Produktutvecklingshantering

Dassault Systèmes lösning Product Development Management har utformats för att hjälpa företagen att hantera produktutvecklingen och de samordnande uppgifter som är kopplade till den.

Inom konsumentvaruindustrin kan brist på samordning mellan olika avdelningar under produktutvecklingsprocessen resultera i bristande överensstämmelse i konstruktionen, förseningar och dålig kvalitet. Tidig och effektiv samverkan mellan konstruktörer och ingenjörer är viktig för att säkerställa en smidig integration av allt produktinnehåll. Att samordna produktutvecklingen över geografiskt utspridda arbetsgrupper är en utmanande uppgift eltteftersom trycket ökar för att möta mer komplexa konstruktionskrav. Pågående tekniska ändringar - särskilt i fall där flera konfigurationer är involverade - gör det svårt att hålla materiallistor och andra produktdata uppdaterade och synkroniserade i hela leverantörskedjan.

Dassault Systèmes lösning Product Development Management har utformats för att hjälpa företagen att hantera produktutvecklingen och de samordnande uppgifter som är kopplade till den. Dessa uppgifter börjar med tidiga projektspecifikationer och går vidare till den initiala produktionsplaneringen. DS PLM-system har en enda databas för alla data, från produktspecifikation till tillverkningskrav, så att alla intressenter på ett säkert sätt kan få åtkomst till alla data i realtid. Produktdata - inom konstruktion, mekanik och elektricitet - som ofta har olika livscykler, samlas i en enhetlig produktdefinition och virtuell prototyp så att ingenjörerna kan tillämpa en holistisk metod i produktutformningen från projektstarten.

DS PLM-konfigurationshantering, som framtagits genom intensivt forsknings- och utvecklingsarbete i olika komplexa tillverkningsindustrier, gör det möjligt för företagen inom konsumentvarusektorn att på ett enkelt sätt hantera alternativa konstruktioner eller återanvända en och samma konstruktion i olika produkter. Tillsammans med arbetsflöde och delade kataloger, kan ändringar snabbt överföras till berörda intressenter. Till skillnad mot traditionella PDM-system, kan produktstrukturer, virtuella prototyper och materiallistor göras tillgängliga för produktionsplanerarna innan man är färdig med konstruktionen, vilket ger värdefull insikt i pågående projektutveckling och ger produktionsplanerarna ett bra utgångsläge.

Produktkonstruktionsprocessen kräver samarbete med olika företag och det finns normalt ett behov av att samordna ett flertal tillämpningar. När den kombineras med lösningen Concept and Creative Design, som stöder flera CAD-system kan den utspridda arbetsgruppen fritt granska och byta data medan man spårar ändringar och konfigurationer i de olika CAD-systemen. Dessa funktioner finns tillgängliga för ett stort antal CAD-system, inklusive  CATIA, Solidworks, PTC, UGS, Autodesk och Adobe Illustrator.

Key Capabilities and Benefits:

  • Hantering av Materiallistor för tillverkningen
  • Godkännande av produktmaterialsprov
  • Historik över ändringar i materiallistor/granskning och markering
  • Godkännande av materialfärger
  • Licenser för bilder och konstnärligt utförande
  • Utsläpp av säsongsförteckning
  • Godkännande av standardstorlekar och standardmodeller

ENOVIA-lösningen är ett verktyg som gör det möjligt för din kreativitet att bestämma vad du ska göra med den. Vi har ännu inte konfronterats med en situation där vi inte har kunnat tillämpa ENOVIA-teknologin.

Kevin Clayton Manager Product Development Systems, Trek Bike