Kvalitetsgaranti - SIMULIA

Leverera produkter och tjänster av hög kvalitet till ett rimligt pris, samtidigt som man upprätthåller kundernas tillfredsställelse och ett gott rykte för produkterna.

 

Kvalitetsgaranti

Våra procedurer för kvalitetsgaranti är förmodligen de bästa inom industrin. Den här kvalitetskontrollen för produktsviten Abaqus Unified FEA är ett kostnadseffektivt sätt att utnyttja vår erfarenhet inom kvalitetsgaranti för att uppnå era egna målsättningar för kvalitetsgaranti.

Introduktion

Våra kunder blir allt oftare tvungna att välja, utvärdera och omvärdera leverantörernas kvalitetsåtgärder som en beståndsdel av deras egen kvalitetsgarantiprocess eller som ett regelkrav.  För att hjälpa kunderna att möta det här kravet erbjuder SIMULIA tjänsten kvalitetsgaranti (Quality Monitoring Service). Tjänsten består av fyra komponenter:

  • En kontrollerad kopia av handboken 'SIMULIA - kvalitetsgaranti'
  • Exklusiv möjlighet att ta fram "potentiellt allvarliga fel" och skapa rapporter i  Dsx. Client Care and Order
  • En kopia av den interna årliga kvalitetsgarantirevisionen
  • Kundens rätt att utföra sin egen kvalitetsgarantirevision

Kvalitetsgarantitjänsten finns tillgänglig för Abaqus produktsvit.

Instruktioner för kvalitetsgaranti

Quality Monitoring Service-kunder får kontrollerade kopior av  handboken för kvalitetsgaranti. Detta dokument definierar processerna som används av SIMULIA för att säkerställa kvaliteten. Den är utformad för att överensstämma med normen ISO 9001:2008 och gällande delar av NQA-1, underavdelning 2.7, under rubriken ”Kvalitetsgarantikrav för  programvara”. En kontrollerad kopia innebär att kunden får alla nya versioner av handboken.  På så sätt blir kunderna informerade i detalj om de processer som används av SIMULIA för kvarlitetsgaranti, och underrättas om alla ändringar i dessa processer.

"Potentiellt allvarliga fel"

Ett fel är potentiellt allvarligt när ett beteende skall inträffa, men programvaran ger ett felaktigt resultat eller beteende och när detta inte är uppenbart för användaren. Ett fel kan klassificeras som potentiellt allvarligt utan hänsyn till den frekvens med vilken den inträffar. Dessa problem är de svåraste att identifiera, och kan göra så att till och med en erfaren analytiker kan tro att Abaqus beteende är exakt när det faktiskt är inexakt på det tekniska planet.

Vårt kvalitetshanteringssystem har utformats för att svara mot kraven i normen ISO 9001:2008 och för att underlätta överensstämmelsen med kraven ASME NQA-1.  Denna norm behandlar de förhållanden som motverkar kvaliteten, i avdelningen gällande korrektiva åtgärder. NQA-1 överensstämmer med bilaga B, avsnitt 50, rubrik 10, ”Kriterier för kvalitetsgaranti gällande kärnkraftverk och anläggningar för bränsleupparbetning” i CFR (USAs federala regelverk). Med hänsyn till våra kunders krav under rubrik 10, avsnitt 21 i CFR ”Rapportering av felaktigheter och icke-överensstämmelser”, som de tillämpas för artiklar av kommersiell art, meddelar SIMULIA kunderna snarast möjligt om alla kända fel, för att möjliggöra en snabb identifiering och rapportering. Dessutom har abonnenter till kvalitetshanteringssystemnet den exklusiva möjligheten att sortera de potentiellt allvarliga felen och att skapa skräddarsydda rapporter. Alla felaktigheter i Abaqus Unified FEAs produktsvit utgör förhållanden som är skadliga för kvaliteten, men potentiellt allvarliga problem är utan tvekan de mest oroande, och bör på grund av detta undergå en specialbehandling.

Årlig revision av kvalitetsgarantin

En intern revision utförs årligen av SIMULIAs kvalitetshanteringssystem. Avsikten är att säkerställa en fortsatt överensstämmelse av systemet med direktiven i normen ISO 9001:2008. Kunderna får en kopia av den årliga interna revisionsrapporten.

Revisionsrätt

Quality Monitoring Service-kunder har rätt att besöka SIMULIAs huvudkontor för att själva utföra revisionen av SIMULIAs kvalitetshanteringssystem eller att låta sina egna underleverantörer utföra sådana kvalitetsrevisioner. SIMULIA står för sina egna kostnader för personal, kopiering osv. vid samarbete inför sådana revisioner. Kunden är ansvarig för sina revisorers kostnader.

Vi ber er att informera oss om dessa revisioner med tillräcklig framförhållning liksom att ha en viss flexibilitet vad gäller datum så att lämplig personal kan finnas tillgänglig för att assistera revisorerna.

För frågor gällande kvalitetsgarantier går det bra att kontakta oss på simulia.qa-service(at)3ds.com.