Vatten

Förenar behoven av vattenskydd och -hantering för alla vattenkonsumenter

Hjälper dig att säkra framtiden för vår allra värdefullaste resurs

Vatten är den centrala frågan inom dagens viktigaste globala utveckling. Det omfattar snabb urbanisering, demografiska och sociala förändringar, klimatförändringar och frågor om hur vi delar på de begränsade naturliga resurserna. Den ökande konkurrensen om vattnet gör att hållbar hantering och resursdelning blir allt mer komplex och utmanande. Därför sker nu enorma förändringar i sättet på vilket vi hanterar vattenresurser, och det drivs på av tekniska framsteg.

Myndigheter, städer och industrier behöver säkra, skydda och optimera hanteringen av sina vattenresurser idag mer än någonsin. De måste tillhandahålla tillförlitliga tjänster för tillförsel och rening, och samtidigt minimera de kritiska verksamhetsrisker som vatten kan medföra. Det kan handla om otillräckliga vattenresurser eller bristfällig vattenrening för alla typer av användare, om miljöskydd och efterlevnad av miljöföreskrifter, samt om krav från konsumenter och lokala samhällen. Några andra problem är ökande exponering för föroreningar, översvämningar och andra vattenrelaterade risker som höjning av havsnivån, sättningar och saltvatteninträngning. Dessa risker är nu vad som styr de viktiga investeringsbesluten. Med Dassault Systèmes tar du itu med utmaningarna direkt.

Våra lösningar hjälper dig att:

  • samordna den digitala strategin med affärs- och företagsstrategierna för bästa avkastning
  • maximera ekonomin och minimera riskerna med en enhetlig metod på antingen tillgångs-, stads-, vattentäkts- eller avrinningsnivå
  • sänka kostnaderna genom hela tillgångslivscykeln och hanteringen av vattencykeln.

Ta del av nya möjligheter med 3DEXPERIENCE-plattformen

Med 3DEXPERIENCE-plattformen kan du effektivt sammanföra ekonomi, verksamhet och infrastruktur ovan och under jordytan, vilket helt förändrar dagens affärsmiljö och branschens verksamhetsmodeller. Digitaliseringen drivs av kundernas områdeskunnande och erfarenhet samt av ett användarcentrerat förhållningssätt. Det skapar möjligheter för nya kompletta affärsmodeller, ökar verksamhetens effektivitet och resurstillförlitligheten.

3DEXPERIENCE-plattformen:

  • kommer åt modellerings- och simuleringsverktyg med möjligheten att koppla vattendata, arkitektur, utrustning och ekonomi inom ett enda ramverk så att de mest hållbara alternativen kan väljas
  • möjliggör en 3DEXPERIENCE-kopia av en tillgång som kan användas genom hela tillgångens livscykel till att modellera och simulera komplexa ändringar av konstruktion, drift och underhållsprocess så att du får säker, effektiv och långsiktig tillgångshantering och portföljoptimering
  • integrerar äldre lösningar och lösningar från tredje part och sammanför teknik, rekommenderade metoder, kunskapskapital, personal- och kapitalresurser för säkrare och mer hållbara vattenresurser och tillgångshantering
  • tillhandahåller en integrerad miljö för flera intressenter, till exempel kommunala vattenbolag, energileverantörer och stadsplanerare, vilket ger förbättrat samarbete
  • hjälper till att öka kundernas tillfredsställelse och skapa flexiblare vattensystem tack vare vattenhantering utformad enligt intressenternas behov för strategisk framsynthet
  • utnyttjar helt befintliga resurser, data, expertis och erfarenhet inom företaget.