevelser krävs samarbete mellan företagets anställda, kunder och leverantörer. ENOVIA tillhandahåller en säker realtidsmiljö i vilken alla användare kan hitta, dela, granska och rapportera in produktinformation. Beroende på företagets verksamhetsbehov kan samarbetet hanteras på ett friare sätt eller kontrolleras hårdare med ändringsprocesser för alla avdelningar.
Simulering för livet ger simulering av levande strukturer, vilket inleds med Living Heart-projektet. Living Heart på 3DEXPERIENCE-plattformen omfattar vävnadsmekanik, elektriska funktioner och vätskeflöde för virtuella tester av hjärtrelaterade scenarier som annars skulle vara omöjliga att testa fysiskt, och inkluderar medicinsk utrustning. Högteknologiskt innehåll och simuleringsteknik för läkare ökar förståelsen för samverkan mellan fysiska funktioner och enheter inom biovetenskapen.
Alla plattformsanvändare kan dra nytta av värdet med simulering genom att använda funktionerna i domänen för simuleringsanalys. Med kraftfull resultatanalys kan användarna använda simuleringsresultat som underlag för välgrundade beslut. Delning av simuleringsresultat och återanvändning av simuleringsmetoder är möjligt genom åtkomst via panelen till ett företags bibliotek av publicerade metoder och bästa praxis. Med simuleringsanalys blir simuleringskunskapen och dess mervärde tillgängligt för alla plattformsanvändare.
En fullständig uppsättning program avsedda att klassificera företagsresurser, identifiera huvudkomponenter för återanvändning och se till att produktutvecklingen väljer den bästa komponenten, samt övervaka efterlevnaden av företagets policy över tid. Dessutom använder inköpsavdelningen de här programmen för att optimera beställningar genom att gruppera beställningar eller välja rätt pris för tekniskt genomförbara alternativa lösningar.
I dagens tillverkningslandskap är dina leverantörer en kritisk komponent i värdekedjan. Framgångsrika företag har insett vikten av att vårda leverantörsrelationerna och ser dem som samarbetspartner. Användarna av ENOVIA for Supply Chain ger sina företag möjlighet att dra nytta av kapaciteten i leverantörskedjan under hela produktlivscykeln och gör leverantörerna till en viktig del av produktutvecklingen. Funktionerna för leverantörskedjan gör att företagen kan låta leverantörerna delta på ett säkert sätt under hela produktlivscykeln.
Läkemedelsindustrin genomgår stora förändringar för att kunna möta de innovationsutmaningar den står inför. FoU-produktiviteten är under ständig press, eftersom tillsynsorgan och finansiärer efterfrågar fler och fler bevis på att de nya läkemedlen svarar mot ett faktiskt medicinskt behov på marknaden. Ett tecken på detta är att datorbaserade prognoser och simuleringsresultat blir en allt viktigare del av inlämningsfilerna för regleringsgranskning. Detta tryck i kombination med en ny extern ekonomisk miljö och den växande marknadsandelen för generikatillverkare utgör en tung belastning när det gäller läkemedelsföretagens kort- och långsiktiga prestanda. Dassault Systèmes har i samarbete med branschledare inom BioIntelligence Consortium utvecklat ett omfattande paket BioPLM-lösningar för att hantera utmaningar och förbättra effektiviteten i läkemedelsutvecklingen och utvecklingsprocessen. Genom globala vetenskapliga samarbeten, sammanställningar av vetenskapliga data och semantisk sökning samt virtuell modellering och prediktiva simuleringar får läkemedelsforskare och deras globala nätverk möjlighet att snabbt och mer effektivt ta fram nya läkemedel samt förbättra resultaten för nya och bättre riktade behandlingslösningar.
Det har aldrig varit mer utmanande att utveckla smarta produkter. Utvecklare behöver en integrerad metod för systemtekniken för hela utvecklingsprocessen. Kravhantering, systemarkitekturdefinition, detaljerad modellering och simulering av komplexa system, samt utveckling av inbäddad programvara är samtliga processer som måste behärskas i ljuset av den färdiga produkten. Dassault Systèmes systemtekniklösning tillhandahåller en unik, öppen och omfattande utvecklingsplattform. Det är en plattform med fullt integrerade funktioner för tvärdisciplinära modellerings-, simulerings-, verifierings- och affärsprocesser som behövs för att utveckla komplexa ”cyberfysiska” produkter. Det gör det möjligt för organisationer att snabbt och enkelt utvärdera begäran om ändringar eller utveckla nya produkter eller systemvarianter, samtidigt som de använder en enhetlig metod för prestandabaserad systemteknik som minskar de totala kostnaderna för system- och produktutveckling.
Tillämpningskonstruktion innehåller roller för användare efter branschtillämpning och ger konstruktörer och ingenjörer möjlighet att använda simulering i sina dagliga produktkonstruktionsaktiviteter. Simuleringstekniken omfattar strukturer, vätskor, plastformsprutning, akustik och konstruktionstillämpningar. Rätt teknik levereras i ett tillämpningssammanhang med guidad åtkomst för tillfälliga användare, och möjliggör simuleringsteknik som driver konstruktion och innovation inom produktteamen.
För effektivt utförd produktutveckling måste data delas mellan 3DEXPERIENCE-plattformen och andra affärsprogramsystem. 3DEXPERIENCE-plattformen har ett dubbelriktat standardbaserat gränssnitt, så att materialförteckningar och produktstrukturdata kan utväxlas med branschledande ERP-system som SAP och Oracle Manufacturing. Dessutom kan ett systemutväxlings-API och -ramverk användas för många andra saker.
Höga förväntningar från kunder, stark global konkurrens och tuffa ekonomiska villkor ökar trycket på tillverkningsindustrin och särskilt verktygstillverkning. För att få verkliga konkurrensfördelar måste verktygstillverkare mer än någonsin leverera snabbt, kontrollera kostnader och uppnå kompromisslös kvalitet.
 • Digital tillverkning

  3D Design for Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa virtuella modeller av tillverkningsutrustning
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  3DEXPERIENCE Abaqus/CAE

  Lokalt på företaget
  Koppla Abaqus/CAE till 3DEXPERIENCE och använd de bästa funktionerna i vardera
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  3DEXPERIENCE Apriso

  Lokalt på företaget
  En djupgående portal till Apriso Execution från 3DEXPERIENCE-plattformen
  Upptäck rollen
 • Modellbaserade definitioner

  3DMaster Conceptual Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande konceptuell roll som underlättar skapande, delning och validering av preliminära konstruktioner i en integrerad, samarbetsinriktad plattform.
  Upptäck rollen
 • Modellbaserade definitioner

  3DMaster Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En enda 3D-produktdefinition för tillverkning ger överensstämmelse mellan 3D-konstruktion och toleranser och infogningar i 2D.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Accommodation Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Layout och konstruktion av inre utrymmen med tak, paneler, dörrar och fönster.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Additive Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Förbered och validera friformsframställningsprocessen
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Additive Manufacturing Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Förbered, programmera och validera friformsframställningsprocessen för pulverbaserade 3D-skrivare
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Aero Surface Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som ger avancerade modelleringsfunktioner inom ytloftning och konstruktion av flygplanskabinens inre.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Aesthetical Shape Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  En uppsättning specifika program, funktioner och analysverktyg för ytmodellering, för formexperter som vill uppnå en hög ytkvalitetsnivå och samtidigt uppfylla estetiska och tekniska krav.
  Upptäck rollen
 • Anpassning, tillämpningsutveckling och driftsättning

  Applications Developer

  Lokalt på företaget
  Erbjuder verktyg för programvaruutveckling, API, dokumentation och exempel som stöd i utvecklingen av nya 3DEXPERIENCE®-appar
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Architectural Detail Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för konstruktion och samarbete kring byggnadsinfrastrukturprojekt.
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Assembly Modeling Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa komplexa finita elementsammanställningar som kräver automatiserade modelleringstekniker och samarbete mellan flera tekniska team
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Assembly Simulation Expert

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera optimerade monteringsbanor automatiskt
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Best practices Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som skapar och definierar företagsregler och tar hänsyn till företagsstandarder och bästa praxis.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Body In White Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som ger högproduktiva funktioner och en snabbare process vid konstruktion av fordonskarosser.
  Upptäck rollen
 • PLM Analytics

  Business Analytics Manager

  Lokalt på företaget
  Ge alla företagsanvändare möjlighet att skapa nya analysvyer på begäran
  Upptäck rollen
 • PLM Analytics

  Business Analytics User

  Lokalt på företaget
  Fatta bättre affärsbeslut med interaktiv realtidsanalys av processer och program
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Cabletray 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  3D-miljö för utveckling av elkabelstegar för fysisk konstruktion av kabelstegar utifrån den fullständiga digitala modellen.
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Car Design Ergonomist

  I molnet Lokalt på företaget
  Passagerarfokuserad konstruktion av bilinteriörer
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Civil Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som ger alla parter i ett infrastrukturprojekt möjlighet att hantera och genomföra alla faser i ett projekt från konstruktion till tillverkning på en enda plattform.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Class A Expert

  I molnet Lokalt på företaget
  En uppsättning specifika ytmodelleringsprogram som utökar rollen Class-A Modeler med en ytterligare uppsättning avancerade verktyg för Transportation Designer.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Class A Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att skapa, redigera och analysera estetiskt tilltalande och ergonomiska former med högsta ytkvalitet av klass A.
  Upptäck rollen
 • Systembiologi och integrativ behandling

  Clinical Outcome Modeler

  Lokalt på företaget
  Utforma mer informativa kliniska prövningar genom farmakokinetiska och farmakodynamiska simuleringar
  Upptäck rollen
 • Strategiska leverantörsrelationer

  Collection Planner

  Lokalt på företaget
  Reagera snabbt på ändringar i säsongsbetonade krav och material och produkt
  Upptäck rollen
 • Strategiska leverantörsrelationer

  Collection Sourcing Manager

  Lokalt på företaget
  Bredda intressenters delaktighet i inköp för att förbättra den globala inköpsverksamheten
  Upptäck rollen
 • Strategiska leverantörsrelationer

  Collection Vendor Manager

  Lokalt på företaget
  Bättre samarbete mellan säljare och leverantörer med huvudkontoren för varumärket och återförsäljare
  Upptäck rollen
 • Utbyte mellan system

  Collocation Data Exchange

  Lokalt på företaget
  Collocation Data Exchange automatiserar datasynkronisering mellan 3DEXPERIENCE®-plattformar
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Braiding Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektivisera konstruktionen av kompositkomponenter genom simulering av flättillverkningsprocessen.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Designer & Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  Ett tillägg till mekanikrollerna som används för konstruktion och industrialisering av kompositkomponenter och kombinerar Composites Design och Composites Manufacturing Preparation, med tillägg av Converter for STEP MultiDiscipline.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning processorienterade program på en enhetlig och integrerad plattform som gör det möjligt att effektivt hantera kompositmaterial på komplexa ytor.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  En fullständig lösning för konstruktion och industrialisering av kompositkomponenter genom att kombinera rollerna Composites Designer och Manufacturer.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Laser Projection Operator

  I molnet Lokalt på företaget
  Med alternativet Composites Laser Projection Operator kan du skapa och redigera laserprojektionsfiler för verkstadsgolvet.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Composites Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning processorienterade program som industrianpassar komplexa kompositkomponenter före produktion i enlighet med analysen.
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Composites Simulation Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Validera konstruktionshållfastheten för produkter av kompositmaterial genom att direkt återanvända de materialegenskaper som definierats av konstruktören
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Concept Architectural Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som hjälper arkitekter och planeringspersonal att planera och konceptualisera en hel byggnad.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Concept Structural Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för hantering av generella byggnadsstrukturer, inklusive mönster för primära och sekundära balkar och grundelement.
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for AutoCAD

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina AutoCAD-konstruktionsdata med datahantering och samarbete samtidigt som du arbetar i ditt eget användargränssnitt
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Cadence Allegro HDL

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina Cadence Allegro HDL-konstruktionsdata för mönsterkort med innovation genom samarbete
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Collection Adobe Illustrator

  Lokalt på företaget
  Skapa produktinnehåll för klädkollektioner i Adobe Illustrator och dela det med hela företaget via 3DEXPERIENCE®-plattformen
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Creo Parametric

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina Creo- och Pro/ENGINEER-konstruktionsdata med datahantering och samarbete samtidigt som du arbetar i ditt eget användargränssnitt
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for DesignSync CTS

  Lokalt på företaget
  Konfigurera Software and System-on-a-Chip Designer för identifiering och hantering av komplexa konstruktionsdatatyper
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for DesignSync DFII

  Lokalt på företaget
  Integrerar Software and System-on-a-Chip Designer i den grafiska Cadence Virtuoso-konstruktionsmiljön
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for DesignSync Milkyway

  Lokalt på företaget
  Integrerar Software and System-on-a-Chip Designer med den grafiska Synopsys Galaxy-konstruktionsmiljön
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for DesignSync Synopsys CD

  Lokalt på företaget
  Integrerar Software and System-on-a-Chip Designer med den grafiska Synopsys Custom Designer-miljön
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for IGES

  Lokalt på företaget
  Importera IGES-datafiler så att geometrin kan användas under konstruktion och andra nedströmsprocesser
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Inventor

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina Inventor-konstruktionsdata med datahantering och samarbete samtidigt som du arbetar i ditt eget användargränssnitt
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Mentor Graphics Design Manager

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina Mentor Graphics Design Manager-konstruktionsdata för mönsterkort med innovation genom samarbete
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Mentor Graphics Expedition Enterprise

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina Mentor Graphics Expedition Enterprise-konstruktionsdata för mönsterkort med innovation genom samarbete
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for NX

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina NX-konstruktionsdata med datahantering och samarbete samtidigt som du arbetar i ditt eget användargränssnitt
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Solid Edge

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina Solid Edge-konstruktionsdata med datahantering och samarbete samtidigt som du arbetar i ditt eget användargränssnitt
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Connector for Zuken CR-5000

  Lokalt på företaget
  Maximera värdet av dina Zuken CR-5000-konstruktionsdata för mönsterkort med innovation genom samarbete
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for ACIS

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera ACIS-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for AutoCAD

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera AutoCAD-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for Creo Parametric and Pro/ENGINEER

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera Creo- och Pro/ENGINEER-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for IFC

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera IFC-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for Inventor

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera Inventor-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for NX

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera NX-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for Parasolid

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera Parasolid-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for STEP Multidiscipline

  I molnet Lokalt på företaget
  Återanvänd, dela och migrera STEP-data mellan CAD-system och 3DEXPERIENCE®-plattformen
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for Solid Edge

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera Solid Edge-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • CAD-kopplingar och -konverterare

  Converter for XMpLant

  I molnet Lokalt på företaget
  Konvertera XMpLant-data för att låsa upp värdet för datadrivna affärsprocesser för samarbete och innovation
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Creative Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program inriktade på idéutveckling, konceptmodellering och visualisering, som hjälper dig att snabbt skapa och utforska idékoncept.
  Upptäck rollen
 • Anpassning, tillämpningsutveckling och driftsättning

  Customization and Specialization Administrator

  I molnet Lokalt på företaget
  Anpassa datamodeller och beteenden för 3DEXPERIENCE®-plattformens program
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Cutting Tool Technologist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa kataloger över sammanställning av skärverktyg för NC-programmerare
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Design Apps Developer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att definiera och hantera anpassade program utvecklade i 3DEXPERIENCE.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Design Apps User

  I molnet Lokalt på företaget
  Runtime-användarroll möjliggör återanvändning av anpassade program som utvecklats med användarrollen Design Apps Developer i 3DEXPERIENCE-plattformen.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Design Review & Preparation

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa exakta geometrier och gör korrekta mätningar utan att ändra de ursprungliga geometridefinitionerna.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Drill & Fill Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa, simulera och validera komplexa NC-program för borrning och nitning
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Dynamic Systems Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera, simulera och validera snabbt komplexa konstruktionssystem med Modelica-språket, helt integrerat i en modellbaserad systemteknisk metod. En Modelica- och FMI-kompatibel lösning för effektiv modellering och simulering av dynamiska multifysiksystem.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Electrical 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruktion av kablage och kabeldragningssystem i samband med systemdefinitioner i ritningar och den fullständiga virtuella 3D-produkten.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Electrical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En integrerad elutvecklingsmiljö i 3D som möjliggör fysisk konstruktion av kablage inom den digitala modellens kontext.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Electrical Harness Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera en utbredd definition av 3D-kablagekonstruktionen för att skapa trådläggningsmall för tillverkning samt kablagedokumentation.
  Upptäck rollen
 • Utbyte mellan system

  Engineering Adapter for X-PDM

  Lokalt på företaget
  Engineering Adapter for X-PDM möjliggör dubbelriktat datautbyte mellan 3DEXPERIENCE®-plattformen och ett icke-DS PDM-system
  Upptäck rollen
 • Anpassning, tillämpningsutveckling och driftsättning

  Enterprise Modeling Administrator

  Lokalt på företaget
  Direktuppdatera underliggande dataschema och affärsregler för en 3DEXPERIENCE®-implementering
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Ergonomics Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Människocentrerad produktkonstruktion och arbetsplatsutformning
  Upptäck rollen
 • Ergonomi

  Ergonomist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa mycket specifika och verklighetstrogna testdockor
  Upptäck rollen
 • Anpassning, tillämpningsutveckling och driftsättning

  External System Federation Administrator

  Lokalt på företaget
  Få åtkomst till externa datakällor och visa dem som inbyggda ENOVIA®-data i 3DEXPERIENCE®-plattformen
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Fastener Process Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa och jämka ritningar för monteringsfästdon
  Upptäck rollen
 • Konstruktion av fästelement

  Fasteners Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som förenklar konstruktion och hantering av komplexa sammanställningar med fästdon i alla branscher.
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Finite Element Modeling Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa och hantera komplexa sammanställningsmodeller som kräver automatiserade modelleringstekniker och samarbete mellan flera tekniska team
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Fluid 3D Systems Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En integrerad miljö för utveckling av 3D-flödessystem för fysisk konstruktion av rör-, slang-, värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem i den digitala modellen.
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Fluid Dynamics Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  En simuleringsroll för konstruktörer som utför rutinmässiga flödesberäkningar för vägledning vid konstruktionsändringar
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Fluid Mechanics Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Validering av konstruktionskrav för komplexa produkter med tekniker för datorbaserad hydrodynamik (CFD) med hög precision
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Function Driven Generative Designer

  Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att utforska och skapa organiska former enligt målbilden, med en lösning för traditionell tillverkning och friformsframställning.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Heavy Industry Assembly Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera tillverkningssammanställningsplaner för tung industri
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Heavy Industry Fluidic Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa tillverkningsplaner för tung industri, för rörsystem, ventilations- och klimatanläggningar och kabelbanor
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Heavy Industry Process Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa balanserade processplaner för tung industri
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Heavy Industry Structure Manufacturer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa tillverkningsstrukturritningar för tung industri
  Upptäck rollen
 • Plåtkonstruktion

  Hydroformed SheetMetal Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som ger associativ, funktionsbaserad modellering för konstruktion av hydroformerade plåtmodeller i integrerad produktutveckling.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Industrial Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera och simulera resurser och materialflöden
  Upptäck rollen
 • Samarbete genom hela företaget

  Industry Innovation

  I molnet Lokalt på företaget
  Kom åt 3DEXPERIENCE®-plattformens grundläggande appar för enkelt samarbete och suveräna upplevelser
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Interior Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program för att skapa komplexa plast-, smides- och gjutkomponenter för fordonsinteriörer.
  Upptäck rollen
 • PLM Analytics

  Issue Intelligence User

  Lokalt på företaget
  Övervaka och diagnostisera problemutveckling och förstå problemets orsak så att det kan mildras/avhjälpas
  Upptäck rollen
 • Simulering för livet

  Living Heart Human Model

  Lokalt på företaget
  Gynna innovation inom hjärt- och kärlsjukdomar med Living Heart på 3DEXPERIENCE-plattformen
  Upptäck rollen
 • Maskin- och utrustningskonstruktion

  Machine & Equipment Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull programserie för skapande och hantering av sofistikerade produkter relaterade till maskiner och utrustning.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Manufacturing Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Global definition av processplaneringen i ett enda program
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Mechanical & Shape Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program avsedda för att skapa och hantera sofistikerade mekanikprojekt, inklusive avancerad ytkonstruktion.
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Mechanical Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd avancerade simuleringstekniker med finita element för förståelse och validering av komplicerade tekniska problem
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program för skapande och hantering av sofistikerade mekaniska projekt.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Mechanical Part Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En sofistikerad och produktiv tilläggsroll för mekanisk konstruktion, som kompletterar produkternas definitions- och skapandeprocess.
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Mechanical Tooling Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull processorienterad programserie för generering och hantering av produkter med fördefinierade komponenter.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Mechanism Simulation Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande och kraftfull uppsättning verktyg för skapande, hantering och simulering av produkter som innehåller komplexa mekanismer.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Mechatronic Systems Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Utnyttja kraften i Modelica och 3DEXPERIENCE och utveckla, simulera och validera komplexa mekatroniksystem.
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Mold & Tooling Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som automatiserar konstruktionsuppgifter och underlättar användarens beslutsfattande i alla skeden av komplex formkonstruktion.
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Mold Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En flexibel och mycket anpassningsbar uppsättning program för finjustering och validering av gjutforms- och verktygskonstruktion.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Multi-Discipline 3DMaster Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program för att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt, med en enda fullständig produktdefinition i 3D.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Multi-Discipline Mechanical & Shape Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt, med en enda fullständig produktdefinition i 3D.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Multi-Discipline Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull uppsättning program som gör det möjligt att skapa och hantera avancerade flerdisciplinära mekanikprojekt.
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Multiscale Systems Specialist

  Lokalt på företaget
  Multiscale Systems Specialist tillhandahåller nya funktioner som möjliggör snabb utveckling av komplexa flerskaliga multifysikanalyser
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Machine Code Validation Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Utför virtuell validering av NC-programkod
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Milling Machining Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera 2,5- och 3-axelfräsmaskiner
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Multi-Axis Milling & Turning Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera avancerade maskiner för fräsning i flera axlar
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Multi-Axis Milling Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera avancerade maskiner för fräsning i flera axlar
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Prismatic & Turning Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera 2,5-axelsfräsmaskiner och avancerade kombimaskiner
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  NC Prismatic Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Programmera 2,5-axelfräsmaskiner
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Noise & Vibration Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd linjär statisk och dynamisk simulering för prestandavalidering av komplexa produkter med ljuddämpande skåp och dynamiska belastningsscenarier
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Plant Layout Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera anläggningslayouter i 3D
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Plastic Injection Mold Engineer

  Lokalt på företaget
  Utvärdera och förbättra konstruktionen av plastkomponenter och formsprutningsverktyg genom att simulera fyllnings- och packningsprocessen och formens kylsystem
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Plastic Injection Part Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Utvärdera tillverkningsbarhet, kvalitet och kostnader för plastkomponenter genom fyllnings- och packningssimuleringar
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Plastic Mechanical Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som gör det möjligt att skapa tillverkningsklara formgjutna komponenter med hjälp av ultrasnabb funktionell modelleringsteknik.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Powertrain & Chassis Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som optimerar utvecklingen av sofistikerade mekaniska chassin.
  Upptäck rollen
 • Sourcing & Standardization Intelligence

  Preferred Part Consumer

  Lokalt på företaget
  Återanvänd 2D/3D-resurser från äldre data omedelbart, minska igångkörningstiden för nya projekt och förkorta produktens ledtider
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Printed Circuit Board Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera rigida eller flexibla mönsterkort med hänsyn till den övergripande mekaniska konstruktionen.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Process Planner

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera, optimera och validera processplaner
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Process Plans Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Kom åt dina tillverkningsdata närsomhelst, varsomhelst och på ett säkert sätt
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Process Simulation Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Monteringsprocessimulering för produktionsanalys
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Process Simulation Reviewer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simuleringsbaserade markerings- och samarbetsfunktioner
  Upptäck rollen
 • High Tech-konstruktion

  Product Enclosure Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som utgör en helhetslösning för högteknologisk konstruktion av produkthöljen.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Product Industrial Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En fullständig och enhetlig arbetsflödeslösning för industriell design med allt från 2D- och 3D-skiss, konceptmodellering, detaljerad och teknisk ytmodellering till visualisering av konstruktioner:
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Product Optimization Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En sofistikerad uppsättning program som optimerar produktdefinitionsprocessen med hänsyn till nyckeltal.
  Upptäck rollen
 • Samarbete genom hela företaget

  Report Generator

  Lokalt på företaget
  Utnyttja information och immateriella egendomar effektivare vid beslutsfattande
  Upptäck rollen
 • Simuleringsanalys

  Results Data Analyst

  Lokalt på företaget
  Omforma snabbt stora datamängder till verifierbara beslut
  Upptäck rollen
 • Utveckling av plastdelar och plastformar

  Reverse Shape Optimizer

  I molnet Lokalt på företaget
  Reverse Shape Optimizer optimerar virtuella 3D-former från simuleringsresultat eller digitaliserade verkliga drifts- eller tillverkningsförhållanden.
  Upptäck rollen
 • Samarbete genom hela företaget

  Review and Approve

  I molnet Lokalt på företaget
  Möjliggör bredare användarsamarbete, informationsåtkomst och processtyrning
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Rigid Flex Circuit Board Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Avancerad konstruktion av rigid-flex-mönsterkort för att optimera layout och materialkostnader.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Robotics Arc Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera bågsvetsrobotar
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Robotics Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera och validera industrirobotars beteende
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Robotics Native Program Validation Specialist

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera robotbeteenden med tillverkarens programvara för robotstyrenheter
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Robotics Offline Programmer

  I molnet Lokalt på företaget
  Importera och exportera robotprogram
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Robotics Spot Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa och simulera robotarbetsceller med funktioner för punktsvetsning och borrning och nitning
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Robotics Surface Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera, programmera, validera och optimera ytprocesser för robotar
  Upptäck rollen
 • Systembiologi och integrativ behandling

  Scientific Decision Maker

  Lokalt på företaget
  Fatta snabba, välgrundade beslut med fullständig, syntetisk och unik åtkomst till konsoliderade kunskaper
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Shape Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En avancerad tilläggsroll för formkonstruktion som kompletterar processen med produktdefinition och framtagande av högkvalitativa ytor.
  Upptäck rollen
 • Konstruktion/formgivning

  Shape Morphing Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  Tilläggsroll utökar modelleringsfunktioner genom dedikerade program för ytbehandling och global deformering.
  Upptäck rollen
 • Maskin- och utrustningskonstruktion

  Shaped Machine & Equipment Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En kraftfull programserie för skapande och hantering av sofistikerade produkter relaterade till maskiner och utrustning med komplexa ytor.
  Upptäck rollen
 • Plåtkonstruktion

  SheetMetal Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektivisera hela plåttillverkningsprocessen från konstruktion till tillverkning.
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Shop Floor Equipment Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa virtuella modeller av tillverkningsutrustning
  Upptäck rollen
 • Digital tillverkning

  Shop Floor Equipment Simulation Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Simulera och validera mekaniska enheters beteenden
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Simulation Asset Management

  Lokalt på företaget
  En plattform från vilken alla analytiker kan hantera sina ad-hoc-simuleringsarbetsflöden inom 3DEXPERIENCE
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Simulation Foundation

  I molnet Lokalt på företaget
  Förbättra beslutsfattandet genom att ge alla användare tillgång till sökning och uppspelning av de registrerade bästa simuleringsmetoderna för prestandakontroll
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Simulation Geometry Modeler

  I molnet Lokalt på företaget
  En utökad simuleringsroll för analytiker som skapar geometrier för simuleringar med parametriska eller direkta modelleringstekniker
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Simulation Process & Optimization

  I molnet Lokalt på företaget
  Integrera alla de analysverktyg du arbetar med och företagets bästa metoder i processer som kan driftsättas och återanvändas
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Simulation Process Method Developer

  Lokalt på företaget
  Publicera bästa simuleringspraxis och gör den tillgänglig för alla användare som är inblandade i konstruktionsprocessen
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Simulation Results Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Kraftfull visualisering av resultat för effektiv efterbehandling av mycket stora datamängder från simuleringsresultat
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Space Allocation Architect

  I molnet Lokalt på företaget
  En branschanpassad roll för hantering av generell fartygsutrustning, inklusive säkerhetszoner, byggnadszoner och rum.
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Steel and Equipment Layout Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Detaljkonstruktion och komponentplacering på metallkonstruktioner. För konstruktörer som vill ha detaljerad och komplex konstruktion med PLM-översikt och intelligent placering av komponenter i olika sammanhang.
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Stress Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Räkna ut styrka och avböjning under statiska förhållanden och validera produktens prestanda och livslängd som hjälp vid konstruktionsändringar
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Structural Analysis Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd simulering för att utvärdera produkternas hållfasthet under en rad olika belastningsförhållanden, som underlag för beslut om produktprestanda och -kvalitet
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Structural Package Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  En omfattande uppsättning program som gör att konstruktörer kan skapa och ändra förpackningar med exakthet.
  Upptäck rollen
 • Multifysik

  Structural Vibration Analyst

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd avancerad linjär statisk och linjär dynamisk simulering för validering av konstruktionskraven för komplexa produkter som utsätts för dynamisk belastning
  Upptäck rollen
 • Produktutveckling

  Structure Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Stöd för metallkonstruktioner från preliminär konstruktion till detaljkonstruktion.
  Upptäck rollen
 • Tillämpningskonstruktion

  Structure Functional Analysis Engineer

  I molnet Lokalt på företaget
  Använd finita elementmetoder för att utvärdera hållfastheten i stålkonstruktioner som fartyg, byggnader och broar som utsätts för varierande belastningsförhållanden
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Air Conditioning Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Optimera och verifiera luftkonditioneringssystem för fordon – från tidiga konstruktionsfaser till utformning och tillämpning av avancerade styrsystem.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Architect

  I molnet Lokalt på företaget
  Klargör eller definiera behov och mål och utveckla en kostnadseffektiv lösning genom analys i en modellbaserad metod som belyser det driftmässiga sammanhanget och de tjänster som systemet tillhandahåller, samt funktions- och komponentarkitekturer som definierar konturer för alla systemkomponenter.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Battery Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Batterisimulering på systemnivå.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Behavior Optimization

  I molnet Lokalt på företaget
  Optimera och finjustera systemparametrar för en enhet eller dess styrenhet och förbättra systemdynamiken för flera kriterier och fall.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Brushless DC Drives Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Möjliggör integrering av borstlösa likströmsmotorer och styrning i system.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems C Code Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera C-kod från Modelica-kompatibla systembeteendemodeller för att validera modellen på alla maskinvaruplattformar.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Cooling Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Utveckla kylsystem och dimensionera komponenter för batterier, elektriska drivenheter och elektronisk värmehantering.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Electric Power Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera, simulera och analysera elektrisk DC- samt enfas- och trefas-AC-system och effektivisera utvecklingen och verifieringen av deras styrsystem.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Electrified Power Train Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Underlättar de olika konstruktionsstegen under hela processen för utveckling av elektriska drivenheter.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Engine Dynamics Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Stimulera och analysera förbränningsmotorsystem, inklusive fullständiga studier av luft-/gasutbytesprocessen för tryck och termodynamik.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Engines Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera bensin och dieselmotorer för utvärdering av inlopps- och utloppsflöden, utsläpp och vridmoment.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems FMU Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Generera FMU-enheter (Functional Mockup Units) från 3DEXPERIENCE-plattformen för att integrera och simulera modellen på andra samsimuleringsplattformar.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Flexible Bodies Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Effektivisera analysen av stora balkrörelser, ringplattor och flexibla kroppar.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Flight Dynamics Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera, simulera och analysera de flygdynamiska egenskaperna för många olika flygfarkoster.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Fuel Cell Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera och optimera olika typer av bränsleceller och deras styrsystem för ett brett utbud av industriella tillämpningar.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems HVAC Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Optimera konstruktion och prestanda i ventilations- och klimatanläggningar.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Heat Exchanger Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera och dimensionera element och värmeväxlarkonfigurationer för värmehanteringssystem i fordonsbranschen.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Human Comfort Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera och analysera värmekomforten i byggnader och fordon.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Hydraulic Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Konstruera och verifiera hydrostatiska drivsystem inom branscher för fordon, tåg, flyg och industriell utrustning.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Hydro Power Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Optimera utvecklingen av nya vattenkraftverkskonstruktioner, inklusive konstruktion och virtuell testning av nya styrstrategier.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Liquid Cooling Library

  Lokalt på företaget
  Effektivisera konstruktion, komponenturval och dimensionering av vätskekylningssystem genom strategiska studier av prestanda, transient svar och styrsystem.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Multi-Views Architect

  I molnet Lokalt på företaget
  Definiera omfattande systemarkitektur med tillstånd och dynamiska representationer med en modellbaserad metod och skapa förståelse för driftsmässiga sammanhang och behov och utveckling av funktions- och komponentarkitekturer.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Pneumatic Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Möjliggör optimering och verifiering av fullständiga pneumatiska system – från tidiga koncept till detaljerade produktionsdefinitioner.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Powertrain Library

  I molnet Lokalt på företaget
  Modellera och simulera egenskaperna i fordonets drivsystem, inklusive fordonets resulterande rörelse.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Real Time Execution Export

  I molnet Lokalt på företaget
  Exportera Modelica-kompatibla modeller för systembeteende från 3DEXPERIENCE-plattformen för användning i HIL-testmiljöer.
  Upptäck rollen
 • Systemteknik

  Systems Schematic Designer

  I molnet Lokalt på företaget
  Skapa områdesspecifika intelligenta ritningar för system för kabeldragning, rör/slangar och ventilations- och klimatanläggningar.
  Upptäck rollen