Mar 18 2016

Ny undersökning: Svenska företagare tror på en ljus framtid och pekar ut trenderna som driver den

STOCKHOLM – 17 mars 2016 – Tre av fyra svenska beslutsfattare i utvalda nyckelindustrier ser sina företag som mer konkurrenskraftiga om två år än idag. De nya trender och koncept som driver den digitala ekonomin rankas också av företagsledarna i en ny undersökning om innovation, som genomförts av Novus på uppdrag av Dassault Systèmes.

I den digitala transformationens tidsålder innebär allt kortare produktcykler och snabbt skiftande krav från konsumenter att företag är under hård press att ständigt utveckla verksamheten, och de processer som driver design, utveckling och leverans av nya produkter och tjänster. 

Dassault Systèmes, en ledande leverantör av verktyg som stödjer hållbar innovation har valt att genomföra en undersökning bland svenska beslutsfattare för att få klarhet i deras syn på innovation och konkurrenskraft idag och i morgon.

”I våra samtal med partners och kunder upplever vi de specifika utmaningar och möjligheter som driver utvecklingen av bättre och helt nya produkter och tjänster. Att utveckla och utvidga affären och erbjudandet är nödvändiga steg som upprätthålls genom innovation, och i kombination med framväxande teknologier är manegen krattad för helt nya affärsidéer och koncept”, säger Niklas Adamsson, Technical Director för Dassault Systèmes i norra Europa.

Drivande trender

Undersökningen visar att hälften av företagsledarna som tillfrågats upplever att de prioriterar innovation högt eller mycket högt. Samtidigt tror en fjärdedel av respondenterna att konkurrenter på samma marknad lägger ännu större tonvikt vid innovation än de själva gör.

Inom ramen för undersökning ombads också beslutsfattarna att värdera betydelsen av nya och framväxande teknologier och koncept. Resultaten visar bland annat:

·         31 procent ansåg att sociala affärsnätverk där befattningshavare interagerar och delar information i en sociala medier-inspirerad miljö påverkar deras verksamhet i stor eller mycket stor utsträckning redan idag, och 37 procent tror att det kommer att vara nödvändigt för företaget i framtiden. 44 procent tror att konceptet kommer att ha begränsad eller medelstor betydelse och endast 19 procent tror att konceptet kommer att sakna betydelse för deras framtida verksamhet.

·         29 procent betraktar kretsloppsekonomi – en resursneutral ekonomi som minimerar föroreningar och spill och där allt som använts kan återvinnas – som en faktor som i stor utsträckning kommer att påverka hur man arbetar, utvecklar och producerar varor under de kommande åren medan 29 procent inte tror att det kommer att ha någon effekt på verksamheten.

·         Även Öppen innovation – en standardiserad, community-baserad filosofi för forskning och utveckling - och den våg av uppkoppling och datatrafik mellan nya typer av produkter som kallas Sakernas Internet upplevs av mer än var fjärde respondent som faktorer som kommer att påverka deras verksamhet i stor utsträckning under de kommande åren.

Städerna står inför utmaningar

År 2014 genomförde Dassault Systèmes den första upplagan av innovationsundersökningen och den nya undersökningen ställer några av de tidigare frågorna på nytt. I resultaten 2014 var en märkbar tendens att både uppfattningen om det egna företagets innovationsförmåga och framtidsutsikter var noterbart lägre i Stockholmsregionen än i övriga Sverige, medan Västsverige med Göteborgsregionen hade en betydligt mer positiv bild. I årets undersökning ligger de företag som är baserade i Stockholmsregionen i eller nära toppen när det gäller prioritering av innovation och företagets framtidsutsikter, medan de västsvenska företagen visar på svagare optimism.

”Resultaten visar en tendens mot att det finns en mer ljus framtidstro bland Stockholmsföretagen jämfört med för två år sedan. Samtidigt har Göteborgsregionen tvingats hantera samma faktorer som tidigare hämmat tillväxten i Stockholm – exempelvis snabbt växande bostadspriser och en hämmad befolkningstillväxt. Dessa frågor måste tas tag i och tillväxten av fysisk och digital infrastruktur både i storstadsregionerna och Sverige som helhet är en nyckelfråga för svensk innovationskraft och konkurrenskraft under de kommande åren” säger Mårten Gustafsson, Sales Director för Dassault Systèmes i norra Europa.

Volvo Cars mest innovativt - när beslutsfattarna får välja

Respondenterna tillfrågades också vilket svenskt företag de upplever som mest innovativt idag. Volvo Cars fick flest röster följt av IKEA och Ericsson, med Spotify och Fingerprint Cards också representerade på topp 5.

De 300 beslutsfattarna som besvarat frågorna valdes utifrån två nyckelindustrier inom det svenska näringslivet – fordons- och transportindustrin, samt konsumentproduktindustrin. Intervjuerna genomfördes på telefon av undersökningsföretaget Novus under december 2015 och januari 2016.

Undersökningsrapporten är tillgänglig här. Ytterligare data från undersökningen är tillgänglig vid förfrågan.