Miljöprestanda

Hur utvärderar vi vår verksamhets miljöpåverkan?

Metodik för att utvärdera våra miljöprestationer globalt

  • För att analysera sitt koldioxidutsläpp globalt använder Dassault Systèmes GHG-protokollet (GreenHouse Gas). Denna metod för utvärdering av växthusgaseffekter lanserades 2001 av World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) och World Resource Institute (WRI). Den togs fram genom ett samarbete mellan företag, icke-statliga organisationer och regeringar i syfte att skapa ett gemensamt ramverk för redovisning och rapportering, mätverktyg och åtgärder för att motverka klimatförändringar.
  • GHG-protokollet delar upp den operativa perimetern av växthusutsläpp för en organisation enligt följande:
    • Omfattning 1: direkta utsläpp från förbränning av fossila bränslen från resurser ägda eller kontrollerade av företaget,
    • Omfattning 2: indirekta utsläpp från inköp eller produktion av elektricitet,
    • Omfattning 3: alla andra indirekta utsläpp, från den utvidgade leveranskedjan till transport av varor och personer.

Metodik för att utvärdera vår miljöpåverkan i Frankrike

  • För att rapportera sina växthusgasutsläpp i Frankrike använder Dassault Systèmes Bilan-metoden

Definition av en global metodik för att utvärdera utsläppen av växthusgaser i programvarusektorn

Dassault Systèmes är starkt engagerade i att bidra till utvecklingen av kolberäkningsmetodiken för programvarusektorn.
Ett exempel: 2012 deltog Dassault Systèmes i ICT Pilot Project. Detta pilotprojekt testade två normer för mätning av växthusgasutsläpp för ICT-företag. Dassault Systèmes är medvetna om utvecklingen av kolberäkningen för dess programvarusektor och deltog aktivt i detta projekt.