Made to Cure for BioPharma

Skynda på marknadslanseringen och optimera kapitalinvesteringarna

Skynda på produktionen och minska variabiliteten och patientriskerna genom att dra nytta av process- och kvalitetsdata

Läkemedelsutveckling är en dyr och kostsam process, och det kan bli ännu värre om funktionerna för processutveckling, tillverkning och kvalitetsdrift inte hänger samman. Om man inte lär av tidigare erfarenheter kan de här områdena bli lidande på grund av störningar i verksamheten som driver upp tillverkningskostnaden. Ineffektiv styrning av regelefterlevnad och föränderliga förväntningar leder till ytterligare störningar som kostar verksamheten tid och pengar. Bristande tekniköverföring mellan labb, anläggning och utkontrakterad drift kan också leda till varumärkesrisker.

Made to Cure for BioPharma är den enda omfattande branschprocessen som är redo att valideras och som kan användas till att samla in, kontextualisera och analysera data om kvalitet och processer för att korta ned ledtider och minska variabilitet. Genom att samköra data gällande processer och kvalitet från olika elektroniska och pappersbaserade system kan organisationer snabbt identifiera, förstå, övervaka och förbättra variabilitet i processer och produkter. Data kan återanvändas och delas över globala anläggningar, internt och externt, så att insikter och kunskap sprids, för bättre beslutsfattande.

Made to Cure for BioPharma integrerar driftsprocesser för intern och extern processutveckling, tillverkning och kvalitetskontroll och underlättar arbetet med att få tillverkningen rätt vid första försöket. Lösningen tillhandahåller en grund för att skapa kommersiellt hållbar drift. Den tillhandahåller affärsvärde med data från processer och kvalitetskontroll, riskerna minimeras, och så även kostnaderna för kvalitetskontroll och regelefterlevnad, medan de befintliga investeringarna i processkunskap maximeras.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Skapa en robust, hållbar kommersiell produktionsmiljö genom att operationalisera viktiga processparametrar
  • Övervaka prestationen hos viktiga produktionsprocesser med datadrivet beslutsfattande
  • Identifiera och korrigera orsakerna till variabiliteten i en validerad miljö
  • Samarbeta i global tillverkning och kvalitetssamordning för att förbättra effektiviteten genom att återanvända processkunskap