fe-safe

Hållfasthetsanalysprogram för modeller av finita element.

Nyheter i fe-safe 2016

Synkronisering av namngivningsmetoder och versionscykler
Alla versioner av Portfolio-produkter följer nu den årsbaserade namngivningsmetoden, vilket ger konsekvens sinsemellan och med andra SIMULIA-produktversioner som släpps samtidigt.

 • Abaqus 6.14 -> Abaqus 2016
 • Isight 5.9 -> Isight 2016
 • fe-safe 6.5 -> fe-safe 2016
 • Tosca Structure 8.1 -> Tosca Structure 2016

Sammanfattning av förbättringar

 • Förbättrad utmattningsanalysalgoritm i enlighet med FKM-riktlinjer
 • Förbättrat ANSYS Workbench-tillägg
 • Den automatiserade svetsanalysen har utökats till skalelementmodeller
 • Förbättrad projektledning
 • Licensieringsändringar
 • Verity – bättre genomnodhantering
 • Förbättrade ytelementanalyser i Pro-Mechanica
 • Hantering av komprimerade element
 • Klientintegration av materialsökning
 • Ny oktaedrisk Manson-McKnight-utmattningsalgoritm

FKM Guideline-algoritm

Den här nya algoritmen tillhandahåller utmattningsanalys från finita element i enlighet med FKM-riktlinjen ”Analytical Strength Assessment of Components, 6th Edition”. Efterlevnad utvärderas genom användningsgraden, vilken baseras på förhållandet mellan den maximala spänningsamplituden och den variabla amplitudutmattningsstyrkan. Utvärderingen av komponentutmattningsstyrkan lyckas om den maximala användningsgraden inte är större än 1.
Två nya materialdatabaser som har kompilerats från materialtabellerna i FKM Guideline medföljer fe-safe 2016 och ska användas med den här nya algoritmen. De inkluderar cirka 300 stål- och gjutjärnsmaterial samt cirka 1 000 aluminiummaterial. Dessutom har de befintliga materialdatabaserna modifierats så att andra material kan användas med algoritmen.

Omarbetat ANSYS Workbench-tillägg

fe-safe 2016 levereras nu med en helt ny tilläggskomponent för ANSYS Workbench 15 och 16. Höjdpunkterna i den här nya utvecklingen är:

 • fe-safe resultatkonturer kan nu visas direkt i ANSYS Mechanical utan krånglig efterbearbetning
 • fe-safe analysgrupper kan baseras på namngivna urval, kroppar eller ytor
 • Verity-arbetsflöden stöds nu
 • Grundläggande laster och ytbeläggningsinformation kan anges utan att användaren behöver gå ut ur ANSYS Mechanical-programmet
 • Enheter läses automatiskt från Workbench
 • Stöd för det gamla Workbench-tillägget har tagits bort från fe-safe 2016.

Den automatiserade svetsanalysen har utökats till skalelementmodeller

Den automatiska identifieringen av svetsfalleringslägen för användning med Verity tillåter nu svetsfogar modellerade med skalelement. En enda grupp med alla skal- och solida svetsavrundningselement kan definieras. fe-safe identifierar svetslinjer och falleringsdomäner som krävs för korrekt analys av svetsfogarna. Dessutom kan rotfalleringsläget identifieras automatiskt för skalsvetsfogar.

Förbättrad projektledning

Projekt kan nu enkelt hanteras och styras i fe-safe 2016. Utöver grundläggande funktioner som att skapa nya projekt eller läsa in befintliga kan projekt nu exporteras till och importeras från en enda komprimerad fil. Med möjligheten att välja specifika kategorier av filer för export kan den här funktionen enkelt och snabbt anpassas till många situationer, från arkivering av samtliga filer eller enbart resultatfiler, exkludering av externa projektfiler och eventuella resultat för inlämning senare eller på en fjärrdator eller kluster, till extrahering av FED-data (eller FE-källmodell) för användning i en optimeringsmiljö.

Som ytterligare stöd för senare batchinlämning kan ett hjälpmakro skrivas ut med exporterade projekt. Det finns också en omfattande uppsättning makrokommandon för all projekthantering samt kommandoradsalternativ för extrahering av projekt när fe-safe startas. Det är nu också möjligt att växla mellan projekt utan att behöva stänga fe-safe-sessionen.

Licensieringsändringar

Både SIMULIA FlexNet och DSLS stöder nu redundanta servrar när licensservrar ska anges.

Utökad tokenanvändning i fe-safe har ändrats så att användarna inte längre behöver en QFX/QAX-klientlicens för jobb-, batch-, verity- och utdatafunktioner som körs på kommandoraden, så att användare kan utnyttja sina licenser på ett effektivare sätt.

Verity – bättre genomnodhantering

I böjda svetssektioner är svetslinjenormalen ofta inte i linje med nätelementets kanter och det orsakar problem vid försök att hitta associerade genomnoder, särskilt i tetraedriska nät. Solid Weld Finder-koden har förbättrats för en mer robust strålspårning genom rutnätet vid sökning efter kanter (eller punkter nära kanter) där svetslinjenormalen avviker från ett element.
Virtuella genomnoder erhålls genom interpolation (till skillnad från de ursprungliga ”stationspunkterna” i Verity som var tvungna att vara jämnt fördelade). Om en bred kontolerans används rensas den returnerade genomnodlistan då den ofta räknar noder från grannlinjenoder dubbelt. Om det finns ett kluster av genomnoder på ungefär lika stort projicerat avstånd från linjen sparas endast den nod som ligger närmast linjen.

Förbättrade ytelementanalyser i Pro-Mechanica

Det gick inte att utföra Pro-E-analyser av endast ytelement med finskaliga H-noder (utom med en potentiellt mindre noggrann P-nodinterpolation). Det har nu åtgärdats genom läsning i H-elementnätet såväl som i P-elementnätet.

Hantering av komprimerade element

Mer robust hantering av komprimerade element som vanligen påverkar Verity-, PSD- och TCD-analyser vilka använder ANSYS-modeller. Tidigare versioner kunde ge fallerade noder i TCD- och PSD Shear-algoritmerna till följd av fel i ytnormalberäkningarna på ytor som inbegriper komprimerade element eller eventuellt felinriktad normal vid modellkanterna eller hörn med en komprimerad yta. Verity med svetsfogar som har definierats med nya Weld Finder kan innehålla komprimerade element längs svetslinjen.

Klientintegration av materialsökning

Två ändringar av den externa materialdatabas som medföljer fe-safe har gjorts.

För det första behöver databasservern inte startas explicit längre. I Windows startar länken External Material Database under fe-safe 2016 på startmenyn både materialsökningsklienten och en instans av servern.

I Linux kan både klienten och servern nu startas samtidigt med den nya körbara filen material_launcher i installationskatalogen.

För det andra kan nu materialdatabasklienten och materialdatabasservern startas från fe-safe med en ny knapp i fe-safe-fönstret Material Databases.

Ny oktaedrisk Manson-McKnight-utmattningsalgoritm

 

Den här efterlevnadsalgoritmen kan krävas av nationella myndigheter, till exempel inom luftfartssektorn. Den är en fleraxlig utmattningsmodell som gör det möjligt att ta hänsyn till effekterna av fleraxliga spänningstillstånd och medelspänning. Den baseras på konceptet med en teckenbestämd von Mises-medelspänning och är en delvis implementation av utmattningsalgoritmen som används i NASA:s NASALIFE-program för utmattningsberäkning.
Den ersätter Modified Manson-McKnight NASALife- och Fillipini-algoritmerna i tidigare versioner av fe-safe.  Till skillnad från tidigare algoritmer utför den cykelräkning och är därför lämplig för komplex belastningshistorik.

 

Andra förbättringar

 

 • ANSYS v16 RST-filer stöds nu
 • Abaqus 2016 ODB:er stöds nu
 • Stöd för många fler lastblock än 4097 har lagts till
 • Stöd för SRF-exportfilformatet för SIMPACK har lagts till
 • Den utökade materialdatabasen har uppdaterats med nya material
 • ASME Verity-insticksprogrammet ingår nu i fe-safe distributionen
 • Abaqus License Server-binärfiler tillagda i fe-safe distributionen
 • Dra och släpp kan nu användas för att lägga till FEA-lösningar
 • Utökade urvalet av standardalgoritm för material till att inkludera insticksprogramalgoritmer
 • Tydligheten i Material- och Group-inställningarna i Isight har förbättrats
 • Standardkatalogen för installation i linje med Simulia-produktserien har ändrats
 • Användning av EN-tabelldata i TURBOlife har aktiverats
 • Insticksprogram kan nu begära andra variabler än standardvariabler i ANSYS RST-visningsprogrammet
 • Det finns nu stöd för akademiska licenser och lärarlicenser
 • Dialogrutan General FEA Options har nu omorganiserats så att den blir tydligare
 • Dialogrutan för val av algoritm har nu omarbetats