Funktioner

Samarbete genom hela företaget

Säkert samarbete i realtid

Om du ska kunna ge kunderna suveräna upplevelser krävs samarbete mellan företagets anställda, kunder och leverantörer. ENOVIA tillhandahåller en säker realtidsmiljö i vilken alla användare kan hitta, dela, granska och rapportera in produktinformation. Beroende på företagets verksamhetsbehov kan samarbetet hanteras på ett friare sätt eller kontrolleras hårdare med ändringsprocesser för alla avdelningar.

Samarbete genom hela företaget
Utforska funktionerna
Strategiska leverantörsrelationer

Strategiska leverantörsrelationer

Noll produktproblem som målsättning

I dagens tillverkningslandskap är dina leverantörer en kritisk komponent i värdekedjan. Framgångsrika företag har insett vikten av att vårda leverantörsrelationerna och ser dem som samarbetspartner. Användarna av ENOVIA for Supply Chain ger sina företag möjlighet att dra nytta av kapaciteten i leverantörskedjan under hela produktlivscykeln och gör leverantörerna till en viktig del av produktutvecklingen. Funktionerna för leverantörskedjan gör att företagen kan låta leverantörerna delta på ett säkert sätt under hela produktlivscykeln.

Utforska funktionerna

Produktplanering och programhantering

Inga produktfördröjningar som målsättning

Föreställ dig ett företag med 20 parallella projekt, 1 500 ingenjörer och 150 leverantörer. Dessutom tar ingenjörerna fram 5 000 nya komponenter per år! Med lösningarna inom produktplanering och programhantering från ENOVIA kan kunderna hantera även komplexa processer.

Med produktplanering och programhantering i ENOVIA får du ”osynlig styrning” som gör det enklare att upptäcka potentiella problem och risker innan de inträffar. Med osynlig styrning kan du genomföra projektuppdateringar som påverkar status.

Produktplanering och programhantering
Utforska funktionerna
Global produktutveckling

Global produktutveckling

Noll prototyper och materialfel som målsättning

Tillverkningsbranschen har gått in i en ny tidsålder och nyheter om produktlanseringar sprids snabbt till konsumenter i hela världen. Men om en ny produkt inte omedelbart är tillgänglig i en region går kunderna snabbt vidare till andra alternativ. Företag kan inte längre lansera en produkt i en del av världen för att senare lansera den på övriga marknader. En väl genomförd global lansering har blivit en absolut nödvändighet för företag som vill uppnå högre avkastning på investeringen. 

Visa alla områden

Kvalitet och efterlevnad

Noll omarbetningar som målsättning

Effektivare kvalitetshanteringsmetoder har inneburit mer formaliserade processer för kvalitetsfrågor. Problemen kan identifieras på fältet, under utvecklingen eller i lanseringsprocessen. Vissa lösningar, t.ex. QFD (Quality Functional Deployment) och FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), är inriktade på olika verktyg för att förebygga kvalitetsproblem. Under många år har dessa discipliner och processer tippats utgöra mekanismen för att förebygga problem och hitta kvalitetsförbättringsmöjligheter.

Kvalitet och efterlevnad
Utforska funktionerna
Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

Klassificering och skydd av immaterialrättigheter

Skydda de immateriella rättigheterna

Företag ställs ofta inför komplexa frågor inom många områden när de ska utveckla och lansera komplexa produkter och tjänster. Det finns alltid en marknad för en bra idé, men möjligheterna kan finnas på många platser och kräva anpassningar för olika områden. Dessutom skapas immateriella rättigheter som speglar produkternas komplexitet, som specifikationer, materiallistor, krav, geometri, modeller osv. De processer som krävs för definitioner, modeller och genomföranden måste hanteras på rätt sätt för att produkterna ska kunna lanseras globalt och samtidigt. Ofta är det dessa immateriella rättigheter som befäster företagets konkurrensfördelar på marknaden. Ett företags förmåga att utnyttja och skydda dessa immateriella rättigheter är utan undantag avgörande för företagets kort- och långsiktiga framgång.

Utforska funktionerna

Strategiska kundrelationer

Noll produktproblem som målsättning

I dagens upplevelseekonomi tar kunderna en mer aktiv roll och kommunicerar krav och önskemål för de produkter som de slutligen köper. Fenomenet kräver en förmåga att göra kundkraven till en naturlig del av produktutvecklingsprocessen och inte en efteranalys. Det kravdrivna ENOVIA-systemet för produktutveckling är en miljö där kundkraven är transparenta för alla berörda parter

Strategiska kundrelationer
Utforska funktionerna