Totalentreprenad

Upprätthålla prestanda för innovation, projekt och verksamhet

Få hållbara konkurrensfördelar

Arbetare på en kraftanläggning

Fabriksbyggen är enorma projekt. I varje projekt ingår ett omfattande antal inblandade och kostnaderna kan uppgå till miljardbelopp. Förutom nya byggnader måste många befintliga kraftanläggningar renoveras för att uppfylla nya föreskrifter och klara en ökad efterfrågan på energi eller nya produkter. Totalentreprenörer (EPC-företag) påverkas enormt av de här förändringarna och måste leverera avancerade tekniklösningar för att komma till rätta med de problem ägare/driftsledare ställs inför och samtidigt uppfylla stränga avtalskrav. Det på en mycket konkurrensutsatt marknad. Därför införlivar totalentreprenörerna teknik som gör att de kan implementera de processer som leder till förbättringar av dessa stora långsiktiga investeringsprojekt: konstruktionsdriven planering och arbetspaketering, konstruktionsstandardisering, tillvaratagande och överföring av kunskap och upprättande av globala nätverk av affärspartner.

Arbetare på en kraftanläggning

3DEXPERIENCE®-plattformen är en enhetlig miljö som tillhandahåller många yrkesområden med heltäckande digital kontinuitet och realtidsåtkomst till en enda referens för den virtuella anläggningsmodellen så att de kan samarbeta på samma huvuddata. Det här realtidsutbytet hjälper till att öka innovationskraften och höja kvaliteten på konstruktionerna. Företagen får fullständig spårbarhet för all projektinformation gällande aktiviteter i fält, materialspårning och status för upphandlingar och konstruktionsleveransobjekt. Kunskap som annars skulle gå förlorad vid personalförändringar kan tas till vara för framtiden.

3DEXPERIENCE-plattformen ger totalentreprenörerna betydande fördelar när det gäller att hantera dessa komplexa delar av affärsprocessen. Plattformen möjliggör onlinesamarbete i realtid mellan projektets intressenter och innehåller innovationer som modulär konstruktion, vilket sänker projektkostnaderna och förkortar ledtiderna. Högre kvalitet kan uppnås via digitalisering och hantering av arbetsflödet. Mer allmänt får ingenjörer och arbetare tillgång till värdefull kunskap om risker så att de kan fatta mer välgrundade beslut. Med 3DEXPERIENCE-plattformen får totalentreprenörerna helt enkelt långsiktiga konkurrensfördelar inom sina respektive marknader.

Inblick i hur Dassault Systèmes skapar förutsättningar för samarbete mellan alla intressenter

”ASE och Dassault Systèmes samarbetade med att skapa en lösning som skulle integrera processteknik, konstruktion och uppförande i en enhetlig digital modell av ett kärnkraftverk.”

Valery Limarenko President of ASE på JSC