Olja och gas

Upprätthålla prestanda för innovation, projekt och verksamhet

Få hållbara konkurrensfördelar

Olje- och gasbranschen står ständigt inför akuta utmaningar till följd av ostadiga priser, ökande globala krav, hård konkurrens, dynamiska förändringar av policyer för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet och brist på kvalificerad arbetskraft. Åldrande infrastrukturer skapar ytterligare krav på att öka produktiviteten och minska antalet driftstopp. Om olje- och gasföretagen ska kunna fortsätta att vara hållbara och lönsamma måste de genomföra effektiva projekt och driva en lean verksamhet.

Därför måste olje- och gasföretagen omvärdera sin strategiska riktning och de strategiska målen om de ska kunna omvandla verksamheten framgångsrikt på alla nivåer. Därav deras stora fokus på långsiktiga strategier för konkurrenskraftigt utförande av investeringsprojekt, disciplinerade CAPEX- och OPEX-beslut, effektiv verksamhet, effektiv hantering av tillgångar och portföljer och robust hantering av leveranskedjan. Därför behöver olje- och gasföretag investera i strategiska tekniklösningar som förenklar, förbättrar och tillvaratar affärsprocesser och information genom hela anläggningens livscykel.

Olje- och gasverk

Robusta lösningar baserade på 3DEXPERIENCE®-plattformen stöder speciellt implementeringen av ovan nämnda strategier. Olje- och gasföretagen kan hantera data och affärsprocesser från koncept till avveckling, med en delad virtuell modell av tillgångarna som styrs av särskilt avsedda program. Det gör att de kan förbättra hela projektutförandet och effektivisera verksamheten.

Med 3DEXPERIENCE-plattformen får du kraftfulla funktioner för att konstruera, simulera och optimera befintliga och framtida tillgångars beteende i en virtuell miljö. Det hjälper företagen att minska kapitalutgifter och driftskostnader och samtidigt stärka sina portföljer. Olje- och gasföretag kan använda samma digitala återgivning till att planera, utbilda och sedan simulera verksamhets- och underhållsuppgifter i realtid. Därigenom kan de maximera produktionen, höja resursernas integritet och uppfylla regler för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet.

Med 3DEXPERIENCE-plattformen kan olje- och gasföretag hantera förändringar på affärs- och tekniknivå. Det gör att de kan fortsätta vara flexibla nog att kunna hantera nedgångar och ta vara på uppgångar.

Inblick i Dassault Systèmes inom olje- och gasbranschen

Vi valde 3DEXPERIENCE-plattformen som bas för vår affärsstrategi om att bli den första energifokuserade totalentreprenaden att införa en plattform för projektlivscykeln [...] Det här är ett transformativt initiativ – där konstruktionen inom olje- och gasbranschen går från att baseras på överföring av diskreta dokument till att baseras på ett datautbyte på en mycket mer integrerad och lättanvänd digital plattform. Det kommer att förändra hur projekten genomförs.

Vaseem Khan Vice-President Engineering på McDermott