ONE Lab

Optimera laboratorier och dra nytta av kunskap för att förkorta ledtiderna

Integrera och standardisera data, resurser och processer inom forskning, utveckling och i kvalitetslabb för att förbättra driften, samarbetet och ledtiderna.

 

Dagens läkemedelsföretag står inför stora utmaningar: utlöpande patent, låg produktivitet inom FoU, ökande global konkurrens och minskande marginaler, och suboptimala processer och krav på regelefterlevnad. Det här ökar kostnaderna och ger längre ledtider. Laboratorierna bidrar till problemen när de inte kommer åt information när de behöver den, och när kontext är ”inlåst” när beslut behöver fattas. Tveksam kvalitet på information skapar risk för att verksamhetskritiska beslut fattas utifrån vetenskapliga data från flera olika källor, där det inte finns kontroller som säkerställer integritet och kvalitet. Den tid och ansträngning det tar att testa och dokumentera blir hög, på grund av röriga processer, och det försenar forskningen, produktutvecklingen och lanseringen av färdiga produkter, vilket innebär högre kostnader. När ansträngningen är stor för att upprätthålla lämplig dokumentation skapas risker relaterade till marknad och regelverk.

En enda lösning för ett enhetligt labb

 

Branschlösningen Dassault Systèmes ONE Lab integrerar människor, resurser, processer, data och gränssnitt, för bättre effektivitet och samarbete. ONE Lab tillhandahåller standardiserad förståelse för och användning av laboratorieutrustning, material och procedurer, samt en enhetlig och rollbaserad labbanvändarupplevelse. Lösningen minskar mängden redundant arbete och ger snabbare kunskap om det önskade utfallet. Den ger bättre förståelse för processer och data, så att kunskap kan användas empiriskt och för att skapa och förfina modeller som kan användas i framtida experiment och tester. Vetenskapligt framarbetade processer som används enhetligt krävs för att övergången från forskning till utveckling och marknad ska fungera. När labbfunktioner och program integreras genom en labbanpassad grund förbättras verksamheten och samarbetet och ledtiderna kortas ned.

Viktiga fördelar:

  • Utforma, vidareutveckla, karaktärisera och lansera behandlingslösningar mer effektivt och till lägre kostnad med hjälp av automatiserade, databaserade processer
  • Katalogisera kunskap om system och deras interaktion med möjliga behandlingsagenter för att garantera snabba beslut och att projektet går framåt
  • Förbättra samarbete, innovation och beslutsfattande genom att göra det enklare att utbyta mer konsekventa data och information
  • Öka sannolikheten att det blir rätt vid första försöket med hjälp av standardisering och bättre efterlevnad med procedurer och regelverk, vilket underlättar kvalitet och regelefterlevnad