Operations Excellence

Leverera tillförlitliga och förutsägbara resultat

Leverera tillförlitliga och förutsägbara resultat

När tillgångarna är i drift dygnet och året runt under en livstid som sträcker sig från 25 till mer än 50 år, strävar anläggningarnas ägare/driftledare ständigt efter optimal produktion, säkerhet, tillgänglighet och lönsamhet. Men i dagens komplexa anläggningsinfrastrukturer där åtkomsten till tillförlitliga data hotas av att globala team använder spridda och föråldrade system, är fältarbetarna oförberedda och underkvalificerade för att utföra det underhåll, de reparationer och den översyn som behövs för att upprätthålla en anläggnings långvariga prestanda.

Underhålls- och produktionspersonalen använder sig inte av samma informationssystem. Utrustningsfel kan passera obemärkta eftersom operatörerna inte nödvändigtvis har den expertis och tid som krävs för att analysera informationen från maskinsensorer som kan förvarna dem om fel och förestående avbrott. Underhållspersonalen kan sakna förmågan att övervaka tillgångar i realtid och kan därför missa information som kan visa på förestående utrustningsfel. Den här avsaknaden av förutsägbarhet kan leda till högre kostnader än förväntat för drift och underhåll på grund av oplanerade driftstopp som allvarligt minskar företagets produktivitet.

Underhållsarbetare

Operations Excellence är baserad på den integrerade 3DEXPERIENCE®-plattformen och ger digital kontinuitet genom alla underhålls- och driftsåtgärder och heltäckande realtidsinsyn som gör att de ansvariga kan utföra korrekta risk- och konsekvensanalyser innan de genomför en åtgärd. EPU-företag, tjänsteföretag och OEM-företag kan definiera och använda rätt underhållsstrategi så att de kan förbättra den totala resurstillgängligheten och minska antalet oplanerade driftstopp. Företagen kan bryta informationssilon genom att ge alla intressenter åtkomst till samma virtuella modell av anläggningen och en lean strategi för tillgångsverksamhet tack vare integrerade funktioner för krav, konfiguration och projektledning. Vissa företag har rapporterat att de genom att använda en virtuell modell av anläggningen kunde optimera planeringen av alla aktiviteter som utförs under ett anläggningsstillestånd. På så sätt kunde de korta ned stilleståndstiden med 1–2 dagar. Dessutom kan de förbereda arbetarna i fält bättre inför att utföra inspektioner, åtgärder och underhåll inom högriskområden och förbättra deras effektivitet med hjälp av digitalt simulerad utbildning på en funktionell virtuell 3D-modell av anläggningen. Det kan spara upp till 6 000 mantimmar.

Med Operations Excellence får företagen realtidsåtkomst till hur verksamheten bedrivs på anläggningen med full insyn i en tillgångs status. Det gör att de kan tillhandahålla tillförlitliga, driftsäkra och förutsägbara prestanda, höja säkerheten och produktiviteten, samt löpande höja kvaliteten på underhålls- och verksamhetsaktiviteter genom hela anläggningens livstid.

Upptäck värdet med branschlösningen Operations Excellence:

<div/>

  • Förbered fältarbetarna bättre med hjälp av virtuell simulering och minska riskerna samtidigt som du ökar säkerheten.
  • Sänk kostnaderna och minska driftstoppen med robusta funktioner för produktionsplanering och schemaläggning.
  • Förbättra resursutnyttjandet tack vare bättre överblick över processer, medarbetare och tillgång.
  • Öka produktiviteten med hjälp av avdelningsöverskridande åtkomst till tillförlitlig information om processer och verksamhet.