Hantering av leverantörskvalitet och försörjning

Inom alla industrier som tillverkar förpackade konsumtionsvaror fortsätter mervärdet som skapas i leverantörskedjan procentuellt sett att öka. Globaliseringen kräver en produktutvecklingsplattform som kan hantera komplexiteten av ett globalt utspritt ekosystem. Eftersom direkt material och tekniska produkter utgör mer än 50 % av ett företags utgifter, innebär det stora fördelar att kunna engagera värdekedjemedlemmar på ett tidigt stadium i processen.  

Lösningen (DS)' Supplier Quality and Sourcing Management har utformats för att täcka hela hanteringen av ekosystemet för produktförsörjningen inom denna sektor. Med vår lösning kan produktutvecklarna och kvalitetshanterarna ge sina leverantörer åtkomst i realtid till relevant produktinformation, vilket gör att de integreras i det tidiga konstruktionssamarbetet samt i processerna för kvalitetshantering och utförande. Leverantörerna har tilldelats ansvar relaterat till specifika produktkomponenter och material, vilket gör det möjligt för flera leverantörer att samarbeta  på samma produkt med olika insyns- och åtkomstmöjligheter. Produktkvalitetsscheman kan tilldelas samtidigt, för att säkerställa att leverantörerna följer standardiserade förbättrings- och planeringsmetodologier och bra rutiner.

Leverantörernas prestationer följs upp med hjälp av utvärderingskort med statistik över nyckelindikatorer för prestationer för anläggningar, certifieringar och leverantörskapacitet. Som ett resultat av detta kan utveckingsplanen göras tillsammans med leverantörerna för att maximera värdet av strategiska relationer. Detta gör det möjligt att fortsatt förbättra processerna och ansvarsöverföringarna mellan OEM-företag, leverantörer, distributörer och andra viktiga intressenter i försörjningskedjan.

 Företagen kan minska driftskostnaderna och förbättra vinstmarginalerna genom att dra nytta av materiallistor, specifikationer och andra relaterade data för att utarbeta standardformulär för kostnadsförslag och svarsformulär för komplexa produkter och lagerhållna komponenter. Vi hjälper företagen att samordna försörjning och produktcykler genom förbättrad leverantörskommunikation, vilket resulterar i en minskad anbudsperiod och större exakthet vad gäller anbuden. Leverantörerna kan lämna in begäran om ändringar (Engineering Change Requests) och samarbeta med olika grupper på ett tidigt stadium och genom hela produktlivscykeln, vilket gör det möjligt att minska utvecklingskostnaderna och förkorta tiden för produktlanseringen. 

Lösningen Hantering av leverantörskvalitet och försörjning omfattar:

  • Hantering av databaser över leverantörer
  • Utvärdering av leverantörernas kvalifikationer och rankning
  • Hantering av leverantörkapacitet
  • Hantering av leverantörskostnader
  • Samarbete i leverantörspropcessen
  • E-RFx-hantering & anbud
  • Kunskapshantering

ENOVIA gjorde det möjligt för Langen att automatisera ett antal administrationsprocesser för materiallistor som sammanlänkar den tekniska avdelningen med avdelningarna för inköp och tillverkning, för att fastställa vad som behöver köpas in eller tillverkas.

Mirek Tokarz Director of Technology Development, Langen Packaging