Perfekt efterlevnad

Säkerställa regelefterlevnad för råmaterial och formler

 

Marknadsglobalisering och framgångsrikt produktåterskapande i alla delar av världen är en viktig utmaning för CPG-tillverkare i världsklass. Lokala och globala myndighetsbestämmelser och företag som vill stärka kundernas tilltro är beroende av att bestämmelserna för formler efterlevs till punkt och pricka. Idag är regelhanteringen ofta ett till stor del manuellt arbete. Arbetet med att samla statusgranskningar, göra ändringar i ett sent skede och att fatta beslut om vilket material som ska användas är en utdragen och osparad kunskapsprocess.

Komponenten Perfekt efterlevnad i Perfect Product ger en helhetslösning för regelhantering med ständig utvärdering av formlerna utifrån materialefterlevnad. Den ger realtidsaviseringar till användaren (innan formeln skapats och pengarna spenderats) om eventuella regelöverträdelser. Det här intelligenta regelefterlevnadssystemet ger realtidsinformation om globala, regionala och lokala bestämmelser.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Realtidskontroll av regelefterlevnad för att undvika upprepad validering mellan FoU- och juridikavdelningar
  • Halverad tidsåtgång för att hantera efterlevnadsdata
  • Snabbt införande av globala formler efter lokala behov och krav genom regelhantering för flera regioner
  • Hantering av dokumentation av bestämmelser