Perfekt upptäckt

Skapa bättre nya produkterbjudanden med kunskap om nya material och ingredienser

 

Marknadskrav gör att företagen snabbt måste lansera nya sammansättningar. Ständigt växlande önskemål från kunderna, konkurrens och lönsamhet leder till att nya produkter behöver kunna tas fram och färdigställas på bara några månader. Företag inom branschen för förbrukningsvaror och petrokemilaboratorier måste fortsätta innovera, och nyckeln till en snabbare innovationsprocess ligger i att utveckla nya formulerade produkter bättre och snabbare än någonsin.

Med Perfekt upptäckt i Perfect Product kan forskare inom branschen för förbrukningsvaror och kemiindustrin uppnå snabb innovation genom effektiviserade formulerade processer. Det här understöds av en ökad förståelse för hur komplexa sammansättningar kommer att bete sig samt av undersökning av nya kemiska entiteter.

Med molekylär modellering kan forskarna hitta sätt att minska tidsåtgången och kostnaderna för att utveckla nya sammansättningar genom att förutse hur sammansättningarnas beståndsdelar beter sig. Därmed kan de minska tiden som krävs för fysisk testning. Med molekylär modellering kan du förutse beståndsdelarnas blandbarhet och möjliga vägar till reaktionsdegradering samt undersöka hur sammansättningens beteende påverkas av att aktiva beståndsdelar byts ut.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • sänkta materialkostnader med virtuell testning av nya kemikalier och material
  • förbättrad förståelse för sammansättningars beteende vid en mängd olika storleksskalor så att du kan förbättra kommande sammansättningar
  • möjlighet att utforska nya kemiområden med hjälp av datorbaserade prognoser för materialegenskaper
  • funktioner för att utvinna tillämpbar Business Intelligence genom att sammanföra komplexa forskningsdata inom hela företaget och utföra utbyggbara vetenskapliga analyser som underlättar för upptäckter och gör att du kan undvika dyra studier
  • snabbare och färre kostsamma experiment, studier och fysiska test genom att använda modellering och simulering