Företagstäckande hantering av immateriell egendom inom halvledarbranschen

Verksamhetsutmaningar i halvledarbranschen

Återanvändning av IP-block är en strategi med beprövad förmåga att korta ned konstruktionstiden, minska riskerna till följd av kvalitetsproblem och minimera utsattheten för stämningar gällande immateriella rättigheter.

Det är också en strategi som nu är viktigare än någonsin. Den senaste tidens förändringar inom branschen ökar konstruktioners och processers komplexitet och det på en marknad där utvecklingskostnaderna ökar, marginalerna krymper och konkurrensen hårdnar.

De här förändringarna gör företagstäckande hantering av immateriell egendom till en nödvändighet om företaget ska kunna erövra och behålla marknadsandelar och uppnå önskvärd avkastning på investeringen.

Key operational challenges faced by the semiconductor industry
Source: PwC analysis; "PwC 2014 M&A Integration Survey: Looking beyond the here and now."

 

Ökande komplexitet

När krafter som sakernas internet (IoT) driver på efterfrågan på bredare funktioner ökar användningen av utbytbara IP-block i hopp om att möta komplexiteter i konstruktionen.

Hanteringen av växande intern och extern immateriell egendom blir emellertid allt mer svårbemästrad i och med att halvledarföretag försöker hantera teknik- och marknadsutmaningar genom fusioner, upphandlingar och partnerskap som sträcker sig över värdekedjan.

Fler än 200

IP-block i genomsnitt
per SoC

75 %

återanvändning av IP-block

Growth in the Number of IP Blocks per Design
Growth in the Number of IP Blocks per Design

John Blylers faktabladserie om att hantera konkurrensfaktorer med företagstäckande hantering av immateriell egendom

Om halvledarföretagen ska lyckas uppfylla kraven på allt kortare utvecklingstider till förväntade vinstmarginaler måste de hantera alla sina resurser noga, speciellt den immateriella egendomen, genom alla arbetsflöden för både allmänna och anpassade produkter. De företag som hanterar sin immateriella egendom framgångsrikt kan få konkurrenskraft genom att:

 • minska ledtiderna samtidigt som de levererar produkter som riktar sig mot nya tillämpningar och möjliggör fängslande upplevelser
 • sänka kostnaderna för konstruktion och verifiering och lättare upprätthålla konkurrenskraften prismässigt
 • utvinna större och mer direkt värde av partnerskap, fusioner och upphandlingar
 • skydda sig mot risken för stämningar gällande immateriella rättigheter och öka intäkterna från sin egen immateriella egendom

<div/>

Uppnå potentialen för konstruktion utifrån immateriell egendom

Om företaget ska kunna ta del av alla fördelar med att återanvända immateriell egendom måste det klara två primära utmaningar för hanteringen av immateriell egendom: storleksanpassning och delning. Läs detta faktablad där du får veta mer om hur specialutformade verktyg och plattformar kan användas i den tidiga konstruktionsfasen till att:

 • Möta behovet av storleksanpassning genom att gå över från filbaserade arbetsflöden till företagstäckande IP-lösningar som förkortar arbetsflödena för konstruktion.
 • Tackla delningsutmaningarna genom att använda lösningar som möjliggör samarbete genom alla skeden i hanteringen av immateriell egendom.
 • 70 % kortare tid för produktkonstruktionen med återanvändning av innehåll, vilket visats i aktuella studier.
Early Phase
Early-Phase: Click to enlarge

Få ut mer värde av de immateriella tillgångarna

I detta faktablad behandlas halvledarbranschens problem med hantering av immateriell egendom i mellanfasen, till exempel gällande säkerhet, inköp, licensiering och royalties. Ladda ned det och få mer information om:

 • Varför säkerhetsproblemen ökar och varför användning av hårda och mjuka säkerhetsetiketter för immateriell egendom har gett så varierande resultat.
 • Varför inköp måste hanteras separat från arbetet med katalogisering och hantering av immateriell egendom.
 • Vad företag kan göra för att utvinna det dolda värdet ur stora outnyttjade lager med olicensierade immateriella egendomar.
Capture More Value from IP Assets
Mid-Phase: Click to enlarge

 

 

Stämningar gällande immateriell egendom används allt oftare i konkurrenssyfte. Till följd av allt vanligare illasinnade patentaktiviteter måste firmor ha en rigid hantering av immaterialrättsliga frågor och kunna försvara sig mot eventuella anspråk.

Mark Davis chef på Deloitte Consulting med bas i New York City

Plattformsbaserad konstruktion för flexibilitet och optimal återanvändning av immateriell egendom

Hur kan företag snabbt skapa systemkretsar för att svara på kundernas efterfrågan utan att varje gång behöva uppfinna hjulet på nytt? I detta faktablad undersöks hur företag kan klara utmaningen genom att:

 • Införa en plattformsbaserad miljö som ger den infrastruktur för hantering av immateriell egendom som behövs om konstruktörerna ska kunna återanvända den immateriella egendomen.
 • Använda funktionella virtuella prototyper för att överbrygga gapet mellan EDA-verktygsbaserad RTL-konstruktion och implementation av systemkretsar.
 • Använda en virtuell prototyp av systemet för att införa SoC-maskinvara och -programvara i enhetliga processer för hantering av immateriell egendom.
Plattformsbaserad konstruktion för flexibilitet och optimal återanvändning av immateriell egendom
Plattformsbaserad konstruktion: Förstora genom att klicka