Drift och underhåll av fartyg

Ett fartygs livslängd är ungefär 20-40 år. Välinformerade skeppsägare inser att de totala ägarkostnaderna för ett fartyg under hela dess livslängd är lika viktigt som inköpspriset. Att ha ett fartyg som inte är i drift under några dagar kan resultera i försluster som räknas i miljoner för ägaren av handelsfartyg, vilket får stora konsekvenser på redan flyktiga vinster. Mer än någonsin pressar ägarna skeppsbyggarna att leverera produkter som konstrueras med tanke på långsiktig effektivitet i fråga om drift och underhåll.

I DS helt integrerade PLM-system, har fartygets drifts- och underhållsprocesser optimerats på ett tidigt stadium i produktutvecklingen. Ingenjörerna kan förbättra säkerhetsregler och miljöskyddskrav som har matats in i systemet för att säkerställa att fartygsdriften och underhållet är säkra för operatörerna. Den här lösningen omfattar mänsklig simulering, inklusive aspekter som seende, visualiseringar och rörelser. Eftersom komponenterna och de mänskliga aspekterna inkluderas i planeringen, kan drifts- och underhållsåtgärder optimeras för att garantera säkerhet, kostnader och tidsplanering. 

Processen av att virtuellt definiera ett fartyg gör att man kan samla in och producera förteckningar av mycket stort värde för ägare och operatörer, inklusive originalspecifikationer, klassificeringsdokumnet, utrustningsbestämningar och maskinuppställningar. Dessa data, när de bevaras tillsammans med reparationsregister, tekniska dokument, och drifts- och underhållsregister, är en livsviktig tillgång.

Fördelen med att bevara och återanvända den här informationen genom ett fartygs hela livscykel är uppenbar. DS PLM-lösningar ger därför fartygskonstruktörerna en möjlighet att bredda pågående projekt genom att erbjuda ägare och operatörer väldefinierade data för användning i pågående projekt. På handelsfartyg i drift, särskilt de som transporterar riskfyllda material, måste många väldokumenterade processer utföras för att respektera olika organisationers krav, från säkerhet till underhållsåtgärder som till exempel översyn och utbyte av utrustning. 


DS PLM-system har förmågan att lagra och hantera processer och metoder för återanvändning i framtida projekt. Databaser kan kopieras och delas. Ny information kan läggas till för att stödja driftkrav. I fall där nya och oprövade uppgifter måste utföras kan en virtuell prototyp vara av stort värde för att planera och testa olika scenarier.

DS lösning för underhåll och drift av fartyg omfattar:

  • Systemdiagram
  • Simulering av drift och underhåll
  • Utvärdering av riskfaktorer och säkerhet
  • Planering av avstängning och underhållstid
  • Inventarium av utrustning och system
  • Utbyte av utrustning
  • Hantering av teknisk dokumentation och specifikationer

Vi är övertygade om att vi kan få en kompetitiv fördel av strategisk natur och förbättra vår marknadsposition genom vårt beslut att implementera varsvlösningen från IBM och Dassault Systèmes.

Joerg Ackermann Manager IT and Organization, Meyer Werft