Perfekt kvalitetshantering

Säkerställ löpande förbättringar av processer för produktkvalitet och -prestanda

 

Kunderna har blivit mer krävande och köper bara kvalitetsprodukter. Kvalitet och säkerhet har en positiv effekt på varumärket och är nära kopplade till produktspecifikationer och tillverkningsmetoder. Men idag kämpar petrokemiföretag och företag inom branschen för förbrukningsvaror ständigt med att ta itu med kvalitetsproblem på ett effektivt sätt. I och med att komplexiteten för produkter och processer ökar är det här ett problem som bara kommer att växa.

Med Perfekt kvalitetshantering i Perfect Product får du en heltäckande efterlevnadsprocess som är direkt kopplad till produktkonstruktion och tillverkningsprocess. Det gör att du omedelbart kan lösa kvalitetsproblemen genom att ta itu med produktklagomål och bristande efterlevnad med de faktiska ändringar som gjorts på produkten. Hela händelselivscykeln hanteras från händelserapportering via undersökning och analyser av grundorsak fram till avslut.

Perfekt kvalitetshantering innehåller matriser för beprövade rekommenderade metoder, administrationspaneler och kraftfulla rapporter och kontroller för revisionsspårning. Till skillnad från separata system där problemet inte kopplas till lösningen är den här omfattande lösningen utformad som ett arkivsystem. Det hjälper tillverkare av förbrukningsvaror och kemiprodukter att effektivisera sina processer och tillhandahålla alla nivåer i organisationen med intuitiv hantering av kvalitetshändelser, korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA), bristande produktöverensstämmelse och granskningar.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Standardisera utvecklingen av en heltäckande metod för hantering av och åtgärder inom det korrigerande och förebyggande arbetet
  • Hantera arbetet med klagomålshantering från upptäckt och produktutvärdering till avslut
  • Hantera upptäckt, rapportering, disposition och lösning av avvikelser med utförlig dokumentation för att säkerställa efterlevnad och att kvalitetsstandarder följs
  • Hantera granskningsuppgifter och -processer från schemaläggning till utförande för att säkerställa att kvalitetssäkringen och kvalitetssystemen fungerar som de ska