Produktportföljshantering

Möjliggör för företag inom konsumtionsvaruindustrin att fastställa produkthanteringsprocedurer genom processerna för produktutveckling och produktintroduktion.

Inom konsumtionsvaruindustrin fortsätter Moores lag att driva det kraftigt växande antalet nya tekniker och produkter. Hanteringen av produktportföljen för att kunna svara mot den exponentiellt ökande kundefterfrågan har blivit mer komplex. Tillverkare av konsumtionsvaror måste anpassa sig till den här nya komplexitetsnivån genom att ta vara på de bästa idéerna från marknaden och tillverka produkter som möter marknadsbehoven. Spårbarhet för idéer och kundkrav genom hela produktlivscykeln, från idé till avveckling, är av strategisk vikt när det gäller att bibehålla kundtillfredsställelsen samt öka marknadsandelar och lönsamhet.

Dassault Systèmes lösning Product Portfolio Management and Season Planning gör det möjligt för tillverkarna att fastställa produkthanteringsprocedurer genom hela den nya produktutvecklings- och introduktionsprocessen. Vi tillhandahåller kraftfulla kravhanteringsfunktioner som främjar samarbetet mellan produktchefer och tekniker medan man samlar in och behandlar kundkraven, kombinerade med interna liksom externa överensstämmelsekrav.

Vår lösning förser produktchefer och marknadsförare med möjligheten att definiera produktserier och modeller av tillgängliga och framtida produkter. När produktseriehierarkierna har definierats kan man associera marknadsföringstexter, namn och bilder med varje produktserie och modell. Som ett resultat kan dessa  marknadsföringsdata automatiskt användas för att fylla webbplatser och produktkataloger, vilket underlättar produktreklamen hos potentiella och fasta kunder. 

Den här lösningen hjälper till att planera era produktportföljer alltefter kundernas behov, marknadsskiften och teknisk innovation. Den ger er den flexibilitet ni behöver för att skapa nya nyckelindikatorer för prestanda och användarkonfigurerbara översikter för ett enkelt underhåll och reaktivitet inför förändrade affärsmodeller. Genom att ge ledningen insyn i realtid i produktportföljsutvecklingen, kan avgörande beslut tas innan resurser tilldelas eller åtaganden om kostnader görs.

Key Capabilities and Benefits

  • Kravhantering
  • Produktionsseriehantering
  • Hantering av egenskaper, alternativ och varianter
  • Utvärderingskort för produkter och varumärken
  • Kataloghantering för konfigurerade produkter och säsongsbetonad bibliotekshantering
  • Avvecklingshantering för produktmodeller
  • Planering och rapportering av inkomster och utgifter
  • Händelseuppföljning och tidshantering
  • Översikt för företagsledningen
  • Varuplanering

Vi gjorde ungefär 130 kundanpassade produktverionser per år innan vi började med ENOVIA, och nu har vi överstigit 200. Det är en ökning av mer än 50% med samma resurser.

Wendell Short Direktör för ny produktutveckling