Användningsvillkor

ANVÄNDARVILLKOR FÖR 3DS.COM

På den här sidan anges villkor och bestämmelser som reglerar användningen av webbplatsen 3DS.COM.

Läs dem noggrant. Dessa villkor och bestämmelser kan komma att uppdateras av oss periodiskt, så det är viktigt att besöka den här sidan regelbundet för att ta del av dessa ändringar. Användning av den här webbplatsen innebär att du godkänner dessa användningsvillkor. Om du inte godkänner följande villkor och bestämmelser, ska du inte använda den här webbplatsen eller de tjänster som erbjuds på den.

Dessutom kommer du också att bli föremål för gällande villkor och bestämmelser för försäljning när du använder en aktuell eller framtida tjänst eller köper en aktuell eller framtida produkt på den här webbplatsen, och när du går med i användargrupper genom DS plattform som finns tillgänglig på https://swym.3ds.com, blir du också föremål för användarvillkoren gällande “Swym.3ds.com”.

1. GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOREN

Välkommen till 3DS webbplats (härefter kallad “Webbplatsen”), en tjänst som tillhandahålls av Dassault Systèmes S.A. och dess dotterbolag (härefter kallade "Vi", "Vår", eller "Oss").

Genom att besöka Webbplatsen och genom att förse oss med information, och genom att använda de tjänster som erbjuds på Webbplatsen och/eller genom att köpa produkter från Webbplatsen, accepterar du att respektera följande villkor och bestämmelser (“Terms of Use”).

Om du inte godkänner följande villkor och bestämmelser, ber vi dig att inte använda den här Webbplatsen.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTER

Webbplatsen erbjuds dig, användaren (härefter "Användaren", "Du", "Din", "Ditt", "Dina"), som kopplar upp Dig till Webbplatsen och använder Våra tjänster som ger åtkomst till diverse resurser, inklusive möjligheter till nedladdning, produktinformation, supporttjänster för kunder och partner, annan information och onlineköp av vissa av Våra produkter (härefter kallad "Tjänsten").

Du är ansvarig för att få åtkomst till Tjänsten. Var vänlig notera att sådan åtkomst kan innebära avgifter till tredje person (som t.ex. kostnader för Internet-uppkoppling). Dessutom måste Du själv stå för och är ansvarig för nödvändig utrustning för åtkomst till Tjänsten.

Vi strävar efter att erbjuda åtkomst till Webbplatsen utan avbrott. Åtkomst till denna kan dock uppskjutas, begränsas eller avslutas när som helst och utan förvarning och Vi ska inte hållas ansvariga om Webbplatsen av någon anledning ej är åtkomlig under en viss tid eller period.

3. REGISTRERING – LÖSENORD – SÄKERHET

För att helt och fullt kunna använda Webbplatsen och köpa våra produkter, måste Du registrera Dig genom att öppna ett kostnadsfritt konto.

Genom att registrera Dig till Tjänsten, uppger Du att du är över 18 år, att Du har laglig rätt att acceptera dessa Användarvillkor, inklusive rätten att göra det som representant för Ditt företag om Du använder Tjänsten av professionella skäl, och inte har uteslutits från att erhålla produkter och tjänster enligt gällande lagstiftning.

Genom att göra det, kommer Du att uppmanas att uppge viss information och att skapa ett kontonamn och lösenord. Du accepterar att uppge sann, exakt, aktuell och komplett information om Dig själv, och att upprätthålla och uppdatera Din profil för att den ska förbli sann, exakt, aktuell och komplett. 

Du är ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten av Ditt lösenord och konto för all aktivitet som uppstår på Ditt konto med Ditt lösenord. DS Politik för skydd av personuppgifter, som finns tillgänglig på startsidan av http://www.3ds.com kommer att reglera användningen av Dina personuppgifter.

4. INFORMATION ANGÅENDE DITT UPPFÖRANDE NÄR DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN

Du accepterar att allt det innehåll som du lägger in ligger under Ditt fulla ansvar och att Du själv är ansvarig för Ditt uppförande på Webbplatsen. Detta innebär att det är endast Du och inte Vi som är ansvariga för det innehåll du laddar upp, lägger in, utfärdar licens eller underlicens för, visar eller på annat sätt gör tillgängligt via Tjänsten eller Webbplatsen. DS kontrollerar inte innehållet som läggs in via Webbplatsen eller Tjänsten och kan därför inte garantera exakthet, hederlighet eller kvalitet av sådant innehåll eller att det inte bryter mot några lagar eller andras rättigheter. Du bekräftar dessutom att Du inte kommer att:

•        Ladda upp, reproducera, lägga in, visa, utfärda licens eller underlicens eller på annat sätt göra innehåll tillgängligt som är kränkande, olämpligt, olagligt, skadligt, hotande, missbrukande, trakasserande, ohederligt, nedsättande, vulgärt, obscent, ärekränkande, inkräktande på andras privatliv, hatiskt, rasistiskt, etniskt eller på annat sätt anstötligt eller stridande mot gällande lagstiftning och bestämmelser.

•        Skada minderåriga på något sätt.

•        Förfalska sidhuvuden eller på annat sätt manipulera identiteter för att dölja ursprunget av något innehåll som laddas upp genom Tjänsten eller Webbplatsen.

•        Ladda upp, reproducera, lägga in, visa, utfärda licens eller underlicens eller på annat sätt göra innehåll tillgängligt som

               1) Du inte har rätt att göra tillgängligt under gällande lagstiftning eller genom kontrakt eller förtroenderelationer,

               2) gör intrång i något patent, varumärke, någon yrkeshemlighet,  upphovsrätt eller andra äganderätter eller

               3) innehåller datavirus eller annan datakod, filer eller program avsedda att avbryta, förstöra eller begränsa funktionerna för programvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning.

•        Att ingripa i eller störa Webbplatsen, Tjänsten eller de servrar eller nätverk som är anslutna till Tjänsten, eller inte respektera krav, procedurer, politik eller regler för de nätverk som är anslutna till Tjänsten.

•        Ändra, anpassa eller hacka Webbplatsen eller ändra en annan webbplats för att felaktigt låta påskina att den är associerad med Webbplatsen.

•        Använda vissa beståndsdelar som finns tillgängliga på Webbplatsen (inklusive och utan begränsning, uppbyggnad, filer) utom i de fall detta särskilt godkänts på Webbplatsen eller genom en separat licens.

•        Erhålla eller försöka erhålla material eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt genom Tjänsten.

•        Förfölja och trakassera andra personer.

•        Skapa, sända eller lämna in oönskad e-post till någon annan användare av Webbplatsen eller Tjänsten.

•        Samla in eller lagra personuppgifter om andra användare av Webbplatsen eller Tjänsten där detta är relevant i samband med förbjudet uppförande och aktiviteter som angetts här ovanför,

         och /eller

•        Överträda gällande lagstiftning på något sätt.

Lägg inte in hyperlänkar i innehållet Du länkar till Din eller tredje persons webbplats eller innehåll som Du inte har kontrollerat för att säkerställa att de överensstämmer med de riktlinjer som angivits här ovanför eller som kan överträda Användarvillkoren.

Du bekräftar, samtycker och godkänner att Vi kan ta bort allt innehåll som överträder Användarvillkoren och att DS kan få åtkomst till, spara och yppa dina kontouppgifter om sådana finns, samt innehåll, om lagen så kräver eller i god tro om sådan åtkomst eller yppande rimligen är nödvändigt för att:

•        Respektera lagliga krav

•        Göra Användarvillkoren gällande

•        Svara på krav om något innehåll överträder tredje persons rättigheter eller

•        Skydda en persons rättigheter, egendom eller personliga säkerhet.

 

Genom att lägga in innehåll på DS Communities webbplatser eller bloggar beviljar du DS en världsomfattande, royalty-fri, överförbar och ej exklusiv rätt som kan överföras med underlicens, för att använda, kopiera, distribuera, reproducera, ändra, översätta och anpassa till DS standard och offentligt visa allt innehåll i samband med reklam för DS produkter och tjänster under så lång tid som det lagliga skyddet av immateriell äganderätt gäller.

5. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Vi har ingen kontroll över någon av tredje parts webbplatser till vilken Webbplatsen har länkar och inte heller bidrar Vi på något sätt till dessa tredje parts webbplatser och Vi åtar oss inget ansvar för något innehåll på tredje parts webbplatser till vilken Webbplatsen har länkar.

Dessa länkar ges endast som en förmån för Dig. Om Du använder dessa länkar lämnar du Webbplatsen. Vi avsäger oss därför allt ansvar som kan uppstå därifrån och bekräftar inte eller gör något uttalande om dem eller om någon information, programvara eller andra produkter eller material som finns där, eller andra resultat som kan erhållas genom att använda dem. Om Du beslutar att få åtkomst till tredje parts webbplatser länkade till Webbplatsen, gör Du det på egen risk.

6. LÄNKAR TILL WEBBPLATSEN

Du har rätt att ge länkar till Webbplatsen om du inte reproducerar Webbplatsens startsida och på följande villkor:

(a)    Du har inte rätt att ta bort, förvanska eller på annat sätt ändra storleken eller utseendet av våra logotyper.

(b)    Du får inte skapa en ram eller någon annan typ av webbläsare eller  rammiljö runt Webbplatsen.

(c)    Du får inte på något sätt antyda att vi stöder några produkter eller tjänster andra än Våra egna.

(d)    Du får inte ge en missvisande bild av Ditt förhållande till Oss och inte heller presentera någon felaktig information om Oss.

(e)    Du får inte på något annat sätt använda några av Våra varumärken som visas på Webbplatsen utan Vårt uttryckliga skriftliga godkännande.

 (f)    Din webbplats får inte ha inte något innehåll som är motbjudande, kränkande eller kontroversiellt gentemot Oss eller tredje person, som gör intrång i någon immateriell äganderätt eller andra rättigheter för någon annan eller på annat sätt som inte respekterar gällande lagstiftning och regler.

Vi förbehåller oss uttryckligen möjligheten att upphäva den rättighet som ges i föreliggande paragraf vid fall av överträdelse av dessa Användarvillkor och att vidta de åtgärder Vi anser lämpliga. Du förpliktar Dig att till fullo gottgöra Oss eller Våra dotterbolag för förlust eller skada vid överträdelse av denna paragraf.

7. BEGRÄNSAD RÄTT TILL ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN – DASSAULT SYSTEMES ÄGANDERÄTT

Du bekräftar och samtycker till att Webbplatsen och den programvara som används i samband med Webbplatsen innehåller exklusiv och konfidentiell information som skyddas av immateriell äganderätt liksom gällande lagstiftning på andra områden.

 

Allt material och allt innehåll på Webbplatsen, som utan begränsning omfattar texten för utformningen av Webbplatsen, programvaran i källkod eller objektkod (inklusive appletprogram), skript, nedladdningar, grafik, fotografier, interaktiva funktioner och liknande liksom deras val och disposition, samt varumärken, varumärkesnamn, produktutseende, varumärken för tjänster och logotyper som figurerar i dessa, tillhör eller har beviljats per licens till Dassault Systèmes, och är skyddade av upphovsrätt och immateriell äganderätt under all gällande lagstiftning.

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen har beviljats i dessa Användarvillkor. 

Inget av ovan nämnda material får ändras, reproduceras, kopieras, dupliceras, säljas, återförsäljas, överlåtas, publiceras, beviljas under licens, överföras, besökas eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt syfte, inte heller lagras på en annan webbplats, inklusive privat eller offentligt elektroniskt inhämtningssystem eller tjänst, omfördelas eller ramas in (eller liknande) utan föregående skriftligt godkännande från Oss.

All indirekt användning av den här Webbplatsen eller dess innehåll är förbjuden.

Du får inte rama in eller använda ramtekniker för att lägga in några varumärken, logotyper eller annan information angående äganderätt (inklusive bilder, text, sidolayout, eller form) som tillhör Oss  utan Vårt föregående skriftliga godkännande.

Du får inte använda några metataggar eller annan "dold text" med Vårt namn eller Våra varumärken utan Vårt föregående skriftliga godkännande.

Vi beviljar Dig en begränsad rätt till åtkomst och personlig användning av Webbplatsen och inte att ladda ned (annat än sidocachelagring) eller ändra den eller någon del av den, utom med Vårt föregående skriftliga godkännande. 

Du har rätt att skriva ut och ladda ned utdrag från webbplatsen för din personliga användning på följande villkor:

(a)    att inga dokument eller någon relaterad grafik på Webbplatsen ändras på något sätt

(b)    ingen grafik på Webbplatsen används separat från motsvarande text 

(c)    vår information om upphovsrätt och varumärken liksom föreliggande tillstånd måste figurera på alla kopior.

För att undvika tvivel tillåter den här paragrafen inte någon återförsäljning eller kommersiell användning av Webbplatsen eller dess innehåll ; all indirekt användning av den här Webbplatsen eller dess innehåll, eller användningen av robotar, datautvinning eller liknande datainsamling och /eller utvinningsverktyg är strikt förbjuden. All otillåten användning avslutar tillståndet eller licensen som beviljats av Oss.

8. TILLGÄNGLIG PROGRAMVARA

All programvara som görs tillgänglig att ladda ned från den här Webbplatsen, oavsett om den är kostnadsfri eller är föremål för betalning av en licensavgift ("Programvara") tillhör Dassault Systèmes, dess dotterbolag och/eller dess leverantörer, och är skyddade av upphovsrätt.

Din användning av Programvaran regleras av villkoren för licensavtalet för slutanvändaren om sådant finns, som medföljer eller ingår i Programvaran ("Licensavtalet"). Du har inte rätt att ladda ned, installera eller använda någon programvara som är föremål för eller inkluderar ett licensavtal om Du inte först går med på villkoren för Licensavtalet genom att dubbelklicka på godkännandeprocessen som finns på Webbplatsen.

För all Programvara som inte medföljs av ett licensavtal, beviljar Dassault Systèmes en personlig, ej överlåtbar licens för att använda Programvaran för att se eller på annat sätt använda den här Webbplatsen i enlighet med dessa Användarvillkor och inte i något annat syfte. 

Utan att begränsa det föregående, är kopiering och reproduktion av Programvaran till någon annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden. Programvaran är garanterad, i förekommande fall, endast i enlighet med villkoren i Licensavtalet.

Du bekräftar att Programvaran och all medföljande dokumentation och /eller teknisk information lyder under all gällande lagstiftning i alla länder beträffande exportkontroll. Du samtycker till att inte exportera eller återexportera Programvaran, direkt eller indirekt, till ett land som är föremål för exportrestriktioner.

9. UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR AV SKYLDIGHETER

Webbplatsen och de data den innehåller tillhandahålls i befintligt skick och enligt tillgänglighet och utan garanti, deklaration, villkor eller andra bestämmelser av något slag, antingen uttryckligen eller underförstått, beträffande Webbplatsens funktion eller dess informativa innehåll, material eller produkter som finns på Webbplatsen. Vi undantar alla deklarationer, garantier, villkor och andra bestämmelser, som bortsett från den här paragrafen skulle kunna gälla i relation till Webbplatsen och som omfattar, utan att begränsas till:

(a)    De inbegripna garantierna av godtagbar kvalitet, tillräcklig kvalitet, lämplighet för ett särskilt syfte, normal aktsamhet och skicklighet eller liknande, världen över.

(b)    Respekt för tredje parts immateriella äganderätt av något innehåll publicerat eller tillgängliggjort genom Webbplatsen.

(c)    Att servrarna som möjliggör  Tjänsten är fria från virus eller annan skadlig kod som kan infektera, skada eller förstöra Din datorutrustning eller annan egendom när Du kopplar upp Dig, navigerar, laddar ned från eller på annat sätt använder Vår Webbplats.

Vi garanterar inte att Webbplatsen är felfri och accepterar inte ansvarsskyldighet för några fel eller försummelser.

Du samtycker uttryckligen till att Din användning av Webbplatsen är helt på egen risk.

Vi engagerar oss att i möjligaste mån korrigera eventuella fel eller försummelser så snart det är möjligt efter att ha informerats om dem. 

Alla råd eller rekommendationer som Vi eller Våra anställda eller representanter ger Dig som inte bekräftas per post skriftligen av oss och som du följer eller på vilka du baserar Ditt handlande, är helt på Din egen risk, och vi ska således inte hållas ansvariga för sådana råd eller rekommendationer som inte på så vis har bekräftats. 

Dassault Systèmes och företagen som ingår i Vår koncern liksom dess ansvariga, direktörer, anställda, aktieägare eller representanter för någon av dem frånsäger sig allt ansvar och alla skyldigheter för kostnader, förlust eller skador som kan uppstå på något sätt för Dig eller för tredje person i anslutning till Webbplatsen och/eller Tjänsten eller i anslutning med användningen, oförmågan att använda eller resultaten av användningen av Webbplatsen och/eller Tjänsten, liksom tredje parts webbplats som har länkar till Webbplatsen eller material på sådana webbplatser, inklusive, som omfattar utan att begränsas till, indirekt, straffmässigt eller konsekvent förlust eller skador och förlust av inkomst, vinst, goodwill, data, kunder, finansiering, förlust eller skador som uppstår ur eller i samband med verksamhetsavbrott beroende på virus som kan infektera Din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom beroende på Din uppkoppling till, användning av eller navigering på Webbplatsen eller nedladdningen av något material från Webbplatsen eller tredje parts webbplats länkad till Webbplatsen och oavsett om det rör sig om brott (inklusive försumlighet utan att begränsa sig till det), kontrakt eller i andra avseenden.

Ingenting i dessa användarvillkor ska utesluta eller begränsa våra skyldigheter 1) för död eller personliga skador förorsakade av vår försummelse, 2) för bedrägeri eller 3) för skyldigheter som inte kan undantas eller begränsas under gällande lagstiftning.

Om Din användning av material på Webbplatsen resulterar i behov av service, reparation eller korrigering av utrustning, programvara eller data, är Du själv ansvarig för alla kostnader därav.

10. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

När Du besöker Webbplatsen, köper Våra produkter eller skickar e-post till Oss, kommunicerar du med oss på elektronisk väg. Du går med på att ta emot meddelanden på elektronisk väg från Oss. Vi kommer att kontakta dig per e-post eller genom att sätta upp meddelanden på Webbplatsen. Du samtycker till, i den utsträckning som medges av gällande lagstiftning, att alla avtal, meddelanden, yppanden och annan kommunikation som vi ger Dig på elektronisk väg tillfredsställer alla lagliga krav enligt vilka sådan kommunikation ska göras skriftligen.

11. ÄNDRING AV TJÄNSTEN

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta, tillfälligt eller varaktigt, Tjänsten (eller någon del av den) med eller utan förvarning. Du accepterar att Vi inte ska hållas ansvariga för någon ändring, uppskjutande eller nedläggning av Tjänsten.

Du går med på att läsa igenom den senaste versionen av föreliggande Användarvillkor. 

12. GÄLLANDE LAGSTIFTNING - DOMSRÄTT

Användarvillkoren ska i alla avseenden styras av och tydas i enlighet med fransk lagstiftning och alla tvister som uppstår i samband med användningen av Webbplatsen eller Tjänsterna ska läggas fram inför behörig fransk domstol.

Datum för senaste ändring

Den senaste ändringen av dessa Användarvillkor utfördes i juli 2010.